Περιεχόμενα σελίδας

Πολιτικές

 • Η ισότητα των φύλων στον κόσμο

  Η ισότητα των φύλων αναγνωρίζεται στη διεθνή συνεργασία ως ένας από τους τομείς προτεραιότητας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών και των παιδιών σε όλο τον κόσμο.

 • Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο

  Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτικού διαλόγου με τις διάφορες χώρες, της παρεχόμενης βοήθειας, της αναπτυξιακής πολιτικής και της συμμετοχής σε πολυμερή φόρουμ, όπως τα Ηνωμένα Έθνη.

 • Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία

  Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση και την εφαρμογή εκ μέρους των χωρών της ΕΕ των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια, και παράλληλα εντοπίζει και εξαλείφει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

 • EU Charter of Fundamental Rights

  Brings together all the personal, civic, political, economic and social rights enjoyed by people within the EU in a single text.

 • Αστική δικαιοσύνη

  Οι κανόνες της ΕΕ διευκολύνουν τους πολίτες που εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές, βοηθούν τις επιχειρήσεις να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και αποτρέπουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 • Ποινική δικαιοσύνη

  Η ΕΕ επιθυμεί να δημιουργήσει έναν χώρο ποινικής δικαιοσύνης, όπου θα προστατεύεται το δικαίωμα των πολιτών σε δίκαιη δίκη και θα υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στην αστυνομία, τους εισαγγελείς και τους δικαστές.

 • Digitalisation of justice

  Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

 • Προστασία δεδομένων

  Έχουν θεσπιστεί κοινοί κανόνες της ΕΕ για να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται παντού στην ΕΕ, αλλά και όταν διαβιβάζονται εκτός της ΕΕ.

 • Διεθνής δράση κατά των διακρίσεων

  Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, η ΕΕ υποστηρίζει τη δράση των κινημάτων για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

 • Προάσπιση του κράτους δικαίου

  Το κράτος δικαίου αποτελεί μία από τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες και η ΕΕ έχει αναπτύξει διάφορα μέσα για την προαγωγή και την προάσπισή του.

 • Καταπολέμηση των διακρίσεων

  Αντιμετώπιση των διακρίσεων και του ρατσισμού, δράσεις για την ένταξη των Ρομά και την ισότητα των ΛΟΑΔΜ

 • Δικαιώματα των παιδιών

  Όλες οι πολιτικές της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στα παιδιά πρέπει να χαράσσονται με γνώμονα τα συμφέροντα του παιδιού.

 • Ισότητα των φύλων

  Δράσεις για την προαγωγή της ισότιμης οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών, ισότητα των φύλων και κανόνες για ίσες αμοιβές.

 • Justice and Consumers Funding

  Browse the latest information on funding opportunites.