В Споразумението за търговия и сътрудничество, сключено между ЕС и Обединеното кралство, се определят преференциални договорености в различни области, като търговия със стоки и услуги, цифрова търговия, интелектуална собственост, обществени поръчки, въздухоплаване и автомобилен транспорт, енергетика, рибарство, координация на системите за социална сигурност, правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, тематично сътрудничество и участие в програми на Съюза. То се основава на разпоредби, гарантиращи еднакви условия на конкуренция и зачитане на основните права.

Въпреки че Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в никакъв случай няма да съответства на равнището на сътрудничеството, което съществуваше докато Обединеното кралство беше член на ЕС, то надхвърля традиционните споразумения за свободна търговия и осигурява солидна основа за запазване на дългогодишните ни приятелски отношения и сътрудничество.

Споразумението за търговия и сътрудничество се прилага временно от 1 януари 2021 г., след като беше договорено от преговарящите от ЕС и Обединеното кралство на 24 декември 2020 г.

Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство се състои от:

Външната политика, външната сигурност и сътрудничеството в областта на отбраната не са обхванати от споразумението, тъй като Обединеното кралство не пожела да води преговори по тези въпроси. Поради това от 1 януари 2021 г. няма да съществува уредба между Обединеното кралство и ЕС за изготвяне и координиране на съвместни отговори на предизвикателства пред външната политика, например налагане на санкции на трети държави или техни граждани.

Освен това Споразумението за търговия и сътрудничество не обхваща никакви решения, свързани с еквивалентността по отношение на финансовите услуги, адекватността на режима на Обединеното кралство за защита на данните или оценката на неговия санитарен и фитосанитарен режим с цел включването му в списъка като трета държава, на която е разрешено да изнася хранителни продукти за ЕС. Това са едностранни решения на ЕС, които не са предмет на преговори.

Споразумение за свободна търговия

Ново икономическо и социално партньорство с Обединеното кралство

Споразумението обхваща не само търговията със стоки и услуги, но и широк кръг от други области от интерес за ЕС, като инвестициите, конкуренцията, държавната помощ, данъчната прозрачност, въздушния и автомобилния транспорт, енергетиката и устойчивостта, рибарството, защитата на данните и координацията на системите за социална сигурност.

  • В споразумението се предвиждат нулеви мита и нулеви квоти за всички стоки, които отговарят на съответните правила за произход.
  • Двете страни поеха ангажимент да осигурят стабилни еднакви условия на конкуренция чрез поддържане на високи равнища на закрила в области като опазването на околната среда, борбата с изменението на климата и ценообразуването на въглеродните емисии, социалните и трудовите права, данъчната прозрачност и държавната помощ, с ефективно правоприлагане на вътрешно равнище, задължителен механизъм за уреждане на спорове и възможност и двете страни да предприемат коригиращи мерки.
  • ЕС и Обединеното кралство постигнаха съгласие по нова уредба за съвместно управление на рибните запаси във водите на ЕС и Обединеното кралство. Обединеното кралство ще може да продължи да развива британските риболовни дейности, като същевременно дейностите и поминъкът на европейските рибарски общности ще бъдат защитени, а природните ресурси ще бъдат опазени.
  • В областта на транспорта споразумението предвижда непрекъсната и устойчива въздушна, пътна, железопътна и морска свързаност, въпреки че достъпът до пазара е под предлаганото от единния пазар ниво. То включва разпоредби, с които се гарантира, че конкуренцията между операторите от ЕС и Обединеното кралство се осъществява при еднакви условия, така че да не бъдат подкопавани правата на пътниците и безопасността на транспорта.
  • В областта на енергетиката споразумението предоставя нов модел за търговия и взаимно свързване с гаранции за открита и лоялна конкуренция, включително по отношение на стандартите за безопасност за разположените в морето инсталации и на производството на енергия от възобновяеми източници.
  • Що се отнася до координацията в областта на социалната сигурност, споразумението има за цел да гарантира определени права на гражданите на ЕС и на гражданите на Обединеното кралство. Това се отнася за гражданите на ЕС, които работят, пътуват или се преместват в Обединеното кралство, както и за граждани на Обединеното кралство, които работят, пътуват или се преместват в ЕС, след 1 януари 2021 г.
  • И накрая, споразумението дава възможност на Обединеното кралство да продължи да участва в някои водещи програми на ЕС за периода 2021—2027 г. (което е обвързано с финансова вноска от страна на Обединеното кралство в бюджета на ЕС), като например „Хоризонт Европа“.

За повече информация:

Ново партньорство за сигурността на нашите граждани

Споразумението за търговия и сътрудничество създава нова уредба за правоприлагане и съдебно сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни въпроси. В нея се признава необходимостта от тясно сътрудничество между националните полицейски и съдебни органи, по-специално за борба с трансграничната престъпност и тероризма и наказателно преследване на извършителите.

С уредбата се изграждат нови оперативни способности, като се взема предвид фактът, че Обединеното кралство в качеството си на държава, която е извън ЕС и Шенгенското пространство, няма да разполага със същите възможности, както преди. Сътрудничеството в областта на сигурността може да бъде спряно в случай на нарушения от страна на Обединеното кралство на ангажимента му да продължи да спазва Европейската конвенция за правата на човека и да я прилага на национално равнище.

Хоризонтално споразумение относно управлението

Уредба, която остава стабилна във времето

За да се осигури максимална правна сигурност за предприятията, потребителите и гражданите, в специална глава относно управлението се предоставя яснота относно начина, по който Споразумението за търговия и сътрудничество ще бъде прилагано и контролирано. Създава се и Съвместен съвет за партньорство, който ще следи за правилното прилагане и тълкуване на споразумението и в рамките на който ще бъдат обсъждани всички възникващи въпроси.

Задължителните механизми за правоприлагане и уреждане на спорове ще гарантират зачитането на правата на предприятията, потребителите и гражданите. Това означава, че предприятията в ЕС и Обединеното кралство ще се конкурират при еднакви условия и ще се избегне възможността която и да е от страните да използва своята регулаторна автономност, за да предоставя несправедливи субсидии или да нарушава конкуренцията. В споразумението е предвидена възможност за предприемане на мерки за възстановяване на баланса и на коригиращи, компенсаторни и защитни мерки

И двете страни могат да предприемат междусекторни ответни действия в случай на нарушения на Споразумението за търговия и сътрудничество. Тази възможност за междусекторни ответни действия важи за всички области на икономическото партньорство. По отношение на сътрудничеството в областта на правоприлагането и съдебното сътрудничество се прилагат специални клаузи за временно прекратяване, в случай че някоя от страните наруши своите задължения.

Материали за медиите