Kľúčové ukazovatele

Týkajú sa 4 dimenzií inovácií: vstupných investícií, rámcových podmienok, inovačných výstupov a ich vplyvu.

Európsky prehľad výsledkov inovácie

Poskytuje komparatívnu analýzu výsledkov v oblasti inovácií v krajinách EÚ, v iných európskych krajinách a v susedných regiónoch.