Съдържание

Политики

  • Справедлив и устойчив риболов

    Установяването на справедливи правила за устойчив риболов и гарантиране на спазването на тези правила е в основата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

  • Интегрирана морска политика

    Осигуряване на координиран подход за син растеж, познания за морската среда, стратегия за морското пространствено планиране /наблюдение/сигурност или стратегии за морските басейни.

  • Морска и крайбрежна среда

    Крайбрежната и морска политика на ЕС цели бреговете, моретата и океаните да бъдат защитени и почистени и ще ни даде възможност да ги използваме по устойчив начин.