Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės sudarytame susitarime dėl išstojimo nustatytos tvarkingo Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį sąlygos.

Susitarimas dėl išstojimo įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d., po to, kai dėl jo buvo susitarta 2019 m. spalio 17 d. Be kita ko, jis apima Protokolą dėl Airijos ir Šiaurės Airijos.

ParsisiųsdintiPDF - 1.6 MB

Susitarimas dėl išstojimo apima toliau nurodytas sritis

 • Bendrosios nuostatos, kuriose išdėstytos standartinės sąlygos, reikalingos, kad susitarimas dėl išstojimo būtų tinkamai suprantamas ir taikomas.
 • Piliečių teisės, kuriomis apsaugomas daugiau kaip 4 milijonų ES piliečių Jungtinėje Karalystėje ir daugiau kaip 1 milijono Jungtinės Karalystės piliečių ES valstybėse pasirinkimas, kaip gyventi, užtikrinant jų teisę būti šalyje ir galimybę jiems toliau prisidėti prie savo bendruomenių.
 • Atsiskyrimo klausimai, kuriais užtikrintas sklandus procedūrų užbaigimas ir sudarytos sąlygos tvarkingam Jungtinės Karalystės išstojimui, be kita ko: 
  • sudarytos sąlygos prekėms, pateiktoms rinkai iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, pasiekti jų paskirties vietą;
  • apsaugotos galiojančios intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant geografines nuorodas;
  • užbaigtos vykdomos procedūros, susijusios su policijos ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, ir kitos administracinės bei teisminės procedūros;
  • išspręsti naudojimosi duomenimis ir informacija, kuriais keistasi iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, ir jų apsaugos klausimai;
  • išspręsti su Euratomu susiję klausimai.
 • Pereinamasis laikotarpis (2020 m. vasario 1 d. – gruodžio 31 d.), kuriuo ES traktavo Jungtinę Karalystę kaip valstybę narę, tik ji nedalyvavo ES institucijų veikloje ir valdymo struktūrose. Per šiuos mėnesius ES ir Jungtinė Karalystė derėjosi dėl ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo.
 • Finansinis susitarimas, kuriuo užtikrinama, kad Jungtinė Karalystė ir ES vykdytų visus Jungtinės Karalystės narystės ES metu prisiimtus finansinius įsipareigojimus.
 • Susitarimo dėl išstojimo bendra valdymo struktūra, užtikrinanti veiksmingą susitarimo valdymą, įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, įskaitant tinkamus ginčų sprendimo mechanizmus.
 • Airija. Teisiškai veiksmingas sprendimas, kuriuo išvengiama realios sienos Airijos saloje, užtikrinama visos salos ekonomikos ir visų Didžiojo penktadienio (Belfasto) susitarimo dalių apsauga, taip pat išsaugomas ES bendrosios rinkos vientisumas.
 • Kipras. Protokolas dėl suverenių bazių teritorijų Kipre, kuriuo apsaugomi suvereniose bazių teritorijose gyvenančių ir dirbančių kipriečių interesai po Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES.
 • Gibraltaras. Protokolas dėl Gibraltaro, kuriuo sudaromos sąlygos glaudžiam Ispanijos ir Jungtinės Karalystės bendradarbiavimui įgyvendinant su Gibraltaru susijusias susitarimo dėl išstojimo nuostatas dėl piliečių teisių. Protokolas taip pat susijęs su atitinkamų valdžios institucijų administraciniu bendradarbiavimu įvairiose politikos srityse.

Susitarimui dėl išstojimo įgyvendinti būtina imtis tiek ES, tiek valstybių narių lygmens priemonių.