Provádění dohody o vystoupení vyžaduje opatření jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států.

Jakákoli dohoda je dobrá pouze tehdy, je-li účinně prováděna. Provádění dohody o vystoupení vyžaduje přijetí právních aktů ze strany Evropské unie, jejích členských států a Spojeného království, jakož i provádění prostřednictvím přijetí politik a opatření souvisejících s vystoupením Spojeného království. To zahrnuje i odpovědnost obou stran za sledování toho, jak je dohoda prováděna, a za zajištění jejího dodržování.

Některé oblasti budou počínaje 1. lednem 2021 vyžadovat zvlášť intenzivní úsilí, konkrétně:

  • pokračování práce společného výboru pro dohled nad prováděním dohody o vystoupení (výbor se má skládat ze zástupců EU a Spojeného království, zástupci těchto dvou stran mu také budou spolupředsedat)

  • provádění protokolu o Irsku a Severním Irsku, které vyžaduje bezprecedentní opatření v celé řadě oblastí, zejména ve vztahu k celním a veterinárním a rostlinolékařským opatřením

  • provádění ustanovení o občanských právech, které se rovněž neobejde bez pečlivého sledování ze strany Evropské komise

  • provedení finančního vypořádání, jímž se zajistí, že Spojené království a EU splní všechny finanční závazky přijaté v době, kdy bylo Spojené království členským státem Unie