Πολιτική

Οι δημόσιες αρχές μπορούν να συμβάλουν στις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις, αγοράζοντας προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε δεοντολογικές προδιαγραφές και προκηρύσσοντας δημόσιους διαγωνισμούς για τη στήριξη της απασχόλησης, της αξιοπρεπούς εργασίας, της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης καθώς και καλύτερων συνθηκών για μειονεκτούντα άτομα και άτομα με αναπηρία.

Οι υπεύθυνες και δεοντολογικές αγορές μπορούν επίσης να ωθήσουν τους επιχειρηματίες να στραφούν σε μια πιο υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση της διαδικασίας παραγωγής και της απασχόλησης των εργαζομένων. Το γεγονός αυτό καθιστά τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις στρατηγικό εργαλείο για την αποτελεσματική προώθηση των κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να διευκολύνει την υιοθέτηση κριτηρίων κοινωνικής ευθύνης στις δημόσιες συμβάσεις και να προωθήσει τη χρήση τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, διοργανώνει μια σειρά εργαστηρίων σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών ρητρών και επικαιροποιεί τον οδηγό «Αγορές με κοινωνική ευαισθησία».

Για περισσότερες πληροφορίες: 

15 Frequently asked questions on socially responsible public procurement

Ορθές πρακτικές σχετικά με τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις

Η Επιτροπή συλλέγει και διαδίδει ορθές πρακτικές για να εμπνέει και να ενθαρρύνει τους αγοραστές του δημόσιου τομέα να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις για την επίτευξη θετικών κοινωνικών αποτελεσμάτων που να βασίζονται στην ηθική.

Αγορές με κοινωνικές συνέπειες

Το 2019, η Επιτροπή διοργάνωσε εργαστήρια σε 15 χώρες της ΕΕ με σκοπό την ευαισθητοποίηση των τοπικών αγοραστών του δημόσιου τομέα και των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας σχετικά με τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις (ΚΥΔΣ). Καταγράφηκαν 22 παραδείγματα που αποτελούν πηγή έμπνευσης.

Buying for social impact - Key findings

Buying for social impact - Good practice from around the EU

Πώς μπορούν να γίνουν αποτελεσματικές οι κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις: 71 περιπτώσεις ορθής πρακτικής

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, η Επιτροπή δημοσίευσε συλλογή 71 ορθών πρακτικών από όλη την ΕΕ που καλύπτουν διάφορους τομείς και περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα τοπικών και εθνικών αγοραστών του δημόσιου τομέα. 

Making socially responsible procurement work - 71 good practice cases

Αγορές με κοινωνική ευαισθησία – Οδηγός για τη συνεκτίμηση κοινωνικών πτυχών στις δημόσιες συμβάσεις

Για την προώθηση της χρήσης των δημόσιων συμβάσεων ως εργαλείου για την επίτευξη των στόχων κοινωνικής πολιτικής, η Επιτροπή δημοσίευσε έναν πρακτικό οδηγό για τους αγοραστές του δημόσιου τομέα. Ο οδηγός περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις και παραδείγματα και καλύπτει ολόκληρη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Buying social (2nd edition)

Στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με τον οδηγό για τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη δομή του οδηγού για τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις, που θα τη βοηθήσουν στη σύνταξη αυτού του οδηγού καθώς και άλλων ενδεχόμενων συμπληρωματικών εγγράφων. 

Διαβούλευση για οδηγό που αφορά τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις

Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα

Το 2019, η ΕΕ εξέδωσε νέα οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Στόχος της είναι η θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσβασιμότητα που θα ισχύουν επίσης στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών.

Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών