Wprowadzenie

Kampanie promocyjne poświęcone europejskim produktom rolnym mają otwierać nowe możliwości rynkowe dla unijnych rolników i przemysłu spożywczego, jak również pomagać im w rozwoju prowadzonej przez nich działalności.

W zasadach promocji określono, w jaki sposób fundusze UE mogą być wykorzystywane w inicjatywach informacyjno-promocyjnych w państwach UE i spoza UE. Przeznaczone na ten cel środki wzrosną – ze 142,5 mln euro w 2017 r. do 188,5 mln euro w 2018 r. i 200 mln euro w 2020 r.

Istnieją dwa rodzaje działań promocyjnych:

  • prowadzone przez europejskie stowarzyszenia handlowe i branżowe, współfinansowane przez UE
  • prowadzone bezpośrednio przez samą UE, np. inicjatywy dyplomatyczne komisarza w krajach spoza UE na rzecz rozwoju handlu produktami rolno-spożywczymi, udział w targach oraz kampanie informacyjne promujące europejskie produkty rolne.

Jak to działa?

Komisja Europejska określa priorytety strategiczne w zakresie promowania produktów rolnych UE oraz kryteria finansowania w rocznym programie prac ze wskazaniem produktów i rynków docelowych.

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) przekłada w imieniu Komisji priorytety na konkretne działania.

Działania te obejmują:

Po zamknięciu zaproszenia do składania wniosków to Komisja Europejska wybiera tak zwane programy proste (czyli takie, w których uczestniczy co najmniej jedna organizacja z tego samego kraju UE). Programami tymi zarządza organ krajowy w danym kraju UE.

Roczny program prac

W 2018 r. na współfinansowanie programów promocyjnych przeznaczone zostanie 179 mln euro. Dla porównania w 2017 r. kwota ta wyniosła 142 mln euro.

Program prac na 2018 r. skupi się na poszczególnych kampaniach skierowanych do państw niebędących członkami UE, które mają największy potencjał wzrostu. W samej Unii zasadniczo współfinansowane będą kampanie mające na celu informowanie konsumentów o różnych unijnych systemach i oznaczeniach jakości (produkt ekologiczny, chroniona nazwa pochodzenia - ChNP, chronione oznaczenie geograficzne - ChOG, gwarantowana tradycyjna specjalność, produkt z najbardziej oddalonych regionów UE).

Więcej: W 2018 r. komisyjne programy promujące unijne produkty spożywcze i napoje będą koncentrować się na rynkach o największym potencjale wzrostu

Program prac na 2018 r.

PobierzPDF - 34.7 KB

PobierzPDF - 278.3 KB

 

Poprzednie roczne programy prac

Roczny program prac na 2017 r.

PobierzPDF - 41.2 KB

PobierzPDF - 606 KB

PobierzPDF - 92.9 KB

Roczny program prac na 2016 r.

PobierzPDF - 40.9 KB

PobierzPDF - 214.2 KB

PobierzPDF - 93.7 KB

Identyfikacja wizualna w kampaniach promocyjnych UE

Wszyscy beneficjenci korzystający z funduszy UE muszą używać tej samej identyfikacji wizualnej: Enjoy! It's from Europe (Smacznego, to z Europy).

logo smak Europy

Dodatkowe informacje

Możliwości finansowania, kwalifikowalność, ramy prawne

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Mapa kampanii i statystyki

Cykl życia programów promocji

Nowa polityka promocyjna (infografika)