Τι είναι οι ερευνητικές υποδομές;

Οι ερευνητικές υποδομές είναι εγκαταστάσεις που παρέχουν σε ερευνητικές κοινότητες πόρους και υπηρεσίες για τη διεξαγωγή έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πέρα από την έρευνα, π.χ. για την παροχή εκπαιδευτικών και δημόσιων υπηρεσιών, και να είναι ενιαίας θέσης, κατανεμημένες ή εικονικές.

Οι ερευνητικές υποδομές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • βασικό επιστημονικό εξοπλισμό ή σύνολα εργαλείων
 • συλλογές, αρχεία ή επιστημονικά δεδομένα
 • υπολογιστικά συστήματα και επικοινωνιακά δίκτυα
 • κάθε άλλη υποδομή έρευνας και καινοτομίας, μοναδικού χαρακτήρα, η οποία είναι ανοικτή σε εξωτερικούς χρήστες

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Επιτροπή καθορίζει, αξιολογεί και εφαρμόζει στρατηγικές και εργαλεία ώστε η Ευρώπη να διαθέτει βιώσιμες ερευνητικές υποδομές παγκόσμιας κλάσης.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Επίσης, διασφαλίζει ότι αυτές οι ερευνητικές υποδομές είναι ανοικτές και προσβάσιμες σε όλους τους ερευνητές στην Ευρώπη και εκτός αυτής.

Κύριοι στόχοι

 • περιορισμός του κατακερματισμού του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας
 • αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης προσπαθειών
 • καλύτερος συντονισμός της ανάπτυξης και της χρήσης των ερευνητικών υποδομών
 • θέσπιση στρατηγικών για νέες πανευρωπαϊκές καταξιωμένες διακυβερνητικές ή εθνικές ερευνητικές υποδομές
 • συνένωση δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο για την κατασκευή και τη λειτουργία μεγάλων, σύνθετων ή ακριβών υποδομών, την ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις και/ή την προώθηση του συνδυασμού των δεξιοτήτων, των δεδομένων και των προσπαθειών των καλύτερων επιστημόνων του κόσμου
 • προώθηση του δυναμικού καινοτομίας των ερευνητικών υποδομών με τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της βιομηχανίας ως προς τις ευκαιρίες που προσφέρονται για τη βελτίωση των προϊόντων της και με την από κοινού ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, π.χ. ATTRACT
 • χρήση των ερευνητικών υποδομών για την επιστημονική διπλωματία – χρησιμοποιώντας την επιστημονική συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και τη δημιουργία διεθνών εταιρικών σχέσεων, π.χ. SESAME στην Ιορδανία και EU-CELAC στη Λατινική Αμερική

Η Επιτροπή παρέχει επίσης τον χάρτη πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές που παρουσιάζει τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές κατά τον καθορισμό των πολιτικών πρόσβασης για τις ερευνητικές υποδομές.

Πρωτοβουλίες, στρατηγικές και δίκτυα

Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI)

Το ESFRI αναπτύσσει στρατηγικό χάρτη πορείας για τον προσδιορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές για τα επόμενα 10-20 έτη.

Περισσότερα για το ESFRI

Κοινοπραξία Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής (ERIC)

Ειδική νομική μορφή που διευκολύνει τη δημιουργία και τη λειτουργία ερευνητικών υποδομών.

Περισσότερα για την ERIC

Ομάδα ανώτερων υπαλλήλων (GSO)

Παγκόσμια ομάδα εμπειρογνωμόνων που προβαίνει σε απολογισμό της υφιστάμενης κατάστασης των παγκόσμιων ερευνητικών υποδομών και διερευνά νέες ευκαιρίες συνεργασίας.

Περισσότερα σχετικά με το GSO

Ευρωπαϊκό νέφος ανοικτής επιστήμης (EOSC)

Βάση δεδομένων υπολογιστικού νέφους για την έρευνα στην Ευρώπη

Περισσότερα για το EOSC

EIROforum

Συμφωνία συνεργασίας για τον συνδυασμό πόρων, εγκαταστάσεων και εμπειρογνωμοσύνης των οργανώσεων-μελών με σκοπό την υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιστήμης

Περισσότερα για το EIROforum

Παγκόσμιο επιστημονικό φόρουμ του ΟΟΣΑ (GSF)

Η Επιτροπή συμμετέχει σε δύο ομάδες εργασίας

 • στην ομάδα εργασίας του παγκόσμιου επιστημονικού φόρουμ για τη βιωσιμότητα των ερευνητικών υποδομών – για τη διασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας με την μακροπρόθεσμη προσπάθεια για τη βιωσιμότητα που καταβάλλεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • στην ομάδα εργασίας του παγκόσμιου επιστημονικού φόρουμ για τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των ερευνητικών υποδομών, που αποσκοπεί στην επίτευξη συμφωνίας, σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την αντιμετώπιση του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου οποιασδήποτε ερευνητικής υποδομής

Περισσότερα για το παγκόσμιο επιστημονικό φόρουμ

Μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ερευνητικών υποδομών

Η Επιτροπή υποστηρίζει τη δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων υποδομών και έχει εντοπίσει ζητήματα και μέτρα στο πλαίσιο διαβουλεύσεων, εγγράφων εργασίας και εργαστηρίων για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Research and Innovation

Sustainable European Research Infrastructures

Documents related to sustainable European Research Infrastructures

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης στις ερευνητικές υποδομές περιλαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ από τα ακόλουθα:

Έργα και αποτελέσματα

Βάση δεδομένων ερευνητικών έργων (CORDIS)

Η κύρια δικτυακή πύλη της Επιτροπής για τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Εδώ θα βρείτε έργα ερευνητικών υποδομών που σχετίζονται με ερευνητικές υποδομές.

Έργα του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του 7ου ΠΠ

Παραδείγματα έργων ερευνητικών υποδομών

 • EPOS: Βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση μείζονων προκλήσεων της στερεής επιφάνειας της γης
 • ESS: Η διεθνής επιστημονική εγκατάσταση νετρονίων επόμενης γενιάς
 • ELIXIR: Μια κατανεμημένη υποδομή πληροφοριών για τις βιοεπιστήμες
 • SHARE: Έρευνα για την υγεία, τη γήρανση και τη συνταξιοδότηση στην Ευρώπη.

Παραδείγματα επιτυχίας

Επικαιρότητα

Έγγραφα