ES ir Jungtinės Karalystės susitarimas dėl bendradarbiavimo taikaus ir saugaus branduolinės energijos naudojimo srityje yra trečiasis susitarimas, dėl kurio vyko derybos pereinamuoju laikotarpiu, papildantis ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą ir ES ir Jungtinės Karalystės susitarimą dėl informacijos saugumo. Jis laikinai taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Jame numatytas plataus masto bendradarbiavimas saugaus ir taikaus branduolinės energijos naudojimo srityje, grindžiamas Euratomo ir Jungtinės Karalystės įsipareigojimais laikytis tarptautinių neplatinimo įsipareigojimų ir aukšto lygio branduolinės saugos standartų.

ES ir Jungtinės Karalystės susitarimu dėl bendradarbiavimo taikaus ir saugaus branduolinės energijos naudojimo srityje sudaromos sąlygos:

  • tiekti ir perduoti branduolines medžiagas, nebranduolines medžiagas, technologijas ir įrangą;
  • vykdyti su branduolinio kuro ciklu susijusią prekybą ir komercines operacijas;
  • bendradarbiauti saugaus panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje;
  • užtikrinti branduolinę saugą ir radiacinę saugą;
  • naudoti radioaktyviuosius izotopus ir spinduliuotę žemės ūkyje, pramonėje ir medicinoje;
  • vykdyti geologinį ir geofizinį žvalgymą;
  • vykdyti urano išteklių plėtrą, gavybą, tolesnį perdirbimą ir naudojimą.

Susitarimu taip pat sudaromos sąlygos ES ir Jungtinei Karalystei toliau bendradarbiauti vykdant Europos bendrijos skubaus keitimosi radiologine informacija sistemos (ECURIE) arba Europos radiologinių duomenų mainų platformos (EURDEP) veiklą. Taip ES valstybėms narėms ir Jungtinei Karalystei branduolinių avarijų atveju bus galima greitai pranešti ir gauti patikimą radiologinę informaciją. Be to, bus galima greitai ir koordinuotai reaguoti į radiologinius pavojus dalijantis duomenimis realiuoju laiku.

Galiausiai, ES ir Jungtinės Karalystės susitarime dėl bendradarbiavimo saugaus ir taikaus branduolinės energijos naudojimo srityje įtvirtintas aiškus abiejų šalių įsipareigojimas nemažinti dabartinių branduolinės saugos standartų, taip pat bendras įsipareigojimas bendradarbiauti tarptautiniu mastu siekiant užtikrinti tarptautinių branduolinės saugos standartų įgyvendinimą ir skatinti juos tobulinti.