Judėjimo laisvė yra vienas iš Europos Sąjungos pagrindų. Daug ES piliečių ir Jungtinės Karalystės piliečių persikėlė gyventi, dirbti ar studijuoti į užsienį, kai Jungtinė Karalystė buvo ES valstybė narė. 

Nuo pat derybų pradžios pagrindinis prioritetas buvo apsaugoti tuos, kurie persikėlė į užsienį.

  • Daugiau kaip 4 mln. ES piliečių (daugiausia iš Lenkijos, Rumunijos, Portugalijos, Ispanijos ir Bulgarijos) suteiktas naujas gyventojo statusas Jungtinėje Karalystėje.
  • Šiuo metu ES valstybių narių duomenimis, ES gyvena daugiau kaip 850 000 Jungtinės Karalystės piliečių (daugiausia Ispanijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose).

Kas numatyta Susitarime dėl išstojimo?

Susitarimu dėl išstojimo šiems piliečiams ir jų šeimos nariams užtikrinamos iš esmės tokios pačios teisės, kokias jie turėjo prieš Jungtinei Karalystei išstojant iš ES: jie gali toliau gyventi, studijuoti, dirbti ir laisvai keliauti tarp Jungtinės Karalystės ir ES.

Tai galioja ir pereinamuoju laikotarpiu persikėlusiems asmenims – tiek ES piliečiams, persikėlusiems į Jungtinę Karalystę, tiek Jungtinės Karalystės piliečiams, persikėlusiems į ES valstybes nares.

Kieno teisės ginamos Susitarimu dėl išstojimo?

Susitarimu dėl išstojimo apsaugomi tie ES piliečiai, kurie pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu teisėtai gyveno Jungtinėje Karalystėje, ir Jungtinės Karalystės piliečiai, kurie tuo momentu gyveno vienoje iš 27 ES valstybių narių.

Juo taip pat ginama šeimos narių, kuriems pagal ES teisę yra suteiktos teisės (dabartinių sutuoktinių ir registruotų partnerių, tėvų, senelių, vaikų, anūkų ir asmenų, su kuriais palaikomi ilgalaikiai santykiai), teisė prisijungti prie jų ateityje.

Susitarimu dėl išstojimo vaikų teisės bus ginamos nepriklausomai nuo to, ar jie būtų gimę iki, ar po Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES, nei nuo to, ar jie būtų gimę ES piliečio ar Jungtinės Karalystės piliečio gyvenamoje priimančiojoje šalyje, ar už jos ribų.

Vienintelė išimtis taikoma po Jungtinės Karalystės išstojimo gimusiems vaikams, kurių globos teisė pagal taikomą šeimos teisę yra suteikta tik vienam iš tėvų, kuriam netaikomas Susitarimas dėl išstojimo. 

Socialinė apsauga

Susitarimu dėl išstojimo apsaugomi visi ES piliečiai, kurių padėtis pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu buvo susijusi ir su Jungtine Karalyste, ir su kuria nors ES valstybe nare. Ši apsauga taikoma ir jų šeimos nariams bei maitintojo netekusiems asmenims.

Teisės gyventi šalyje

Materialinės teisės sąlygos gyventi šalyje yra ir išliks tokios pačios, kokios nustatytos dabartiniuose ES teisės aktuose dėl laisvo judėjimo.

Iš esmės ES ir Jungtinės Karalystės piliečiai tas sąlygas atitinka, jei jie:

  • yra įdarbinti arba dirba savarankiškai;
  • turi pakankamai išteklių ir sveikatos draudimą;
  • yra kito šias sąlygas atitinkančio asmens šeimos nariai;
  • jau turi teisę nuolat gyventi šalyje ir todėl jiems jokios sąlygos nebetaikomos.

Pagal Susitarimą dėl išstojimo nebus reikalaujama, kad pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momentu asmenys fiziškai būtų priimančiojoje šalyje. Jei jie bus išvykę laikinai, tai neturės poveikio jų teisei gyventi šalyje, kaip ir teisei nuolat gyventi šalyje poveikio neturės tai, jei jie bus išvykę ilgesniam laikui.

Asmenys, kurių teisės ginamos Susitarimu dėl išstojimo, tačiau kurie dar neįgijo teisių nuolat gyventi šalyje, – jei jie nėra išgyvenę priimančiojoje šalyje bent penkerių metų – bus visiškai apsaugoti Susitarimu dėl išstojimo ir galės toliau gyventi priimančiojoje šalyje ir įgyti teises nuolat gyventi toje priimančiojoje šalyje, kai bus išgyvenę joje bent penkerius metus.

ES piliečiai ir Jungtinės Karalystės piliečiai, atvykę į priimančiąją šalį iki 2021 m. sausio 1 d., turi tokias pačias teises ir pareigas pagal Susitarimą dėl išstojimo kaip tie, kurie atvyko į priimančiąją šalį iki 2020 m. vasario 1 d.

Jungtinės Karalystės piliečių teisės gyventi 27 ES valstybėse narėse

Piliečiams, norintiems pasinaudoti šiomis teisėmis, gali reikėti paprašyti suteikti naują gyventojo šalyje statusą – tai priklausys nuo to, ar konkreti valstybė narė pasirinko taikyti vadinamąją konstitutyviąją, ar deklaratyviąją sistemą.

