Vad är samarbets- och kontrollmekanismen?

När Bulgarien och Rumänien gick med i EU den 1 januari 2007 hade de fortfarande en del kvar att göra för att reformera rättsväsendet, motverka korruption och, i Bulgarien, bekämpa den organiserade brottsligheten. För att hjälpa länderna inrättade kommissionen samarbets- och kontrollmekanismen.

Varför behövs mekanismen?

EU vill att de båda länderna ska ha en effektiv förvaltning och ett fungerande rättsväsende så att de kan uppfylla sina skyldigheter som EU-medlemmar och korrekt tillämpa EU:s lagstiftning, politik och program.

Framsteg med rättsliga reformer och kampen mot korruption och organiserad brottslighet gör också att bulgarer och rumäner kan utnyttja alla sina rättigheter som EU-medborgare.

Hur fungerar det i praktiken?

I december 2006 antog kommissionen riktmärken för att bedöma framstegen.

Kommissionens bedömningar och rapporter bygger på en noggrann analys och övervakning, och en fortlöpande dialog med de bulgariska och rumänska myndigheterna. Kommissionen har också haft kontakter med andra EU-länder, civilsamhället, internationella organisationer, oberoende experter och flera andra källor. 

Kommissionen rapporterar regelbundet om framstegen. Den första rapporten kom den 27 juni 2007. Rapporterna innehåller kommissionens bedömning och rekommendationer till de bulgariska och rumänska myndigheterna och kompletteras med en detaljerad analys av framstegen mot riktmärkena. 

Rapporterna diskuteras sedan i rådet, och har hittills alltid godkänts i rådets slutsatser.

Riktmärken

Riktmärkena för Rumänien handlar om ett effektivt och öppet rättsväsende, viktiga institutioner när det gäller skyddet av integriteten och kampen mot korruption på alla nivåer och förebyggande av korruption. 

Riktmärkena för Bulgarien gäller bland annat rättsväsendets oberoende, professionalism och effektivitet, kampen mot korruption och åtgärder mot den organiserade brottsligheten.

The reports on progress in Bulgaria and Romania 

Annat stöd

Samarbets- och kontrollmekanismen kompletteras av