Savaitiniai Komisijos narių posėdžiai

Paprastai 27 Komisijos narių kolegija susirenka į posėdį bent kartą per savaitę. Ši savaitinė sprendimų priėmimo procedūra vadinama žodine procedūra.

Komisijos nariai į posėdžius Briuselyje renkasi trečiadienio rytais, tačiau vykstant Europos Parlamento plenarinėms sesijoms Strasbūre, posėdžiai rengiami antradieniais.

Be savaitinių posėdžių, kai tai yra būtina atsižvelgiant į aplinkybes, Komisijos pirmininkas taip pat gali sušaukti neeilinius Komisijos posėdžius. Jie rengiami aptarti kokiam nors ypatingam klausimui arba reaguojant į tam tikrą įvykį. 

Komisijos posėdžių darbotvarkė

Kiekvieno posėdžio darbotvarkę nustato Komisijos pirmininkas ir ji yra glaudžiai susijusi su Komisijos metine darbo programa. Kiekvieną darbotvarkės klausimą pristato už atitinkamą sritį atsakingas Komisijos narys. Kolektyvinį sprendimą tuo klausimu priima visi dalyvaujantys Komisijos nariai.

Komisijos posėdžių darbotvarkės
Klausimai, kuriuos numatoma aptarti būsimuose Komisijos posėdžiuose

Kolektyvinis sprendimų priėmimas

Komisija veikia vadovaudamasi kolegialumo principu. Sprendimus kolektyviai priima visa Komisijos narių kolegija, kuri už juos yra atskaitinga Europos Parlamentui. Kiekvieno iš 27 Komisijos narių balsas sprendimų priėmimo procese yra tiek pat svarbus ir jie yra vienodai atsakingi už priimtus sprendimus.

Kolegialumu užtikrinama:

  • priimtų sprendimų kokybė, nes dėl kiekvieno pasiūlymo turi būti tariamasi su visais Komisijos nariais,
  • institucinis nepriklausomumas, nes sprendimai priimami be partijų spaudimo,
  • politinės atsakomybės pasidalijimas tarp visų Komisijos narių, net kai sprendimai priimami balsų dauguma.

Kolegija taip pat gali priimti sprendimus tam tikrais klausimais dėl jų balsuodama. Tokiu atveju tam, kad sprendimas būtų priimtas, už jį balsuoti turi Komisijos narių dauguma (14 iš 27). Kiekvienas Komisijos narys turi vieną balsą ir gali balsuoti tik asmeniškai.

Dalyvavimas posėdžiuose

Komisijos nariai privalo dalyvauti visuose kolegijos posėdžiuose. Jei iškiltų kliūčių, jie apie tai laiku turi pranešti pirmininkui. Nedalyvauti posėdžiuose galima tik išskirtinėmis aplinkybėmis ir tai turi būti pagrįsta. 

Savaitinių posėdžių protokolai

Parengiamas ir internete skelbiamas kiekvieno kolegijos posėdžio protokolas. 

Savaitinių posėdžių protokolai

Komisijos patvirtintos iniciatyvos

Komisija turi iniciatyvos teisėkūros srityje teisę. Kai kolegija kolektyviai priima sprendimą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pasiūlymo, dokumentas pereina į kitą teisėkūros proceso etapą. Dauguma atvejų jis perduodamas Europos Parlamentui nagrinėti ir priimti (pagal įprastą teisėkūros procedūrą, dar vadinamą bendro sprendimo procedūra).

Tuo pat metu išsakyti nuomonę apie pasiūlymą ir patvirtinti, kad klausimą yra veiksmingiau spręsti ES, o ne regioniniu ar vietos lygmeniu, kviečiami ES valstybių narių nacionaliniai parlamentai.