Resultat av jämställdhetsarbetet

Även om det fortfarande inte är helt jämställt i EU har det gjorts betydande framsteg de senaste årtiondena. Det beror framför allt på

  • lagstiftning om likabehandling
  • integrering av ett jämställdhetsperspektiv i all politik
  • särskilda åtgärder för att främja kvinnors ställning.

En positiv utveckling är att allt fler kvinnor förvärvsarbetar och har bättre utbildning.

Könsklyftan kvarstår dock, och på arbetsmarknaden är kvinnor fortfarande överrepresenterade inom lågbetalda sektorer och underrepresenterade i ledande positioner.

Jämställdhetsstrategin 2020–2025

EU:s jämställdhetsstrategi ingår i von der Leyen-kommissionens löfte om ett jämställt EU. I strategin beskrivs de politiska mål och åtgärder som ska ge konkreta resultat på vägen mot ett jämställt EU till 2025. Målet är ett EU där alla – kvinnor och män, flickor och pojkar – i all sin mångfald fritt kan välja sin väg i livet, där alla har samma möjligheter att utvecklas och där alla kan delta i och leda vårt samhälle på lika villkor.

De viktigaste målen är att stoppa könsrelaterat våld och könsstereotyper, minska klyftorna på arbetsmarknaden, uppnå jämlikt deltagande i alla delar av ekonomin, minska löneklyftan mellan kvinnor och män, minska könsskillnaderna inom omsorgen och få till en jämn könsfördelning inom beslutsfattandet och politiken. Strategin ska genomföras med hjälp av målinriktade åtgärder kombinerade med en starkare jämställdhetsintegrering och enligt den övergripande principen om intersektionalitet, dvs. att alla kvinnor är olika och kan utsättas för diskriminering av flera olika skäl. Fokus ligger på insatser inom EU, men strategin ligger också i linje med EU:s internationella politik för jämställdhet och kvinnors egenmakt.

Ett av de första resultaten av strategin är kommissionens kommande förslag om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen som väntas före slutet av 2020.

Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025

Ladda nerPDF - 268.8 KB

 

Strategiskt engagemang för jämställdhet

Dokumentet ”Strategiskt engagemang för jämställdhet 2016–2019” ska vägleda kommissionens arbete för fullständig jämställdhet på fem prioriterade områden:

  • Öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och skapa samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor och män.
  • Minska skillnaderna i lön, inkomster och pension mellan könen och på så sätt bekämpa fattigdom bland kvinnor.
  • Verka för en jämn könsfördelning i beslutsprocessen.
  • Bekämpa könsrelaterat våld och stödja och skydda offer.
  • Främja jämställdhet och kvinnors rättigheter i hela världen.

I dokumentet anger kommissionen mål och över 30 konkreta åtgärder på dessa områden. Man bekräftar också att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all EU-politik och alla finansieringsprogram.

Ladda nerPDF - 534.8 KB
Ladda nerPDF - 686.6 KB

Årlig jämställdhetsrapport

Den årliga rapporten om jämställdheten i EU redovisar resultaten av arbetet med det strategiska engagemanget för jämställdhet 2016–2019. Här kan man läsa om de viktigaste EU-initiativen på de fem tematiska områdena och de senaste trenderna. Rapporten uppmärksammar inspirerande arbetsmetoder, innovativa projekt och lyckade strategier för att främja jämställdheten i medlemsländerna.

Ladda nerPDF - 8.4 MB
Ladda nerPDF - 1.6 MB
Ladda nerPDF - 1.2 MB

År 2016 publicerades ingen rapport

Ladda nerPDF - 2.2 MB
Ladda nerPDF - 1.2 MB

 

Dokument

Ladda nerPDF - 970.7 KB
Ladda nerPDF - 933.2 KB
Ladda nerPDF - 94.3 KB