Keskkonnahoidlikud riigihanked

Keskkonnahoidlikud riigihanked

Suunised ja head tavad selliste toodete, teenuste ja tööde ostmise kohta, mis aitavad kaitsta keskkonda, ning konkreetsed suunised bioressursipõhiste toodete kohta.

Sotsiaalhanked

Sotsiaalhanked

Ajakohastatud juhised ja teabematerjalid sotsiaalselt vastutustundlike riigihangete kohta.

Innovatsioonihanked

Innovatsioonihanked

Innovaatiliste toodete ja teenuste ostmise suunised ja head tavad.

Avaliku sektori hankijate tegevus muutub kutseliseks

Avaliku sektori hankijate tegevus muutub kutseliseks

Avaliku sektori hankijate toetamine tulemuslike riigihangete korraldamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja pädevuse omandamisel.

Toetus suurtele taristuprojektidele

Toetus suurtele taristuprojektidele

Riiklikud ametiasutused saavad Euroopa Komisjonile küsimusi esitada ja küsida komisjonilt hinnangut selle kohta, kas nende projektid vastavad riigihankeid käsitlevatele ELi eeskirjadele.

Hea hanketava e-raamatukogu

Hea hanketava e-raamatukogu

Lahenduste ja lähenemisviiside kogu riigihankemenetluste täiustamiseks.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavate projektide riigihanked

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavate projektide riigihanked

Kuidas hoiduda sagedasematest vigadest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavate projektide riigihangete puhul

E-riigihangete vahendid

E-riigihangete vahendid

Teave ja vahendid, mis on mõeldud e-riigihangetele ülemineku jaoks, sh e-arved, e-Certis ja Euroopa ühtne hankedokument.

Sektoripõhised vahendid

Sektoripõhised vahendid

Strateegilistele sektoritele mõeldud konkreetsed suunised ja tugi: infotehnoloogia, tervishoid ja ehitus.

Riigihanked ELi riikides

Riigihanked ELi riikides

ELi riikide riigihankeportaalid ja kontaktpunktid