Liikkumisvapaus on yksi Euroopan unionin kulmakivistä, ja lukuisat EU-kansalaiset ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset muuttivat ulkomaille asumaan, töihin tai opiskelemaan, kun Yhdistynyt kuningaskunta oli EU:n jäsenmaa. 

Näiden ulkomaille muuttaneiden suojeleminen on alusta alkaen ollut eroneuvottelujen tärkein prioriteetti.

  • Yli 4 miljoonalle EU-kansalaiselle myönnettiin uusi oleskeluasema (useimmat kotoisin Puolasta, Romaniasta, Portugalista, Espanjasta ja Bulgariasta).
  • EU-maiden arvioiden mukaan EU:ssa asuu tällä hetkellä yli 850 000 Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista (useimmat Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa, Saksassa ja Alankomaissa).

Mitä erosopimus sisältää?

Erosopimus takaa, että näiden kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudet pysyvät pitkälti muuttumattomina Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron jälkeen: he voivat siis edelleen asua, opiskella ja tehdä työtä asuinmaassaan ja matkustaa vapaasti Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä.

Sama pätee myös EU-kansalaisiin, jotka muuttivat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja britteihin, jotka muuttivat johonkin EU-maahan siirtymäkauden aikana.

Ketä erosopimuksella suojellaan?

Erosopimuksella suojellaan EU:n kansalaisia, jotka asuvat laillisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, jotka asuvat laillisesti jossakin EU:n 27 jäsenmaassa siirtymäkauden päättyessä.

Erosopimus suojaa myös perheenjäseniä, joilla on EU:n oikeuden nojalla oikeus muuttaa perheenjäsenensä luokse tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa nykyisiä puolisoita ja rekisteröityjä kumppaneita, vanhempia, isovanhempia, lapsia, lastenlapsia ja pysyvässä parisuhteessa eläviä kumppaneita.

Lapsia suojellaan erosopimuksella riippumatta siitä, missä he ovat syntyneet tai ovatko he syntyneet ennen Yhdistyneen kuningaskunnan eroa tai sen jälkeen, tai ovatko he syntyneet siinä maassa, jossa EU:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen asuu.

Ainoa poikkeus tähän koskee lapsia, jotka syntyvät Yhdistyneen kuningaskunnan eron jälkeen ja joiden yksinhuoltajana on sovellettavan perhelainsäädännön nojalla vanhempi, joka ei kuulu erosopimuksen piiriin. 

Sosiaaliturva

Erosopimuksella suojataan niitä EU:n kansalaisia, joiden tilanne siirtymäkauden päättyessä liittyy sekä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan että johonkin EU:n jäsenmaahan. Myös heidän perheenjäsenensä sekä leskensä ja muut edunsaajansa kuuluvat tämän suojan piiriin.

Oleskeluoikeus

Oleskelun aineelliset edellytykset ovat ja tulevat olemaan samat kuin nykyisessä vapaata liikkuvuutta koskevassa EU:n lainsäädännössä.

EU:n tai Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen täyttää yleensä nämä ehdot, jos

  • hän on työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja
  • hänellä on riittävät varat ja sairausvakuutus
  • hän on nämä ehdot täyttävän henkilön perheenjäsen
  • hän on jo saanut oikeuden pysyvään oleskeluun eikä häneen näin ollen enää sovelleta lainkaan ehtoja.

Erosopimuksessa ei edellytetä, että henkilön on siirtymäkauden päättyessä oltava vastaanottavassa valtiossa fyysisesti – tilapäinen poissaolo, joka ei vaikuta oleskeluoikeuteen, ja pidempi poissaolo, joka ei vaikuta pysyvään oleskeluoikeuteen, ovat sallittuja.

Erosopimuksella suojellaan myös henkilöitä, jotka eivät ole vielä saaneet pysyvää oleskeluoikeutta, koska he eivät ole asuneet vastaanottavassa valtiossa vähintään viittä vuotta. He voivat jatkaa asumista kyseisessä valtiossa ja saada siellä pysyvän oleskeluoikeuden viiden kumuloituneen asumisvuoden jälkeen.

Siirtymäkauden aikana vastaanottavaan maahan ennen 1.1.2021 tulleilla EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla on erosopimuksen nojalla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin niillä, jotka ovat saapuneet sinne ennen 1.2.2020.

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeudet EU27-maissa

Voidakseen käyttää näitä oikeuksia kansalaiset voivat asuinmaastaan riippuen joutua hakemaan uutta oleskeluasemaa. Kukin EU-maa nimittäin päättää itsenäisesti, myönnetäänkö uusi asema automaattisesti vai onko sitä haettava erikseen (ns. konstitutiivinen järjestelmä).

Seuraavassa tiedostossa on esitetty kunkin maan valitsema järjestely oleskeluoikeuden suhteen sekä määräajat, joihin mennessä konstitutiivisen järjestelmän valinneissa maissa oleskelevien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä on haettava uutta oleskeluasemaa. Tiedosto sisältää myös linkit keskeisiin kansallisiin verkkosivustoihin.

LataaPDF - 94.4 KB

Huomaa, että tiedoston sisältämät tiedot eivät edusta komission virallista kantaa. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on kokonaan jäsenmaiden kansallisilla viranomaisilla, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ensimmäinen yhteydenottotaho. Huomaa myös, että tilanne muuttuu jatkuvasti, joten viimeisimmät tiedot ja uutiset löytyvät mainituilta kansallisilta verkkosivustoilta. Komissio päivittää tätä verkkosivua EU:n 27 jäsenmaalta saamiensa tietojen perusteella.

Euroopan komissio hyväksyi 12.5.2020 ohjeistuksen, jolla on keskeinen merkitys erosopimuksen asianmukaisessa täytäntöönpanossa kansalaisten oikeuksien suhteen.

Alla olevissa asiakirjoissa kuvataan oikeuksia, joita Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisella erosopimuksen nojalla on hänet vastaanottavassa EU-maassa. Niissä ei kuvata oikeuksia, joita hänellä on kussakin EU-maassa erosopimuksen täytäntöönpanemiseksi annetun lainsäädännön nojalla.

25 February 2021

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

Q&A for UK nationals' residence rights in the EU

EU:n oleskelustatusjärjestelmä Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Alla olevassa asiakirjassa kuvataan oikeuksia, joita EU-kansalaisilla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa erosopimuksen nojalla, mutta ei oikeuksia, joita heillä on erosopimuksen täytäntöönpanemiseksi annetun Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön nojalla.

LataaPDF - 418.5 KB

Kansalaisten oikeuksien täytäntöönpano ja valvonta

Erosopimuksen tekstiin kansalaisten oikeuksista voivat vedota niin EU:n kansalaiset Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset EU-maiden tuomioistuimissa. Jos kansalliset säännökset eivät ole erosopimuksen määräysten mukaisia, niitä ei saa soveltaa.

Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet voivat pyytää EU:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua kansalaisten oikeuksia koskevan erosopimuksen osan tulkinnasta kahdeksan vuoden ajan alkaen 31.12.2020. Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvää oleskeluoikeutta koskevien kysymysten osalta tämä kahdeksan vuoden jakso alkoi 30. maaliskuuta 2019.

Komissio valvoo kansalaisten oikeuksien täytäntöönpanoa ja soveltamista EU:ssa unionin perussopimusten mukaisesti.

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, jonka mielestä jonkin EU-maan viranomaiset eivät ole kunnioittaneet hänen erosopimuksen mukaisia oikeuksiaan, voi hakea muutosta kansallisella tai EU:n tasolla.

Alla olevassa asiakirjassa kuvataan menettelyä, jota erosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset voivat käyttää oikeuksiensa puolustamiseen.

LataaPDF - 120.2 KB

Yhdistyneen kuningaskunnan riippumaton valvontaviranomainen saa samat oikeudet kuin Euroopan komissio, jotta se voi

  • vastaanottaa ja tutkia EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä tekemiä valituksia
  • suorittaa tutkimuksia omasta aloitteestaan
  • saattaa Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten käsiteltäväksi kanteita, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten väitettyjä rikkomuksia erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevan osan velvoitteiden suhteen.

Valvontaviranomainen ja Euroopan komissio tiedottavat toisilleen vuosittain erosopimuksella perustetun sekakomitean välityksellä toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet sopimuksen mukaisten kansalaisten oikeuksien täytäntöön panemiseksi ja valvomiseksi. Näissä tiedoissa olisi ilmoitettava erityisesti käsiteltyjen valitusten määrä ja luonne sekä niiden perusteella mahdollisesti toteutetut oikeudelliset jatkotoimet. 

Yhteiset raportit oleskeluoikeuksien täytäntöönpanosta

Yhteisissä raporteissa tarkastellaan edistymistä uuden oleskeluaseman ja oleskeluasiakirjojen myöntämisessä EU:n kansalaisille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille EU:ssa.

21 December 2020

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement

Second joint report on the implementation of residence rights under part two of the Withdrawal Agreement
23 October 2020

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

First joint report on the implementation of residence rights under part two of the withdrawal agreement

Lisätietoa

LataaPDF - 932.9 KB
LataaPDF - 350.1 KB

Päivitetty viimeksi: 20.4.2021