Politikos sritys

 • Lyčių lygybė tarptautiniu mastu

  Lyčių lygybė yra viena iš prioritetinių bendradarbiavimo tarptautiniu mastu sričių, siekiant pagerinti moterų ir vaikų gyvenimo sąlygas visame pasaulyje.

 • Tarptautinės žmogaus teisės

  Žmogaus teisės ginamos palaikant politinį dialogą su šalimis, teikiant pagalbą, įgyvendinant vystymosi politiką ir dalyvaujant daugiašaliuose Jungtinių Tautų ir kitokiuose forumuose.

 • ES pilietybė ir laisvas judėjimas

  Komisija stebi, kaip ES šalys įgyvendina ir taiko piliečių teises, taip pat nustato ir pašalina žmonėms iškilusias kliūtis.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Civilinis teisingumas

  ES taisyklės padeda asmenims bylinėtis tarpvalstybiniu lygmeniu, įmonėms – įsisteigti bet kurioje ES vietoje, ir užkirsti kelią pinigų plovimui.

 • Baudžiamoji teisena

  ES nori sukurti baudžiamojo teisingumo erdvę, kurioje ginamos piliečių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, o policija, prokurorai ir teisėjai dirba kartu.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Duomenų apsauga

  Nustatytos bendros ES taisyklės, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą visoje ES ir už jos ribų.

 • Kova su diskriminacija tarptautiniu mastu

  Vystomojo bendradarbiavimo srityje ES remia kovos su diskriminacija judėjimo veiksmus.

 • Teisinės valstybės principo laikymasis

  Teisinės valstybės principas yra viena iš mūsų pagrindinių vertybių ir ES parengė įvairių priemonių, kad jo būtų laikomasi ir jis skatinamas.

 • Kova su diskriminacija

  Kova su diskriminacija ir rasizmu, romų integracijos ir LGBTI asmenų lygybės užtikrinimo veiksmai

 • Vaiko teisės

  Visų krypčių ES politika, daranti poveikį vaikams, turi būti rengiama atsižvelgiant į vaiko interesus.

 • Lyčių lygybė

  Veiksmai, kuriais siekiama skatinti vienodą moterų ir vyrų ekonominį savarankiškumą, lyčių lygybę ir vienodo darbo užmokesčio taisykles.

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.