Οδηγίες για δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα έγγραφο καθοδήγησης στο οποίο παρουσιάζει τα ζητήματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές του Δημοσίου προτού ξεκινήσουν να εφαρμόζουν πρακτικές δημόσιων συμβάσεων με γνώμονα την καινοτομία.

Οδηγίες για δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας

Πλατφόρμα δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας

Η πλατφόρμα δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας βοηθά τις δημόσιες αρχές, τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και άλλους ενδιαφερομένους να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας. Περιλαμβάνει ένα φόρουμ για τις δημόσιες συμβάσεις και ένα κέντρο πόρων. Διατίθεται μόνο στα αγγλικά.

Πλατφόρμα δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας

Ευρωπαϊκή βοήθεια για δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει ειδική βοήθεια για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και λεπτομερείς περιπτωσιολογικές μελέτες και συστάσεις.

Ιστότοπος της ευρωπαϊκής βοήθειας για τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας

Προώθηση της καινοτομίας στις ΜΜΕ

Οι νεοφυείς και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι πρωτοπόροι στην καινοτομία σε πολλές αγορές. Η παροχή βοήθειας σε αυτές τις επιχειρήσεις για να έχουν πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους.

Οδηγός: οι δημόσιες συμβάσεις ως μοχλός καινοτομίας για τις ΜΜΕ και τις δημόσιες υπηρεσίες

Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις

Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις αποτελούν την κατάλληλη προσέγγιση για την αγορά υπηρεσιών Ε&Α καθώς επιτρέπουν τον επιμερισμό του κινδύνου (κόστους) και των οφελών (αποτελεσμάτων). Χάρη σε αυτές, οι δημόσιες αρχές πληρώνουν λιγότερο για τις υπηρεσίες Ε&Α και παράλληλα παρέχουν στη βιομηχανία τη δυνατότητα να εφαρμόζει επιτυχημένα αποτελέσματα και σε άλλα έργα.

Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις