I handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien fastställs förmånsordningar för bland annat handel med varor och tjänster, digital handel, immateriella rättigheter, offentlig upphandling, flyg- och vägtransporter, energi, fiske, samordning av de sociala trygghetssystemen, brottsbekämpning och straffrättsligt samarbete, tematiskt samarbete och deltagande i EU-program. Det bygger på rättvisa konkurrensvillkor och respekt för de grundläggande rättigheterna.

Nivån på den ekonomiska integrationen är inte alls lika hög som när Storbritannien var med i EU, men avtalet går längre än traditionella frihandelsavtal och utgör en solid grund för att vi ska kunna bevara vår långa vänskap och vårt långvariga samarbete.

Parterna enades om avtalet den 24 december 2020 och det tillämpas provisoriskt sedan den 1 januari 2021.

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien omfattar

Utrikespolitiskt samarbete, yttre säkerhet och försvarssamarbete omfattas inte av avtalet eftersom Storbritannien inte ville förhandla om dessa frågor. Sedan den 1 januari 2021 finns det därför inte längre något regelverk som säger hur Storbritannien och EU ska utveckla och samordna gemensamma svar på utrikespolitiska utmaningar och exempelvis införa sanktioner mot tredje länders medborgare eller ekonomier.

I avtalet sägs inte heller om de finansiella tjänsterna är likvärdiga, om det brittiska systemet för dataskydd är tillräckligt eller om landets sanitära och fytosanitära ordning bedöms vara sådan att Storbritannien kan läggas till listan över de länder utanför EU som får exportera livsmedel till EU. Det beror på att det rör sig om ensidiga beslut av EU som inte är föremål för förhandlingar.

Frihandelsavtal

Ett nytt ekonomiskt och socialt partnerskap med Storbritannien

Avtalet omfattar inte bara handeln med varor och tjänster, utan också ett brett spektrum av andra områden av intresse för EU, t.ex. investeringar, konkurrens, statligt stöd, skattetransparens, flyg- och vägtransporter, energi och hållbarhet, fiske, dataskydd och samordning av de sociala trygghetssystemen.

  • Enligt avtalet gäller nolltullsatser och nollkvoter för alla varor som uppfyller de tillämpliga ursprungsreglerna.
  • Båda parterna har åtagit sig att säkerställa stabila lika villkor genom att upprätthålla höga nivåer av skydd på områden som miljöskydd, klimatåtgärder och koldioxidprissättning, sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter, skattetransparens och statligt stöd, med effektiv inhemsk tillämpning, en bindande tvistlösningsmekanism och möjlighet för båda parterna att vidta korrigerande åtgärder.
  • EU och Storbritannien har enats om ett nytt regelverk för den gemensamma förvaltningen av fiskbestånden i EU:s och Storbritanniens vatten. Storbritannien kommer att kunna vidareutveckla den brittiska fiskeverksamheten, samtidigt som fiskesamhällenas verksamhet och försörjningsmöjligheter i EU kommer att skyddas och naturresurserna bevaras.
  • På transportområdet föreskriver avtalet fortsatta och hållbara förbindelser med flyg, vägar, järnvägar och sjöfart, även om marknadstillträdet är mer begränsat än på den inre marknaden. Avtalet innehåller bestämmelser som ser till att aktörer i EU och Storbritannien kan konkurrera på lika villkor, så att passagerarnas rättigheter, arbetstagarnas rättigheter och transportsäkerheten inte undergrävs.
  • På energiområdet erbjuder avtalet en ny modell för handel och sammanlänkning, med garantier för öppen och rättvis konkurrens, bland annat när det gäller säkerhetsnormer för havsbaserad energi och produktion av förnybar energi.
  • När det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen säkerställer avtalet en rad rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare. Detta gäller EU-medborgare som arbetar i, reser till eller flyttar till Storbritannien och brittiska medborgare som arbetar i, reser till eller flyttar till EU efter den 1 januari 2021.
  • Slutligen ger avtalet Storbritannien möjlighet att även i framtiden delta i några av EU:s flaggskeppsprogram, t.ex. Horisont Europa, under perioden 2021–2027 (mot att Storbritannien bidrar ekonomiskt till EU:s budget).

Läs mer:

Nytt partnerskap för människors säkerhet

Genom handels- och samarbetsavtalet inrättas ett nytt regelverk för brottsbekämpning och rättsligt samarbete i straff- och civilrättsliga frågor. I avtalet erkänns behovet av ett starkt samarbete mellan nationella polismyndigheter och rättsliga myndigheter, särskilt när det gäller att bekämpa och lagföra gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

Enligt avtalet ska ny operativ kapacitet byggas upp, med beaktande av att Storbritannien, i egenskap av icke-EU-medlem utanför Schengenområdet, inte har samma förutsättningar som tidigare. Säkerhetssamarbetet kan tillfälligt avbrytas om Storbritannien bryter mot sitt åtagande att fortsätta att följa den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och dess tillämpning i landet.

Övergripande avtal om styrning

Ett regelverk som håller över tid

För att ge företag, konsumenter och allmänhet största möjliga rättssäkerhet klargörs i ett särskilt kapitel om styrning hur avtalet fungerar och kontrolleras. Enligt avtalet inrättas dessutom ett gemensamt partnerskapsråd som ser till att avtalet tillämpas och tolkas korrekt och där alla frågor som uppstår diskuteras.

Bindande mekanismer för efterlevnad och tvistlösning säkerställer att företagens, konsumenternas och enskilda personers rättigheter respekteras. Detta innebär att företag i EU och Storbritannien konkurrerar på lika villkor och kommer att undvika att endera parten utnyttjar sin regleringsfrihet för att bevilja orättvisa subventioner eller snedvrida konkurrensen. Enligt avtalet kan parterna vidta motåtgärder, korrigerande åtgärder, kompensationsåtgärder och skyddsåtgärder.

Båda parterna kan vidta sektorsövergripande motåtgärder vid överträdelser av avtalet på alla områden i det ekonomiska partnerskapet. Specifika bestämmelser om tillfälligt upphävande gäller för samarbetet inom brottsbekämpning och rättsliga frågor om någon part åsidosätter sina skyldigheter.

Pressmaterial