Na tejto stránke nájdete všeobecný opis krokov, ktoré treba uskutočniť, ak chcete požiadať o finančné prostriedky priamo spravované Európskou komisiou.

Postupy podávania žiadostí môžu mať jednu alebo dve fázy

V závislosti od technickej povahy oblasti, dostupného rozpočtu a očakávaného počtu návrhov môže postup podávania žiadostí zahŕňať jednu alebo dve fázy.

V jednofázovom postupe musíte podať úplnú žiadosť na začiatku procesu. V dvojfázovom postupe sa najskôr vyžaduje podanie počiatočného súhrnného návrhu. Ak sa váš návrh dostane do užšieho výberu, budete v druhej fáze vyzvaný, aby ste predložili úplnú žiadosť.

Pozorne si prečítajte usmernenia k príslušnej výzve. Pred tým, ako budete pokračovať, si skontrolujte, či spĺňate kritériá a požiadavky oprávnenosti.

Oprávnenosť

Pred vypracovaním návrhu si v usmerneniach k výzve overte, či spĺňate podmienky oprávnenosti. Pre každý program financovania a každú výzvu sú stanovené osobitné kritériá.

Registrácia

Je možné, že pred predložením návrhu budete musieť zaregistrovať svoju organizáciu u Komisie. V usmerneniach k výzve nájdete informácie, ako postupovať.

Prihláste sa ako jednotlivec alebo si nájdite partnerov

Väčšina možností financovania je dostupných formou projektov spolupráce. Môžete však požiadať o finančný grant ako individuálny výskumný pracovník, tím alebo organizácia prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC) a akcií Marie Skłodowskej-Curie (MSCA).

Nájdite si projektového partnera

Pripravte a predložte svoj návrh

Príprava návrhu je časovo náročný proces. Vyhraďte si dostatok času na prípravu návrhu pred konečným termínom uvedeným vo výzve.

Všetky dokumenty a vzorové formuláre, ktoré musíte predložiť, budú uvedené v usmerneniach k výzve. Dôsledne ich dodržiavajte. Ak tak neurobíte, Komisia môže vylúčiť váš návrh ako neprípustný.

Prípustnosť

Aby sa vaša žiadosť mohla ďalej posúdiť, musí byť

  • predložená načas (pred konečným termínom uvedeným vo výzve) prostredníctvom elektronického systému predkladania návrhov,
  • kompletná spolu s príslušnými administratívnymi formulármi, opisom návrhu a všetkými podpornými dokumentmi uvedenými vo výzve,
  • stručná – vo vzore návrhu nájdete maximálny počet strán.