Lehekülje sisu

Poliitikavaldkonnad

 • Rahvusvaheline sooline võrdõiguslikkus

  Rahvusvahelise koostöö üks kõige tähtsamatest valdkondadest on soolise võrdõiguslikkuse tagamine, et parandada naiste ja laste elutingimusi kõikjal maailmas.

 • Rahvusvahelised inimõigused

  Inimõiguste kaitsmiseks peetakse riikidega poliitilist dialoogi, toetatakse arengupoliitikat ning osaletakse mitmepoolsetel foorumitel, nagu ÜRO.

 • ELi kodanikud ja vaba liikumine

  Komisjon jälgib ELi riikides kodanikuõiguste rakendamist, teeb kindlaks võimalikud takistused ning aitab neid kõrvaldada.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Tsiviilõigus

  ELi eeskirjad on abiks inimestele, kellel on tegemist piiriülese kohtumenetlusega, ning ettevõtjatele, kes soovivad tegevust alustada teises ELi riigis. Peale selle ennetatakse ELi eeskirjadega rahapesu.

 • Kriminaalõigus

  EL soovib luua kriminaalõigusruumi, kus kaitstakse inimeste õigust õiglasele kohtumõistmisele ning kus politsei, prokurörid ja kohtunikud teevad koostööd.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Andmekaitse

  ELis on kehtestatud ühtsed eeskirjad, millega tagatakse isikuandmete kaitse kõikjal ELis ning nende EList väljapoole viimisel.

 • Rahvusvahelised diskrimineerimisvastased meetmed

  EL toetab osana arengukoostööst diskrimineerimisvastaste liikumiste tegevust.

 • Õigusriigi kaitsmine

  Õigusriik on üks meie põhiväärtustest. EL on selle edendamiseks ja kaitsmiseks välja töötanud mitmeid vahendeid.

 • Diskrimineerimisvastane võitlus

  Diskrimineerimis- ja rassismivastane võitlus, romade integratsiooni ja LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse alased meetmed

 • Lapse õigused

  Kõikides ELi poliitikavaldkondades, millel on mõju lastele, tuleb järgida lapse parimaid huve.

 • Sooline võrdõiguslikkus

  Naiste ja meeste võrdväärse majandusliku sõltumatuse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse tasustamise eeskirjade edendamist käsitlevad meetmed.

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.