Zelené verejné obstarávanie

Usmernenia o osvedčených postupoch pri obstarávaní výrobkov, služieb a prác, ktoré môžu prispieť k ochrane životného prostredia, a osobitné usmernenia pre výrobky z biologického materiálu.

Sociálne obstarávanie

Aktualizované usmernenia a zvyšovanie informovanosti o sociálne zodpovednom obstarávaní.

Verejné obstarávanie inovácií

Usmernenia a osvedčené postupy v oblasti nákupu inovačných výrobkov a služieb.

Profesionalizácia verejných obstarávateľov

Pomoc pre verejných obstarávateľov pri získavaní potrebných zručností, vedomostí a schopností na efektívne uskutočňovanie verejného obstarávania.

Podpora pre veľké projekty v oblasti infraštruktúry

Európska komisia poskytuje vnútroštátnym orgánom poradenstvo a posúdenia súladu projektov s pravidlami EÚ v oblasti verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie a účasť tretích krajín

Usmernenie s praktickými radami verejným obstarávateľom z krajín EÚ o tom, ako komunikovať s uchádzačmi z krajín mimo EÚ.

Elektronická knižnica osvedčených postupov

Zbierka riešení a prístupov na zlepšenie postupov verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ

Ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri verejnom obstarávaní projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Nástroje elektronického obstarávania

Informácie a nástroje súvisiace s prechodom na elektronické obstarávanie vrátane elektronickej fakturácie, online archívu osvedčení a jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie.

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti

Usmernenia na uplatňovanie pravidiel EÚ týkajúcich sa zadávania zákaziek oblasti obrany a bezpečnosti, zvyšovania transparentnosti a hospodárskej súťaže na európskom trhu s obrannými a bezpečnostnými zariadeniami.

Verejné obstarávanie v krajinách EÚ

Kontaktné miesta a portály pre verejné obstarávanie v krajinách EÚ.

Nástroje pre jednotlivé odvetvia

Špecifické poradenstvo a podpora pre strategické odvetvia: IT, zdravotníctvo a stavebníctvo.