Rīcībpolitika

Publiskās iestādes var veikt publiskos iepirkumus sociāli atbildīgā veidā – pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskā iepirkuma procedūras, lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.

Atbildīgi un ētikas kritērijiem atbilstoši iepirkumi var radīt stimulu uzņēmējiem apņemties panākt, ka ražošanas procesa un strādājošo darbinieku pārvaldība notiek atbildīgāk un ilgtspējīgāk. Tādējādi sociāli atbildīgs publiskais iepirkums ir stratēģisks rīks, kas faktiski virza uz priekšu sociālo un darbaspēka politiku.

Eiropas Komisija plāno sekmēt sociāli atbildīgu kritēriju ieviešanu publisko iepirkumu jomā un aicināt tos izmantot visā ES. Tiks organizēti vairāki semināri par sociālo klauzulu izmantošanu un tiks atjaunināta “sociālā iepirkuma” rokasgrāmata.

Laba prakse sociāli atbildīga publiskā iepirkuma jomā

Komisija apkopo un izplata labu praksi, lai iedvesmotu un mudinātu publiskos pircējus publisko iepirkumu izmantot tam, lai panāktu pozitīvu sociālo un ētisko ietekmi.

Iepirkumi ar sociālu ietekmi

Lai palielinātu vietējo publisko pircēju un sociālās ekonomikas organizāciju informētību par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, Komisija 2019. gadā organizēja darbseminārus 15 ES valstīs. Tika apkopoti 22 iedvesmojoši piemēri.

Buying for social impact - Key findings

Buying for social impact - Good practice from around the EU

Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma iedzīvināšana: 71 labas prakses piemērs

Saskaņā ar šo projektu Komisija publicēja apkopojumu ar 71 labas prakses piemēru no visas ES, un tajā aptvertas dažādas nozares un iekļauts plašs vietējā un valsts mēroga publisko pircēju loks. 

Making socially responsible procurement work - 71 good practice cases

Sociālais iepirkums

Rokasgrāmata sociālo apsvērumu iekļaušanai publiskajā iepirkumā.

Buying social

Mērķorientēta apspriešana par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma rokasgrāmatu

Lai palīdzētu sagatavot rokasgrāmatu un citus iespējamus papildu dokumentus, Komisija lūdza ieinteresētās personas sniegt atsauksmes par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma rokasgrāmatas tvērumu un struktūru. 

Apspriešanās par sociāli atbildīga iepirkuma rokasgrāmatu

Eiropas tiesību akts par pieejamību

2019. gadā ES pieņēma jaunu direktīvu par produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām. Direktīvas mērķis ir izveidot vienotus pieejamības noteikumus, kas attieksies arī uz publiskajiem iepirkumiem.

Direktīva (ES) 2019/882 par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām