Co je mechanismus pro spolupráci a ověřování?

Při svém vstupu do EU 1. ledna 2007 potřebovalo Bulharsko i Rumunsko ještě dosáhnout určitého pokroku v oblastech reformy soudnictví a boje s korupcí a, v případě Bulharska, s organizovaným zločinem. Komise proto jako přechodné opatření vytvořila tzv. mechanismus pro spolupráci a ověřování s cílem pomoci oběma zemím tyto nedostatky odstranit.

Proč je mechanismus zapotřebí?

Rozhodnutí pokračovat v hodnocení Bulharska a Rumunska i po přistoupení k EU odráží vůli Unie zajistit, aby se v obou zemích vytvořily účinné správní a soudní systémy potřebné ke splnění závazků vyplývajících z členství v Unii a k zajištění správného provádění práva, politik a programů EU.

Pokrok v oblastech reformy soudnictví a boje s korupcí a organizovaným zločinem umožní rovněž obyvatelům obou zemí požívat všech práv, která jako občané EU mají.

Jaká funguje uvedené opatření v praxi?

V prosinci 2006 přijala Komise příslušná rozhodnutí, na jejichž základě vznikl mimo jiné soubor kritérií (neboli referenčních hodnot) pro hodnocení dosaženého pokroku.

Hodnocení a formální zprávy Komise jsou založeny na důkladné analýze a monitoringu. Základem je kontinuální dialog mezi bulharskými a rumunskými orgány a útvary Komise. Při vypracování zpráv se rovněž využívá kontaktů s ostatními zeměmi EU, se zástupci občanské společnosti, mezinárodními organizacemi, nezávislými experty a dalšími zdroji. 

Komise vydává zprávy o dosaženém pokroku pravidelně. Svou první zprávu zveřejnila 27. června 2007. Zprávy obsahují posouzení a doporučení Komise určená bulharským a rumunským orgánům a jsou doplněny pracovním dokumentem útvarů Komise, který obsahuje podrobnou analýzu situace na základě stanovených referenčních hodnot. 

Jednotlivé zprávy Komise, jejich metodika a závěry jsou následně projednány Radou ministrů a doposud byly vždy potvrzeny v jejích závěrech.

Kritéria pro posuzování dosaženého pokroku

Referenční hodnoty pro Rumunsko se týkají efektivnosti a transparentnosti soudnictví, integrity a boje proti korupci na všech úrovních klíčových institucí a prevence korupce. 

Referenční hodnoty pro Bulharsko se týkají nezávislosti, profesionality a účinnosti soudnictví, boje proti korupci a opatření proti organizované trestné činnosti.

The reports on progress in Bulgaria and Romania 

Dodatečná podpora

Podporu Komise prostřednictvím mechanismu pro spolupráci a ověřování doplňují tato opatření: