Onderzoek en innovatie als motor van de transformatie

’s Werelds eerste klimaatneutrale continent tegen 2050! Dat is een unieke kans om de economie en samenleving in de EU te moderniseren en de toekomst rechtvaardiger en duurzamer te maken.

Onderzoek en innovatie spelen daarin een centrale rol. Ze moeten:

 • de nodige transities aanjagen en sturen
 • zorgen voor veilige en toepasbare oplossingen
 • de burgers betrekken bij sociale innovatie

Europese investeringen in groen onderzoek en groene innovatie

Horizon Europa is het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie dat in 2021 van start gaat. 

De krachtige instrumenten en het innovatief beheer ervan kunnen het systeem zo veranderen dat klimaatneutraliteit en een inclusieve ecologische en economische transitie binnen bereik komen.

In combinatie met andere EU-programma’s wordt Horizon Europa de hefboom voor nationale publieke en private investeringen. Zo stimuleren we nieuwe technologie, duurzame oplossingen en revolutionaire innovatie, en verspreiden we nieuwe oplossingen over heel Europa en de rest van de wereld.

Ongeveer 35% van de uitgaven in het kader van Horizon Europa gaan naar klimaatdoelstellingen.

Groene partnerschappen

Er komt een nieuwe golf van partnerschappen voor onderzoek en innovatie in het kader van Horizon Europa.

Ze stimuleren de grootschalige transformaties op sociaal, economisch en ecologisch gebied waar de Europese Green Deal naar streeft.

De EU zal in nauwe samenwerking met bedrijven en landen partnerschappen steunen op kritieke gebieden zoals vervoer (bijv. accu's), schone waterstof, koolstofarm staal, circulaire biogebaseerde sectoren, de bouw en biodiversiteit.

Groene missies

De missies van Horizon Europe moeten onderzoek en innovatie stimuleren, maatregelen aanjagen, impact maken, oplossingen aandragen en Europese collectieve goederen produceren.
Tegelijkertijd moeten zij bij burgers tot de verbeelding spreken en vertrouwen inboezemen met het oog op de komende transformaties.
Vier van de vijf afgesproken missies van Horizon Europa ondersteunen rechtstreeks de Europese Green Deal:

 • Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren
 • Klimaatneutrale en slimme steden
 • Bodemgezondheid en voedsel
 • Aanpassing aan de klimaatverandering en maatschappelijke transformatie

Groene regelgeving voor innovatie en onderzoek

Om de Green Deal te realiseren moeten we bestaande en geplande wetgeving zorgvuldig beoordelen, analyseren en vormgeven. Tegelijkertijd moeten we ruimte laten voor nieuwe, out-of-the-box ideeën die sneller en efficiënter kunnen bijdragen tot een duurzame toekomst.

Een aanpak op basis van het innovatiebeginsel kan daarbij nuttig zijn.

Geslaagde projecten

Nu al zijn er onderzoeksprojecten, waar de EU aan meebetaalt, die gunstige resultaten opleveren voor de Green Deal.

Voorbeelden

 • BAMB ondersteunt de circulaire economie met emissiearme ontwerpen en hergebruik in de bouw
 • AMBER helpt bij het herstel van plaatselijke ecosystemen in rivieren
 • REFRESH gebruikt inzichten uit gedragswetenschappen om voedselverspilling te beperken
 • MUSICA maakt de elektriciteitsproductie op kleine eilanden koolstofvrij met hernieuwbare energiebronnen
 • FIRST2RUN verwerkt onderbenutte gewassen tot bioproducten, diervoeder en energie
 • SPARCs werkt samen met steden aan een vlotte transitie naar een op de burger gerichte, koolstofvrije en grondstoffenefficiënte economie
 • DownToTen verbetert de meting van nanodeeltjes met het oog op toekomstige emissieregels
 • E-FERRY bouwt een 100% elektrische veerboot
 • LACTIPS maakt wateroplosbare kunststofverpakkingen voor zuivel
 • BIOSKOH produceert goedkoop relatief schone bio-ethanol op brownfields

Bekijk meer succesvolle projecten op het gebied van groen onderzoek

Nieuws