Kiekvienos šalies pasirinktą leidimų gyventi sistemą ir terminus, per kuriuos konstitutyviąją sistemą pasirinkusiose šalyse jose gyvenantys Jungtinės Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai turi pateikti prašymą suteikti naują gyventojo statusą, pateikiami toliau pateikiamoje rinkmenoje, kur taip pat pateiktos nuorodos į pagrindines nacionalines interneto svetaines.

ParsisiųsdintiPDF - 94.4 KB

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame dokumente pateikta informacija nėra oficiali Komisijos nuomonė. Visa atsakomybė už jame pateiktą informaciją ir nuomones tenka atitinkamoms valstybių narių nacionalinėms valdžios institucijoms jos yra pirmasis kontaktinis punktas Jungtinės Karalystės piliečiams. Taip pat pažymime, kad padėtis nuolat kinta, todėl reguliariai susipažinkite su naujausia informacija ir naujienomis išvardytose nacionalinėse interneto svetainėse. Komisija nuolat atnaujins informaciją šioje svetainėje pagal naujausius 27 ES valstybių narių pateiktus duomenis.

2020 m. gegužės 12 d. Europos Komisija priėmė rekomendacinį pranešimą, kuris padės nacionalinėms valdžios institucijoms tinkamai įgyvendinti su piliečių teisėmis susijusią Susitarimo dėl išstojimo dalį.

Toliau pateikiamuose dokumentuose aprašomos Jungtinės Karalystės piliečių teisės ir teisės jų ES priimančiojoje valstybėje pagal Susitarimą dėl išstojimo. Jais nesiekiama aprašyti Jungtinės Karalystės piliečių teisių ir teisių pagal nacionalines taisykles, kurias ES priimančioji valstybė priėmė Susitarimui dėl išstojimo įgyvendinti.

25 February 2021

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

Nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programa Jungtinėje Karalystėje

Toliau pateikiamame dokumente aprašomos ES piliečių teisės Jungtinėje Karalystėje pagal Susitarimą dėl išstojimo ir nesiekiama aprašyti teisių, kurias ES piliečiai turi pagal JK vidaus taisykles, priimtas Susitarimui dėl išstojimo įgyvendinti.

ParsisiųsdintiPDF - 515.5 KB

Įgyvendinimas ir stebėsena – piliečių teisės

ES piliečiai gali tiesiogiai remtis piliečių teisėms skirtu Susitarimo dėl išstojimo tekstu Jungtinės Karalystės teismuose, o Jungtinės Karalystės piliečiai – valstybių narių teismuose. Bet kuri nacionalinės teisės nuostata, kuri neatitinka Susitarimo dėl išstojimo nuostatų, negalės būti taikoma.

Jungtinės Karalystės teismai galės aštuonerius metus, nuo 2020 m. gruodžio 31 d., teikti ES Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus dėl piliečiams skirtos Susitarimo dėl išstojimo dalies aiškinimo. Klausimams, susijusiems su prašymais suteikti Jungtinės Karalystės nuolatinio gyventojo statusą, tas aštuonerių metų laikotarpis prasidėjo 2019 m. kovo 30 d.

Piliečių teisių įgyvendinimą ir taikymą ES stebi Komisija, veikdama pagal Sąjungos sutartis.

Jungtinės Karalystės piliečiai, manantys, kad ES šalies nacionalinės valdžios institucijos nepaisė teisių pagal Susitarimą dėl išstojimo, gali ginti savo teises nacionaliniu arba ES lygmeniu.

Toliau pateikiamame dokumente aprašomas sprendimas, kuriuo Jungtinės Karalystės piliečiai, kuriems taikomas Susitarimas dėl išstojimo, gali ginti savo teises.

ParsisiųsdintiPDF - 120.2 KB

Jungtinės Karalystės nepriklausomai stebėsenos institucijai suteikti tokie patys įgaliojimai kaip ir Europos Komisijai:

  • priimti ir tirti Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių skundus;
  • atlikti tyrimus savo iniciatyva ir
  • teikti ieškinius Jungtinės Karalystės teismams, jeigu piliečiai mano, kad Jungtinės Karalystės administravimo institucijos pažeidė jų teises pagal piliečių teisėms skirtą Susitarimo dėl išstojimo dalį.

Institucija ir Komisija Susitarimu dėl išstojimo įsteigtame Jungtiniame komitete kasmet viena kitą informuoja apie priemones, kurių imtasi siekiant įgyvendinti piliečių teises pagal Susitarimą ir užtikrinti, kad jų būtų paisoma. Tokia informacija visų pirma turėtų apimti nagrinėtų skundų skaičių ir pobūdį ir visus tolesnius teisinius veiksmus, kurių buvo imtasi. 

Bendros ataskaitos dėl teisių gyventi šalyje įgyvendinimo

Bendrose ataskaitose apžvelgiama, kokia pažanga daroma suteikiant naują gyventojo statusą ir išduodant tokį statusą patvirtinančius leidimo nuolat gyventi šalyje dokumentus ES piliečiams Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinės Karalystės piliečiams ES valstybėse narėse.

21 December 2020

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement
23 October 2020

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

Daugiau informacijos

ParsisiųsdintiPDF - 932.9 KB
ParsisiųsdintiPDF - 350.1 KB

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. balandžio 20 d.