IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI: Ova izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se isključivo na dopise zaprimljene od građana ili pravnih osoba koji se smatraju pritužbama na primjenu prava EU-a u određenoj državi članici (vidjeti Prilog Komunikaciji „Pravo EU-a: boljom primjenom do boljih rezultata” (2017/C 18/02)).

Datoteke

PreuzimanjePDF - 317.1 KB