Shrnutí a kapitoly o jednotlivých zemích

Zpráva za rok 2020 představuje shrnutí situace v oblasti právního státu v Evropské unii. Zároveň ve 27 kapitolách obsahuje hodnocení situace v jednotlivých členských státech. Zpráva se zaměřuje na čtyři tzv. pilíře: systém soudnictví, boj proti korupci, pluralitu sdělovacích prostředků a další institucionální otázky týkající se tzv. systému brzd a protivah. Kapitoly týkající se jednotlivých zemí vycházejí z kvalitativního posouzení provedeného Evropskou komisí a obsahují shrnutí vývoje od ledna 2019. V úvodu každé kapitoly je uveden stručný faktický popis právního a institucionálního rámce relevantního pro každý pilíř. V posouzení jsou prezentovány jak výzvy, tak pozitivní aspekty, včetně osvědčených postupů. Komise zajistila jednotný a rovnocenný přístup uplatňováním stejné metodiky a zkoumáním stejných témat ve všech členských státech, přičemž postupovala přiměřeně situaci a vývoji.

Zpráva o právním státu 2020 – Shrnutí a kapitoly o jednotlivých zemích

Metodika

Zpráva o stavu právního státu, která je výsledkem úzké spolupráce s členskými státy, se opírá o různé zdroje. Posouzení obsažené v 27 kapitolách o jednotlivých zemích bylo vypracováno v souladu s metodikou, o níž se diskutovalo s členskými státy. Tato metodika bude využita i při přípravě příštích výročních zpráv o právním státu. U každého pilíře jsou zdůrazněna ta ustanovení práva EU, jež jsou pro posouzení relevantní. Odkazuje se rovněž na stanoviska a doporučení Rady Evropy, která poskytují užitečné vodítko.

Byla zřízena síť vnitrostátních kontaktních míst pro oblast právního státu, která mají pomáhat při vytváření příslušného mechanismu, diskutovat o jeho metodice a působit jako stálý prostředek komunikace s členskými státy. Komise obdržela písemné příspěvky od všech členských států a více než 200 zúčastněných stran a uspořádala více než 300 virtuálních setkání se všemi členskými státy, zúčastněnými stranami a občanskou společností.

2020 Rule of law report - methodology

Příspěvky členských států

Všechny členské státy byly vyzvány, aby na základě dohodnuté šablony poskytly informace o celkovém právním a institucionálním rámci ve svých zemích a o podstatných událostech v jeho vývoji od roku 2019. Informace byly strukturovány podle čtyř pilířů, jimiž se zpráva zabývá: systém soudnictví, boj proti korupci, pluralita sdělovacích prostředků a další institucionální otázky týkající se tzv. systému brzd a protivah.

Zpráva o právním státu 2020 – Příspěvky členských států

Cílená konzultace se zúčastněnými stranami

Během přípravy zprávy o právním státu vyzvala Evropská komise zúčastněné strany, aby se zapojily do cílené konzultace, která probíhala od 24. března do 4. května 2020. Sešlo se více než 200 všeobecných příspěvků i příspěvků o jednotlivých zemích od různých agentur EU, evropských sítí, vnitrostátních i evropských organizací občanské společnosti, profesních sdružení a od mezinárodních a evropských subjektů. Informace získané prostřednictvím této konzultace se spolu s věcnými zjištěními o vývoji v členských státech staly podkladem pro posouzení.

Zpráva o právním státu 2020 – cílená konzultace se zúčastněnými stranami

Dokumenty

StáhnoutPDF - 552.4 KB
StáhnoutPDF - 301.4 KB
StáhnoutPDF - 113.2 KB