Sloboda pohybu je jedným zo základov Európskej únie a mnohí občania EÚ a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva sa v období, keď bolo Spojené kráľovstvo členským štátom EÚ, presťahovali do zahraničia, aby tam žili, pracovali alebo študovali. 

Ochrana občanov, ktorí sa presťahovali do zahraničia, je najvyššou prioritou od samého začiatku rokovaní.

  • Nový pobytový status v Spojenom kráľovstve bol udelený viac ako 4 miliónom občanov EÚ (väčšina z nich pochádza z Poľska, Rumunska, Portugalska, Španielska a Bulharska).
  • Členské štáty EÚ v súčasnosti odhadujú, že v EÚ žije viac ako 850 000 štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva (väčšina v Španielsku, vo Francúzsku, v Írsku, Nemecku a Holandsku).

Čo sa píše v dohode o vystúpení?

Dohoda o vystúpení zaručuje týmto občanom a ich rodinným príslušníkom vo všeobecnosti rovnaké práva, aké mali pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ: môžu naďalej slobodne žiť, študovať, pracovať a cestovať medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

To isté platí pre každého občana EÚ, ktorý sa presťahoval do Spojeného kráľovstva počas prechodného obdobia, alebo pre každého štátneho príslušníka Spojeného kráľovstva, ktorý sa počas prechodného obdobia presťahoval do niektorého z členských štátov EÚ.

Koho chráni dohoda o vystúpení?

Dohoda o vystúpení chráni tých občanov EÚ, ktorí sa na konci prechodného obdobia oprávnene zdržiavajú v Spojenom kráľovstve, a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí sa na konci prechodného obdobia oprávnene zdržiavajú v jednom z 27 členských štátov EÚ.

Dohoda chráni aj rodinných príslušníkov, ktorým sa podľa právnych predpisov EÚ priznáva právo pripojiť sa v budúcnosti k svojmu rodinnému príslušníkovi (napríklad súčasní manželskí partneri a registrovaní partneri, rodičia, starí rodičia, deti, vnúčatá a osoba v existujúcom trvalom vzťahu).

Dohoda o vystúpení bude chrániť deti bez ohľadu na to, kde sa narodili, a to pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ alebo po ňom a bez ohľadu na to, či sa narodili v hostiteľskom štáte, kde má občan EÚ alebo štátny príslušník Spojeného kráľovstva bydlisko, alebo nie.

Jediná výnimka sa týka detí, ktoré sa narodili po vystúpení Spojeného kráľovstva a vo vzťahu ku ktorým má rodič, na ktorého sa dohoda o vystúpení nevzťahuje, výhradné opatrovnícke právo v rámci príslušného rodinného práva. 

Sociálne zabezpečenie

Dohoda o vystúpení chráni všetkých občanov EÚ, ktorí sa na konci prechodného obdobia nachádzali v situácii týkajúcej sa členského štátu a zároveň aj Spojeného kráľovstva. Dohoda chráni aj ich rodinných príslušníkov a pozostalých.

Právo na pobyt

Hmotnoprávne podmienky týkajúce sa pobytu sú a zostanú rovnaké ako podmienky vyplývajúce z aktuálnych právnych predpisov EÚ o voľnom pohybe.

V podstate to znamená, že občania EÚ a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva spĺňajú tieto podmienky, ak:

  • sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činní,
  • majú dostatočné zdroje a nemocenské poistenie,
  • sú rodinnými príslušníkmi inej osoby, ktorá spĺňa tieto podmienky,
  • už získali právo trvalého pobytu, takže už nemusia spĺňať žiadne ďalšie podmienky.

V dohode o vystúpení sa nevyžaduje fyzická prítomnosť v hostiteľskom štáte na konci prechodného obdobia – akceptuje sa dočasná neprítomnosť, ktorá neovplyvňuje právo na pobyt, a dlhšia neprítomnosť, ktorá neovplyvňuje právo na trvalý pobyt.

Osoby chránené na základe dohody o vystúpení, ktoré ešte nezískali právo trvalého pobytu – ak nežili v hostiteľskom štáte aspoň päť rokov – budú plne chránené na základe dohody o vystúpení a budú môcť pokračovať v pobyte v hostiteľskom štáte a získať právo trvalého pobytu v hostiteľskom štáte po päťročnom pobyte.

Občania EÚ a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva, ktorí prišli do hostiteľského štátu v období do 1. Januára 2021, budú mať podľa dohody o vystúpení rovnaké práva a povinnosti ako osoby, ktoré prišli do hostiteľského štátu pred 1. februárom 2020.

Právo štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva na pobyt v EÚ27

Na to, aby občania mohli využívať toto právo, môže byť potrebné, aby požiadali o nový pobytový status, a to na základe rozhodnutia každej krajiny zvoliť si tzv. konštitutívny alebo deklaratórny systém.

Rozhodnutia, ktoré všetky krajiny prijali vo vzťahu k ich systémom pobytu, a termíny, do ktorých musia štátni príslušníci Spojeného kráľovstva a ich rodinní príslušníci s pobytom v krajinách s konštitutívnym systémom požiadať o nový pobytový status, možno spolu s dôležitými webovými sídlami jednotlivých krajín nájsť v nižšie uvedenom súbore.

