Politiky

 • Rovnosť medzi ženami a mužmi na medzinárodnej úrovni

  V rámci medzinárodnej spolupráce sa rodová rovnosť považuje za jednu z prioritných oblastí pri zlepšovaní životných podmienok žien a detí na celom svete.

 • Medzinárodné právo v oblasti ľudských práv

  EÚ chráni ľudské práva prostredníctvom politického dialógu s krajinami, pomoci, rozvojovej politiky a účasti na viacstranných fórach ako OSN.

 • Občianstvo EÚ a voľný pohyb

  Komisia monitoruje vykonávanie a uplatňovanie práv spojených s občianstvom zo strany krajín EÚ a identifikuje a odstraňuje prekážky, ktorým ľudia čelia.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Občianske právo

  Pravidlá EÚ pomáhajú jednotlivcom riešiť cezhraničné spory, podnikom usadiť sa kdekoľvek v EÚ a bránia praniu špinavých peňazí.

 • Trestné súdnictvo

  EÚ chce vytvoriť priestor trestného súdnictva, v ktorom je chránené právo občanov na spravodlivý proces a v ktorom funguje spolupráca polície, prokurátorov a sudcov.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Ochrana údajov

  Vytvorili sa spoločné pravidlá EÚ, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje sú chránené všade v EÚ, ako aj pri ich prenose mimo EÚ.

 • Medzinárodné antidiskriminačné opatrenia

  V rámci svojej rozvojovej spolupráce EÚ podporuje činnosti hnutí, ktoré bojujú proti diskriminácii.

 • Dodržiavanie zásady právneho štátu

  Právny štát je jednou z našich základných hodnôt a EÚ vytvorila viacero nástrojov na jeho podporu a presadzovanie.

 • Boj proti diskriminácii

  Boj proti diskriminácii a rasizmu, opatrenia na integráciu Rómov a rovnosť LGBTI osôb

 • Práva dieťaťa

  Všetky politiky EÚ, ktoré majú vplyv na deti, musia byť v súlade s najlepšími záujmami dieťaťa.

 • Rodová rovnosť

  Opatrenia na podporu rovnakej ekonomickej nezávislosti žien a mužov, rodovej rovnosti a pravidiel o rovnakom odmeňovaní.

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.