Již v počátečních fázích jednání o vystoupení Spojeného království z EU obě strany uznaly výjimečnost situace na irském ostrově. Uvědomily si nutnost zachovat Velkopáteční (Belfastskou) dohodu z roku 1998, která zabraňuje vzniku „tvrdé“ hranice na irském ostrově a zajišťuje spolupráci mezi severem a jihem ostrova.

Toto řešení bylo nalezeno v podobě protokolu o Irsku a Severním Irsku, který:

  • zamezuje vzniku tzv. tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem, umožňuje hladké fungování jednotné ostrovní ekonomiky a ochraňuje Velkopáteční (Belfastskou) dohodu ve všech jejích aspektech
  • zajišťuje integritu jednotného trhu EU spolu se všemi zárukami, které nabízí, pokud jde o ochranu spotřebitele, veřejného zdraví i zdraví zvířat a boj proti podvodům a obchodování s lidmi

Protokol o Irsku a Severním Irsku byl koncipován tak, aby se jednalo o stabilní a trvalé řešení, které bude platit společně s jakoukoli dohodou o budoucím partnerství.

Hmotněprávní ustanovení protokolu se začaly uplatňovat 1. ledna 2021.

Hlavní prvky protokolu

  • Soulad s předpisy EU: Od konce přechodného období musí Severní Irsko nadále dodržovat omezený soubor předpisů EU týkajících se jednotného trhu a celní unie. Například na veškeré zboží vstupující na území Severního Irska (nebo z něj odcházející) se vztahuje celní kodex Unie.
  • Nezbytné kontroly se budou na stanovištích hraniční kontroly provádět u zboží vstupujícího do Severního Irska z ostatních částí Spojeného království nebo ze třetí země. To rovněž znamená, že Spojené království, které při provádění protokolu jedná s ohledem na Severní Irsko, musí mimo jiné zajistit, aby byly prováděny příslušné hygienické a rostlinolékařské kontroly.
  • Cla EU se vztahují na zboží vstupující na území Severního Irska z ostatních částí Spojeného království nebo ze třetí země, pokud by hrozilo, že se toto zboží dostane na území Unie. Protokol obsahuje předpoklad, že u veškerého zboží vstupujícího na území Severního Irska ze třetí země (tj. z ostatních částí Spojeného království nebo z jiných třetích zemí) hrozí, že se dostane na území Unie. Takové zboží lze pouze výjimečně považovat za „zboží, u něhož nehrozí riziko“, že se dostane na území Unie, pokud dotčené zboží i) není předmětem obchodního zpracování v Severním Irsku a ii) splňuje dodatečné podmínky pro to, aby bylo považováno za „zboží, u něhož nehrozí riziko“, jež jsou stanovené v rozhodnutí smíšeného výboru o „zboží, u něhož nehrozí riziko“. Pokud se na základě těchto podmínek zjistí, že zboží pocházející z ostatních částí Spojeného království než ze Severního Irska může být považováno za „zboží, u něhož nehrozí riziko“, neuplatní se žádné clo. Jestliže se na základě těchto podmínek zjistí, že zboží pocházející z kterékoli třetí země může být považováno za „zboží, u něhož nehrozí riziko“, uplatní se celní sazby Spojeného království.
  • Za uplatňování a provádění protokolu nesou výlučnou odpovědnost orgány Spojeného království, které jednají s ohledem na Severní Irsko (čl. 12 odst. 1 protokolu).
  • Orgány a instituce EU musí být schopny monitorovat provádění protokolu orgány Spojeného království, aby dostály svým povinnostem podle článku 12 protokolu. Ustanovení čl. 12 odst. 2 proto stanoví „přítomnost Unie“ během provádění protokolu orgány Spojeného království.
  • Rozhodnutí smíšeného výboru č. 6/2020 stanoví praktická pracovní ujednání, jejichž cílem je zajistit efektivní „přítomnost Unie“ zřízené článkem 12 protokolu.

Co je mechanismus souhlasu?

Protokol o Irsku a Severním Irsku stanoví nový mechanismus „souhlasu“, který dává Shromáždění Severního Irska rozhodující hlas při dlouhodobém uplatňování relevantních právních předpisů EU, které jsou podle protokolu ve vztahu k Severnímu Irsku použitelné. Mechanismus se týká uplatňování právních předpisů EU v oblasti zboží a cel, jednotného trhu s elektřinou, DPH a státní podpory, jak je v současné době stanoveno v protokolu.

V praxi to znamená, že čtyři roky po zahájení platnosti protokolu dne 1. ledna 2021 může Shromáždění prostou většinou udělit souhlas k pokračujícímu uplatňování relevantních právních předpisů Unie, nebo odhlasovat, že toto uplatňování přestane. V takovém případě by se o dva roky později Protokol přestal uplatňovat.

Poté může každé čtyři roky Shromáždění hlasovat o dalším uplatňování relevantních právních předpisů Unie. V případě, že se hlasováním ve Shromáždění získá většinová podpora napříč komunitami pro další uplatňování relevantních právních předpisů Unie, může se příští hlasování konat až osm let poté. 

Další informace