Научните изследвания и иновациите – движеща сила на трансформацията

Целта до 2050 г. да станем първия в света неутрален по отношение на климата континент е уникална възможност за модернизация на икономиката и обществото в ЕС и за тяхното преориентиране към справедливо и устойчиво бъдеще.

Научните изследвания и иновациите ще играят основна роля при:

 • ускоряването и насочването на необходимите процеси на преход
 • внедряването и демонстрирането на решения и намаляването на свързаните с тях рискове
 • ангажирането на гражданите да участват в социалните иновации.

Европейски инвестиции в зелени научни изследвания и иновации

Хоризонт Европа е следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, чието изпълнение ще започне през 2021 г. 

Нейните мощни инструменти и новаторско управление ще предизвикат необходимите системни промени, така че да се постигне неутралност по отношение на климата и да се осигури един приобщаващ екологичен и икономически преход.

„Хоризонт Европа“, във взаимодействие с други програми на ЕС, ще бъде от ключово значение за привличане на национални публични и частни инвестиции. Чрез тях ще се насърчава разработването на нови технологии, устойчиви решения и революционни иновации и ще се разпространяват успешните нови решения в Европа и по света.

Над 35 % от разходите по „Хоризонт Европа“ ще допринесат за постигането на целите в областта на климата.

Зелени партньорства

В рамките на „Хоризонт Европа“ ще има нова вълна от партньорства за научни изследвания и иновации.

Партньорствата ще помогнат за осъществяване на огромните трансформации в областта на околната среда, обществото и икономиката, за които се призовава в Европейския зелен пакт.

ЕС ще работи в тясно сътрудничество с индустрията и държавите с цел подкрепа на партньорствата в критични области, като транспорта, включително батериите, чистия водород, стоманодобива с ниски въглеродни емисии, кръговите биотехнологични сектори, архитектурната среда и биоразнообразието.

Зелени мисии

Чрез мисиите по „Хоризонт Европа“ ще се мобилизират научни изследвания и иновации, ще се стимулират действията, ще се окаже въздействие, ще се демонстрират решения и ще се произвеждат европейски обществени блага.
В същото време те имат за цел да завладеят въображението на гражданите и да вдъхнат доверие в предстоящите трансформации.
С четири от петте договорени мисии по „Хоризонт Европа“ пряко се подкрепя Европейския зелен пакт:

 • Добро състояние на океаните, моретата и крайбрежните и вътрешните води
 • Неутрални по отношение на климата и интелигентни градове
 • Добро състояние на почвите и храните
 • Адаптация към изменението на климата, в това число промени в обществото

Правила относно зелените научни изследвания и иновации

За да бъдат постигнати целите на Европейския зелен пакт, са необходими внимателна оценка и анализ на съществуващото законодателство, както и внимателно изготвяне на бъдещото законодателство. В същото време е важно да се остави свобода за реализиране на нови, нестандартни идеи, за да постигнем устойчиво бъдеще по-бързо и по-ефективно.

Прилагането на принципа на иновациите може да е от полза в това отношение.

Успешни проекти

Финансираните от ЕС научноизследователски проекти вече дават резултати, които ще помогнат за осъществяването на Европейския зелен пакт.

Някои примери

 • BAMB – подкрепа на кръговата икономика чрез проектиране на сгради с ниски нива на емисии и повторно използване на компонентите.
 • AMBER – подпомагане на възстановяването на местни речни екосистеми.
 • REFRESH – използване на резултатите от поведенческите науки за намаляване на разхищението на храни.
 • MUSICA – декарбонизация на производството на електроенергия на малки острови чрез използване на възобновяеми енергийни източници.
 • FIRST2RUN – превръщане на недостатъчно използвани култури в биопродукти, фураж и енергия.
 • SPARCs – подпомагане на градовете при прехода към ориентирана към гражданите и ресурсно ефективна икономика с нулеви въглеродни емисии.
 • DownToTen – подобряване на измерването на наночастиците с цел подпомагане на бъдещото регулиране на емисиите.
 • E-FERRY – създаване на изцяло електрически ферибот, задвижван от батерии.
 • LACTIPS – производство на водоразтворими опаковки от странични млечни продукти.
 • BIOSKOH – евтино производство на биоетанол с ниски нива на емисиите върху изоставени индустриални терени.

Вижте още успешни зелени научноизследователски проекти

Документи

СвалиPDF - 443.4 KB