Νομοθεσία της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (EUR-Lex)

Πλήρη κείμενα των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Ευρωπαϊκό γραφείο υποστήριξης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ειδήσεις και εκδηλώσεις σχετικές με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, βασικά έγγραφα.

Innovation-friendly legislation

What the Innovation Principle is, how it was developed, links to Innovation Deals and the better regulation research and innovation tool.