StiahnuťPDF - 576.5 KB

Upozorňujeme, že informácie vo vyššie uvedenom súbore nevyjadrujú oficiálne stanovisko Komisie. Zodpovednosť za informácie a názory v ňom vyjadrené nesú v plnej miere príslušné orgány členských štátov, ktoré predstavujú prvé kontaktné miesto pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva. Zároveň je potrebné mať na pamäti, že situácia sa neustále vyvíja, a preto je potrebné sa pravidelne oboznamovať s najnovšími informáciami a aktualitami na uvedených stránkach jednotlivých členských štátov. Komisia bude aj naďalej aktualizovať informácie na tejto webovej stránke na základe najnovších podkladov od členských štátov EÚ27.

Európska komisia prijala 12. mája 2020 usmernenie, ktoré vnútroštátnym orgánom pomôže pri riadnom vykonávaní časti dohody o vystúpení, ktorá sa týka práv občanov.

Európska komisia monitoruje dodržiavanie príslušných predpisov v členských štátoch.

[Nové odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa práv štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva na pobyt v EÚ uverejníme čoskoro.]

Pobytová schéma pre občanov EÚ v Spojenom kráľovstve

Občania EÚ, EHP alebo Švajčiarska v Spojenom kráľovstve budú musieť podať žiadosť v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme) do 30. júna 2021.

Ak ich žiadosť bude úspešná, občania EÚ získajú buď status usadenej osoby (ktorým sa im udelí právo na trvalý pobyt) alebo predbežný status usadenej osoby (právo na pobyt na obdobie kratšie ako päť rokov). Nepožiadanie o pobytovú schému by mohlo viesť k vyhosteniu.

Občania EÚ s predbežným statusom usadenej osoby budú môcť po piatich rokoch legálneho pobytu v Spojenom kráľovstve požiadať o to, aby sa ich pobytový status zmenil na trvalý pobyt (status usadenej osoby), ktorý ponúka viac práv a lepšiu ochranu.

Na pobytovú schému pre občanov EÚ dohliada nezávislý monitorovací orgán v Spojenom kráľovstve, ktorý vybavuje sťažnosti občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov v súvislosti s údajným porušovaním ich práv vyplývajúcich z dohody o vystúpení, ako aj podáva správy inštitúciám, ktoré dohliadajú na dohodu o vystúpení.

Vykonávanie a monitorovanie: práva občanov

Na znenie dohody o vystúpení v súvislosti s právami občanov sa môžu priamo odvolávať občania EÚ na britských súdoch a štátni príslušníci Spojeného kráľovstva na súdoch členských štátov. Všetky ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami dohody o vystúpení, sa budú musieť prestať uplatňovať.

Počas ôsmich rokov počnúc 31. decembrom 2020 bude možné, aby súdy Spojeného kráľovstva kládli Súdnemu dvoru Európskej únie predbežné otázky v súvislosti s výkladom časti dohody o vystúpení týkajúcej sa práv občanov. V prípade otázok týkajúcich sa žiadosti o status osoby usadenej v Spojenom kráľovstve začalo toto osemročné obdobie plynúť 30. marca 2019.

Vykonávanie a uplatňovanie práv občanov v EÚ monitoruje Komisia, ktorá koná v súlade so zmluvami Únie.

Nezávislý monitorovací orgán Spojeného kráľovstva má rovnocenné právomoci ako Európska komisia, a to:

  • prijímať a vyšetrovať sťažnosti od občanov Únie a ich rodinných príslušníkov,
  • viesť vyšetrovania z vlastnej iniciatívy a
  • začať súdne konania na súdoch Spojeného kráľovstva v súvislosti s údajným porušením povinností, ktoré vyplývajú z časti dohody o vystúpení venovanej právam občanov, zo strany správnych orgánov Spojeného kráľovstva.

Tento orgán a Európska komisia sa budú každoročne navzájom informovať prostredníctvom Spoločného výboru zriadeného dohodou o vystúpení o opatreniach prijatých pre potreby vykonávania a presadzovania práv občanov podľa dohody. Informovať by sa mali najmä o počte a povahe riešených sťažností a o tom, ako sa nadviazalo na prípadné prijaté právne opatrenia.

V ďalej uvedenom dokumente sa opisujú práva a nároky občanov EÚ v Spojenom kráľovstve podľa dohody o vystúpení. Jeho účelom nie je opísať práva a nároky, ktoré majú občania EÚ podľa vnútroštátnych pravidiel Spojeného kráľovstva prijatých na účely uplatňovania dohody o vystúpení.
 

StiahnuťPDF - 500.9 KB

Spoločné správy o uplatňovaní práv na pobyt

Spoločné správy poskytujú prehľad o pokroku pri implementácii, pokiaľ ide o nový pobytový status a vydávanie dokladov o pobyte preukazujúcich takýto status v prípade občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva v členských štátoch EÚ.

21 December 2020

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement
23 October 2020

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

Ďalšie informácie

StiahnuťPDF - 932.9 KB

Posledná aktualizácia: 31. decembra 2020