Poniżej przedstawiono ogólny opis kroków, jakie należy podjąć, aby ubiegać się o środki finansowe zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Jedno- lub dwuetapowa procedura

W zależności od złożoności technicznej danej dziedziny, wysokości dostępnego budżetu i spodziewanej liczby wniosków procedura składania wniosków może obejmować jeden lub dwa etapy.

Procedura jednoetapowa wymaga złożenia kompletnego wniosku już na początku procesu selekcji. W przypadku procedury dwuetapowej należy najpierw przedstawić wstępne streszczenie wniosku. Jeśli wniosek przejdzie pomyślnie wstępną selekcję, złożenie pełnego wniosku będzie wymagane w drugim etapie.

Po znalezieniu odpowiedniego zaproszenia uważnie przeczytaj wytyczne. Przed podjęciem dalszych działań upewnij się, czy spełniasz podane kryteria i wymogi.

Kwalifikowalność

Przed przygotowaniem wniosku zapoznaj się z wytycznymi załączonymi do zaproszenia, aby sprawdzić, czy spełniasz warunki udziału w procedurze. W każdym programie finansowania i zaproszeniu podane są szczegółowe kryteria kwalifikowalności.

Rejestracja

Przed złożeniem wniosku wymagane jest czasem zarejestrowanie organizacji w rejestrze Komisji. Informację, czy i w jaki sposób należy to zrobić, znajdziesz w wytycznych dotyczących zaproszenia.

Znalezienie partnerów lub złożenie wniosku indywidualnego

W przypadku większości ofert finansowania projekty muszą być realizowane wspólnie z partnerami. Możesz jednak złożyć wniosek o dotację dla niezależnego naukowca bądź zespołu lub niezależnie działającej organizacji do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) lub w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie”.

Jak znaleźć partnera do projektu?

Przygotowanie i złożenie wniosku

Przygotowanie wniosku jest procesem czasochłonnym! Upewnij się, że na przygotowanie wniosku przewidziałeś wystarczająco dużo czasu, aby zdążyć przed terminem wyznaczonym w zaproszeniu.

Wszystkie dokumenty i formularze, których będziesz potrzebować, są wymienione w wytycznych załączonych do zaproszenia. Upewnij się, że ściśle przestrzegasz tych wytycznych. Jeśli tego nie dopilnujesz, Komisja może odrzucić Twój wniosek jako niekwalifikujący się do rozpatrzenia.

Kryteria dopuszczalności

Aby wniosek został rozpatrzony, musi być:

  • złożony na czas – przed upływem terminu określonego w zaproszeniu – za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków
  • kompletny – należy do niego załączyć odpowiednie formularze administracyjne, opis wniosku i wszelkie dokumenty wymienione w zaproszeniu
  • zwięzły – w formularzu wniosku podana jest maksymalna liczba stron.