Čo sú výskumné infraštruktúry?

Výskumné infraštruktúry sú zariadenia, ktoré poskytujú zdroje a služby výskumným komunitám na realizáciu výskumu a podporu inovácie.

Možno ich využiť aj na iné účely ako je výskum, napríklad na vzdelávanie či verejné služby, pričom sa delia na centralizované, distribuované a virtuálne.

Patria sem

 • hlavné vedecké vybavenie a súbory nástrojov
 • zbierky, archívy a vedecké údaje
 • počítačové systémy a komunikačné siete
 • akékoľvek iné jedinečné výskumné a inovačné infraštruktúry dostupné pre externých používateľov

Akú úlohu zohráva Komisia?

Komisia definuje, hodnotí a implementuje stratégie a nástroje na zabezpečenie prvotriednych a udržateľných výskumných infraštruktúr pre Európu.

Popri týchto činnostiach Komisia úzko spolupracuje s krajinami EÚ a krajinami pridruženými k programu Horizont 2020. Okrem toho zabezpečuje, aby boli tieto výskumné štruktúry otvorené a prístupné všetkým výskumným pracovníkom v Európe a mimo nej.

Kľúčové ciele

 • znížiť fragmentáciu výskumno-inovačného ekosystému
 • vyhnúť sa zdvojovaniu úsilia
 • lepšie koordinovať rozvoj a využívanie výskumných infraštruktúr
 • zaviesť stratégie pre nové, celoeurópske a uznávané medzivládne alebo štátne výskumné infraštruktúry
 • spojiť sily na medzinárodnej úrovni s cieľom vytvoriť a prevádzkovať veľké, komplexné a nákladné infraštruktúry, reagovať na globálne výzvy a/alebo podporovať kombinovanie zručností, údajov a úsilia najlepších svetových vedcov
 • rozvíjať inovačný potenciál výskumných infraštruktúr zvyšovaním povedomia v rôznych priemyselných odvetviach o možnostiach zlepšenia ich výrobkov a spoločného rozvoja vyspelých technológií, napr. v spolupráci s iniciatívou ATTRACT
 • využívať výskumné infraštruktúry na vedeckú diplomaciu – zúročiť vedeckú spoluprácu pri riešení spoločných problémov a budovaní medzinárodných partnerstiev, ako je centrum SESAME v Jordánsku či partnerstvo medzi EÚ a CELAC v Latinskej Amerike

Komisia vypracovala aj chartu pre prístup k výskumným infraštruktúram, ktorá stanovuje zásady a usmernenia pri určovaní politík prístupu k výskumným infraštruktúram.

Iniciatívy, stratégie a siete

Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach (ESFRI)

ESFRI pripravuje strategický plán a určuje investičné priority európskych výskumných infraštruktúr na nasledujúcich 10 – 20 rokov.

Viac informácií o ESFRI

Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

špecifická právna forma, ktorá uľahčuje budovanie a prevádzku výskumných infraštruktúr.

Viac informácií o ERIC

Skupina vysokých úradníkov (GSO)

Celosvetovo pôsobiaca skupina odborníkov, ktorá pozná situáciu globálnych výskumných infraštruktúr a skúma nové možnosti spolupráce.

Viac informácií o GSO

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC)

Cloudová databáza pre výskum v Európe.

Viac informácií o EOSC

EIROforum

Dohoda o spolupráci v oblasti kombinovania zdrojov, zariadení a odborných znalostí členských organizácií s cieľom podporovať európsku vedu.

Viac informácií o EIROforum

Globálne vedecké fórum (GSF) OECD

Komisia tvorí súčasť týchto dvoch pracovných skupín

 • pracovná skupina GSF pre udržateľnosť výskumnej infraštruktúry, ktorej úlohou je zabezpečiť koherentnosť a komplementárnosť so snahou o dlhodobú udržateľnosť na úrovni celej Európy
 • pracovná skupina GSF pre sociálno-ekonomický vplyv výskumných infraštruktúr, ktorá sa zameriava na medzinárodné pochopenie zásad a procesov, podľa ktorých treba postupovať pri riešení sociálno-ekonomického vplyvu akejkoľvek výskumnej infraštruktúry

Viac informácií o Globálnom vedeckom fóre

Dlhodobá udržateľnosť výskumných infraštruktúr

Komisia podporuje vytvorenie dlhodobo udržateľných výskumných infraštruktúr a aby dosiahla tento cieľ, analyzovala súvisiace problémy a opatrenia pri konzultáciách, v pracovných dokumentoch a na seminároch.

Research and Innovation

Sustainable European Research Infrastructures

Documents related to sustainable European Research Infrastructures

Možnosti financovania

Medzi možnosti financovania výskumných infraštruktúr patrí financovanie z nasledujúcich zdrojov finančných prostriedkov EÚ

Projekty a výsledky

Databáza výskumných projektov (CORDIS)

Hlavný portál Komisie s výsledkami výskumných projektov s finančnou podporou EÚ. Nájdete tu projekty výskumnej infraštruktúry.

Program Horizont 2020 a projekty 7. RP

Príklady projektov výskumnej infraštruktúry

 • EPOS: dostupné riešenia veľkých výziev súvisiacich so zemským povrchom
 • ESS: neutrónový zdroj novej generácie s celosvetovým významom
 • ELIXIR: distribuovaná infraštruktúra pre informácie z oblasti vedy o živej prírode
 • SHARE: výskum zdravia, starnutia a dôchodku v Európe

Úspešné projekty

Aktuality

Dokumenty