Komissaarien viikkokokoukset

Komissaarien kollegio, jossa on 27 komissaaria, kokoontuu pääsääntöisesti vähintään kerran viikossa. Tätä viikoittaista päätöksentekomenettelyä kutsutaan suulliseksi käsittelyksi.

Käytännössä komissaarit kokoontuvat joka keskiviikko Brysselissä. Silloin kun Euroopan parlamentilla on täysistunto Strasbourgissa, kokouspäivä on tiistai.

Komission puheenjohtaja voi kutsua komissaarit tarpeen vaatiessa myös ylimääräisiin kokouksiin. Niissä käsitellään jotain erityistä aihetta tai otetaan kantaa johonkin tapahtumaan. 

Komission kokousten esityslista

Kunkin kokouksen esityslistan laatii komission puheenjohtaja, ja se liittyy komission vuotuiseen työohjelmaan. Esityslistan kunkin kohdan esittelee kyseisestä alasta vastaava komissaari, ja paikalla olevat komissaarit tekevät siitä kollektiivisen päätöksen.

Komission kokousten esityslistat
Esityslistan kohtia tulevissa kokouksissa

Kollektiivinen päätöksenteko

Komissio toimii kollegisen vastuun periaatteella. Komissaarien kollegio tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on niistä yhteisesti vastuussa Euroopan parlamentille. Jokaisella komissaarilla on yhtäläinen painoarvo päätöksenteossa, ja jokaisella on päätöksistä myös yhtäläinen vastuu.

Kollegisuus takaa:

  • päätösten laadun, koska jokaista komissaaria on kuultava jokaisesta ehdotuksesta
  • institutionaalisen riippumattomuuden, koska päätökset tehdään puolueettomasti
  • poliittisen vastuun jakautumisen kaikkien komissaarien kesken, silloinkin kun päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä.

Kollegio voi tehdä päätöksiä myös äänestämällä. Tällöin päätöksen hyväksyminen edellyttää ääntenenemmistöä (14 ääntä 27:sta). Jokaisella komissaarilla on 1 ääni, ja hän voi äänestää vain henkilökohtaisesti.

Osallistuminen kokouksiin

Komissaarien on osallistuttava kollegion kaikkiin kokouksiin. Mahdollisista esteistä on ilmoitettava puheenjohtajalle hyvissä ajoin. Poissaolot ovat sallittuja vain poikkeustapauksissa ja ne on perusteltava. 

Viikkokokousten pöytäkirjat

Jokaisesta kollegion kokouksesta laaditaan ja julkaistaan pöytäkirja. 

Viikkokokousten pöytäkirjat

Komission tekemät aloitteet

Komissiolla on oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita. Kun kollegio on kollektiivisesti sopinut säädösehdotuksesta, se lähetetään eteenpäin lainsäädäntömenettelyssä. Useimmin ehdotus lähetetään Euroopan parlamenttiin käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi (ns. tavallinen lainsäätämisjärjestys, jota kutsutaan myös yhteispäätösmenettelyksi).

Samalla myös EU-maiden kansallisia parlamentteja pyydetään antamaan mielipiteensä ehdotuksesta ja vahvistamaan, että asia kannattaa hoitaa EU:n tasolla kansallisen tai paikallisen tason sijaan.