Общо описание на стъпките за кандидатстване за финансиране, директно управлявано от Европейската комисия.

Процедурите за финансиране могат да включват 1 или 2 етапа

В зависимост от техническите характеристики на областта, наличния бюджет и очаквания брой предложения, процедурата на кандидатстване може да включва един или два етапа.

При процедура с един етап е необходимо представянето на пълно заявление в началото на процеса. При процедура с два етапа първо трябва да изпратите резюме на предлагания проект. Ако вашето предложение бъде одобрено, ще бъдете поканени да изпратите пълно заявление на втория етап.

След като сте открили подходяща покана, прочетете внимателно насоките. Преди да продължите, проверете дали отговаряте на критериите и изискванията.

Условия

Преди да подготвите предложението си, винаги проверявайте насоките в поканата, за да сте сигурни, че отговаряте на условията. Във всяка програма за финансиране и всяка отделна покана са посочени конкретни критерии.

Регистрация

Преди да изпратите предложението си, може да се наложи да регистрирате вашата организация в Комисията. В насоките в поканата е посочено конкретно дали и как трябва да направите това.

Намиране на партньори или кандидатстване като физическо лице

Повечето възможности за финансиране са за съвместни проекти. Въпреки това можете да кандидатствате за безвъзмездно финансиране като индивидуален изследовател, екип или организация по линия на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) и действията Мария Склодовска-Кюри (MSCA).

Търсене на партньори по проекти

Подгответе и изпратете своето предложение

Подготвянето на предложение отнема време. Уверете се, че разполагате с достатъчно време за подготовка на предложението си преди посочения в поканата краен срок.

Всички документи и образци, които трябва са използвате, ще бъдат посочени в насоките в избраната покана. Следвайте внимателно насоките. Ако не направите това, Комисията може да отстрани вашето предложение като недопустимо.

Допустимост

За да бъде взето предвид, вашето заявление трябва

  • да бъде изпратено навреме — преди крайния срок, посочен в поканата — чрез системата за подаване по електронен път
  • да бъде пълно — към него трябва да бъдат приложени съответните административни формуляри, описание на предложението и всички придружаващи документи, посочени в поканата
  • да бъде кратко — в образеца на предложението ще бъде посочен максималният брой страници