Det har krävts en del åtgärder på EU-nivå för att anpassa EU:s regelverk till övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

Det kan handla om förberedande åtgärder (dvs. åtgärder som hade vidtagits under alla omständigheter) och om åtgärder för att genomföra utträdesavtalet och protokollet om Irland och Nordirland.

Åtgärderna kan ha formen av rättsakter som antas av medlagstiftarna (rådet och parlamentet), delegerade akter, genomförandeakter och andra bestämmelser.

Nedan hittar du de åtgärder som har publicerats i EU:s officiella tidning.

 

Förberedande åtgärder

Luftfartsskydd

Den fasta förbindelsen under Engelska kanalen:

Värdepapperscentraler

Centrala motparter

Produkter med dubbla användningsområden 

Varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr

Handelsnormer för frukt och grönsaker

Handelsnormer för humle

Handelsnormer för ägg

Tullvärde

Sällskapsdjur: del I och del II

Kontrollprogram för gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

Rådiamanter

Sanitära och fytosanitära åtgärder – transitering och omlastning

Summariska införseldeklarationer och deklarationer före avgång

Ekologiska produkter

Förökningsmaterial – frukt

Sanitära och fytosanitära åtgärder – Storbritannien och dess kronbesittningar listas som tredje land

Lagstiftning om genomförandet av utträdesavtalet och protokollet om Irland och Nordirland

Sjukdomsfri status i Nordirland:

Punktskatt

Kontrollmärke för visst kött

Identifieringsmärke för vissa produkter av animaliskt ursprung

Immateriella rättigheter

Växtskydd – strängare åtgärder

Ursprungsregler i EU:s förmånshandelsordningar

Tullkvoter

Moms