Komunikat i rozdziały dotyczące poszczególnych krajów

W sprawozdaniu na temat praworządności z 2020 r. podsumowano stan praworządności w całej Unii Europejskiej, a w 27 rozdziałach poświęconych poszczególnym krajom przedstawiono szczegółową ocenę praworządności w państwach członkowskich. Sprawozdanie obejmuje cztery filary: system wymiaru sprawiedliwości, ramy antykorupcyjne, pluralizm mediów oraz inne instytucjonalne mechanizmy kontroli i równowagi. Rozdziały dotyczące poszczególnych państw zawierają jakościową ocenę przeprowadzoną przez Komisję. Jest to synteza znaczących zmian od stycznia 2019 r., do której wprowadzeniem jest krótki opis ram prawnych i instytucjonalnych istotnych dla każdego filaru. Ocena przedstawia zarówno wyzwania, jak i pozytywne aspekty, w tym dobre praktyki. Komisja zapewniła spójne i równoważne podejście, stosując tę samą metodykę i analizując te same tematy we wszystkich państwach członkowskich, zachowując przy tym proporcjonalność wobec sytuacji i przemian.

Sprawozdanie na temat praworządności z 2020 r. – Komunikat i rozdziały dotyczące poszczególnych krajów

Metodyka

Sprawozdanie na temat praworządności jest wynikiem ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i opiera się na różnych źródłach. Ocenę zawartą w 27 rozdziałach dotyczących poszczególnych krajów przygotowano zgodnie z metodyką omówioną z państwami członkowskimi. Metodyka ta będzie wykorzystywana w przygotowywaniu kolejnych edycji rocznego sprawozdania na temat praworządności. W odniesieniu do każdego filaru w metodyce przypomniano przepisy prawa Unii istotne dla oceny. Odwołano się również do opinii i zaleceń Rady Europy, które zawierają użyteczne wytyczne.

Utworzono sieć krajowych punktów kontaktowych ds. praworządności, które miały pomóc w ustanowieniu nowego mechanizmu i określeniu metodyki działania i które mają służyć za stały kanał komunikacji z państwami członkowskimi. Komisja otrzymała pisemne uwagi od wszystkich państw członkowskich i od ponad 200 zainteresowanych stron. Przeprowadziła ponad 300 wirtualnych spotkań ze wszystkimi państwami członkowskimi, zainteresowanymi stronami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

2020 Rule of law report - methodology

Uwagi od państw członkowskich

Wszystkie państwa członkowskie zostały poproszone o przekazanie informacji na podstawie uzgodnionego wzoru o ogólnych ramach prawnych i instytucjonalnych w danym kraju i o istotnych zmianach od 2019 r. Informacje były pogrupowane według czterech filarów objętych sprawozdaniem: systemu wymiaru sprawiedliwości, ram antykorupcyjnych, pluralizmu mediów oraz innych instytucjonalnych mechanizmów kontroli i równowagi.

Sprawozdanie na temat praworządności z 2020 r. – uwagi od państw członkowskich

Ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami

W ramach przygotowań do sprawozdania na temat praworządności z 2020 r. Komisja Europejska zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie pisemnych uwag w ramach ukierunkowanych konsultacji z zainteresowanymi stronami, które trwały od 24 marca do 4 maja 2020 r. W ramach konsultacji otrzymano ponad 200 odpowiedzi horyzontalnych i dotyczących poszczególnych krajów, pochodzących od różnych agencji UE, sieci europejskich, krajowych i europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń zawodowych oraz innych podmiotów międzynarodowych i europejskich. Informacje uzyskane w wyniku konsultacji na temat faktycznych zmian w państwach członkowskich zostały wykorzystane przez Komisję przy ocenie.

Sprawozdanie na temat praworządności z 2020 r. – ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami

Dokumenty

PobierzPDF - 552.4 KB
PobierzPDF - 309.9 KB
PobierzPDF - 114.5 KB