Zhrnutie a kapitoly o jednotlivých krajinách

V správe o právnom štáte za rok 2020 sa uvádza zhrnutie situácie v oblasti právneho štátu v Európskej únii. V jej 27 kapitolách sa hodnotia významné trendy v jednotlivých členských štátoch týkajúce sa právneho štátu. Zameriava sa na štyri piliere: justičný systém, protikorupčný rámec, pluralitu médií a iné systémy inštitucionálnych bŕzd a protiváh. Kapitoly o jednotlivých krajinách sa opierajú o kvalitatívne posúdenie, ktoré vykonala Komisia. Sústreďujú sa na zhrnutie významného vývoja od januára 2019 s úvodným stručným faktickým opisom právneho a inštitucionálneho rámca relevantného pre každý pilier. Súčasťou posúdenia sú výzvy aj pozitívne aspekty vrátane osvedčených postupov. Komisia zaujala konzistentný a rovnocenný prístup tým, že vo všetkých členských štátoch sa uplatňuje rovnaká metodika a skúmajú rovnaké témy, pričom postupuje primerane situácii a vývoju.

Správa o právnom štáte 2020 – Zhrnutie a kapitoly o jednotlivých krajinách

Metodika

Správa o právnom štáte je výsledkom úzkej spolupráce s členskými štátmi a opiera sa o celý rad zdrojov. Posúdenie uvedené v 27 kapitolách o jednotlivých krajinách bolo vypracované v súlade s metodikou prediskutovanou s členskými štátmi. Táto metodika sa bude aj naďalej používať pri príprave ďalších výročných správ o právnom štáte. Pri každom pilieri sa v metodike uvádzajú ustanovenia právnych predpisov EÚ, ktoré sú pre posúdenie relevantné. Odkazuje sa aj na stanoviská a odporúčania Rady Európy, ktoré poskytujú užitočné usmernenia.

Bola zriadená sieť vnútroštátnych kontaktných miest na podporu právneho štátu s cieľom pomôcť pri vytváraní mechanizmu, diskutovať o jeho metodike a pôsobiť ako stály komunikačný kanál s členskými štátmi. Komisia dostala písomné príspevky od všetkých členských štátov a od viac ako 200 zainteresovaných strán a uskutočnila viac ako 300 virtuálnych stretnutí so všetkými členskými štátmi, zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou.

2020 Rule of law report - methodology

Príspevky členských štátov

Všetky členské štáty boli vyzvané, aby na základe dohodnutej šablóny poskytli informácie o celkovom právnom a inštitucionálnom rámci vo svojich krajinách a o významnom vývoji od roku 2019. Informácie boli štruktúrované na základe štyroch pilierov, ktorými sa správa zaoberá: justičný systém, protikorupčný rámec, pluralitu médií a iné systémy inštitucionálnych bŕzd a protiváh.

Správa o právnom štáte 2020 – príspevky členských štátov

Cielená konzultácia so zainteresovanými stranami

V rámci prípravy správy o právnom štáte 2020 vyzvala Európska komisia zainteresované strany, aby poskytli písomné príspevky prostredníctvom cielenej konzultácie so zainteresovanými stranami, ktorá prebiehala od 24. marca do 4. mája 2020. Rôzne agentúry EÚ, európske siete, národné a európske organizácie občianskej spoločnosti a profesijné združenia a medzinárodní a európski aktéri v rámci konzultácie poskytli viac ako 200 horizontálnych príspevkov a príspevkov špecifických pre jednotlivé krajiny. Informácie získané z tejto konzultácie spolu s faktickými zisteniami o vývoji v členských štátoch prispeli k posúdeniu, ktoré vypracovala Komisia.

Správa o právnom štáte 2020 – cielená konzultácia so zainteresovanými stranami

Dokumenty

StiahnuťPDF - 552.4 KB
StiahnuťPDF - 308.4 KB
StiahnuťPDF - 137.5 KB