Zielone zamówienia publiczne

Wytyczne i dobre praktyki w zakresie zakupu produktów, usług i robót budowlanych: jak chronić środowisko i korzystać z bioproduktów?

Uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

Zaktualizowane porady i informacje na temat odpowiedzialnych społecznie zamówień publicznych

Zamówienia w dziedzinie innowacji

Wytyczne i dobre praktyki w zakresie zakupu innowacyjnych produktów i usług

Profesjonalizacja nabywców publicznych

Pomoc dla nabywców publicznych w zdobywaniu niezbędnych umiejętności, wiedzy i kompetencji na potrzeby efektywnych zamówień publicznych

Wsparcie dla dużych projektów infrastrukturalnych

Organy krajowe mogą zwrócić się z pytaniami do Komisji Europejskiej i uzyskać ocenę zgodności projektów z przepisami UE w dziedzinie zamówień publicznych

Zamówienia publiczne i oferenci spoza UE

Wytyczne zawierające praktyczne porady dla nabywców publicznych w krajach UE o sposobie postępowania z oferentami spoza UE

Elektroniczne zbiory najlepszych praktyk

Zbiór rozwiązań i metod, dzięki którym można udoskonalić procedury zamówień publicznych.

Zamówienia w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE

Jak uniknąć najczęstszych błędów w zamówieniach publicznych w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych?

Narzędzia e-zamówień

Informacje i narzędzia dotyczące przejścia na elektroniczny system zamówień publicznych, takie jak fakturowanie elektroniczne, e-Certis i jednolity europejski dokument zamówienia

Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Wytyczne dotyczące stosowania unijnych przepisów z zakresu udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, mające zwiększyć przejrzystość i konkurencję na europejskim rynku wyposażenia obronnego i wyposażenia dotyczącego bezpieczeństwa

Zamówienia publiczne w krajach UE

Punkty kontaktowe i portale zamówień publicznych w krajach UE

Narzędzia dla poszczególnych sektorów

Szczegółowe informacje i wsparcie dla strategicznych sektorów: IT, zdrowie publiczne i budownictwo