Yhteistyö- ja seurantamekanismi

Kun Bulgaria ja Romania liittyivät EU:hun 1. tammikuuta 2007, niillä oli vielä paljon tehtävää oikeusjärjestelmiensä uudistamisessa ja korruption kitkemisessä. Bulgariassa ongelmana oli myös järjestäytynyt rikollisuus. Komissio perusti yhteistyö- ja seurantamekanismin siirtymätoimenpiteenä, jolla autetaan Bulgariaa ja Romaniaa korjaamaan näitä puutteita.

Yhteistyö- ja seurantamekanismin tarve

Päätös Bulgarian ja Romanian arvioinnin jatkamisesta EU:hun liittymisen jälkeen osoittaa EU:n halua varmistaa, että toimivien hallinto- ja oikeusjärjestelmien kehittäminen näissä jäsenmaissa jatkuu. Niitä tarvitaan, jotta maat voivat täyttää jäsenyysvelvoitteensa ja varmistaa EU:n lainsäädännön, toimintapolitiikkojen ja ohjelmien moitteettoman soveltamisen.

Oikeusjärjestelmien uudistaminen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen mahdollistaa myös sen, että bulgarialaiset ja romanialaiset pääsevät nauttimaan täysimääräisesti EU-kansalaisille kuuluvista oikeuksista.

Miten seurantamekanismi toimii käytännössä?

Komissio hyväksyi joulukuussa 2006 päätökset perusteista, joiden avulla edistymistä voitiin arvioida.

Komission arvioinnit ja raportit perustuvat tarkkaan analyysiin ja seurantaan, joka pohjautuu Bulgarian ja Romanian viranomaisten ja komission yksiköiden jatkuvaan vuoropuheluun. Raporttien laadinnassa hyödynnetään myös yhteyksiä muihin EU-maihin, kansalaisyhteiskuntaan, kansainvälisiin organisaatioihin, riippumattomiin asiantuntijoihin ja useisiin muihin lähteisiin. 

Komissio raportoi säännöllisesti toimien edistymisestä. Ensimmäinen raportti julkaistiin 27. kesäkuuta 2007. Raportit sisältävät arviointien lisäksi komission suosituksia Bulgarian ja Romanian viranomaisille. Niitä täydentää komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa esitetään komission tarkempi analyysi kunkin yhteistyö- ja seurantamekanismin arviointiperusteen toteutumisesta. 

Kustakin komission raportista sekä siinä käytetyistä menetelmistä ja esitetyistä päätelmistä keskustellaan EU:n ministerineuvostossa, joka on päätelmissään antanut tukensa kaikille tähänastisille raporteille.

Arviointiperusteet

Romanian arviointiperusteet koskevat oikeusjärjestelmän toimivuutta ja avoimuutta, lahjomattomuuteen ja korruption torjuntaan liittyviä keskeisiä instituutioita kaikilla hallinnon tasoilla sekä korruption ehkäisyä. 

Bulgarian arviointiperusteet koskevat puolestaan oikeusjärjestelmän riippumattomuutta, ammattimaisuutta ja toimivuutta, korruption torjuntaa ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisia toimenpiteitä.

The reports on progress in Bulgaria and Romania 

Lisätuki

Komission yhteistyö- ja seurantamekanismin kautta antamaa tukea täydentävät