Osiągnięcia w dziedzinie równości płci

Mimo że nadal istnieją nierówności, w ciągu ostatnich dziesięcioleci UE poczyniła znaczne postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn. Jest to wynikiem:

  • prawodawstwa dotyczącego równego traktowania
  • uwzględnienia aspektu płci, włączaniu problematyki płci do wszystkich innych obszarów polityki
  • konkretnych środków na rzecz promocji kobiet.

Do pozytywnych tendencji należy zaliczyć wyższą liczbę kobiet na rynku pracy oraz postępy w zdobywaniu przez nie coraz lepszego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Wciąż jednak występują różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, a na rynku pracy to głównie kobiety są nadal zatrudniane w gorzej opłacanych sektorach. Nie są też dostatecznie reprezentowane na stanowiskach, które wymagają podejmowania decyzji.

Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025

Strategia UE na rzecz równouprawnienia płci realizuje zobowiązania komisji Ursuli von der Leyen w zakresie dążenia do Unii równości. Strategia ta przestawia cele polityczne i działania mające na celu osiągnięcie do 2025 r. znacznych postępów na rzecz równości płci w Europie. Celem jest Unia, w której wszystkie kobiety i dziewczęta oraz wszyscy mężczyźni i chłopcy, w całej ich różnorodności mogą swobodnie podążać wybraną ścieżką życia, mają równe szanse rozwoju i mogą w równym stopniu uczestniczyć w życiu społecznym i być przywódcami naszego europejskiego społeczeństwa.

Głównym celem jest zwalczanie przemocy na tle płciowym, przełamywanie stereotypów związanych z płcią, zniwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zapewnienie równego udziału w różnych sektorach gospodarki, rozwiązanie problemu zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć, zniwelowanie różnic płci jeśli chodzi o opiekę nad osobami zależnymi i osiągnięcie równowagi płci w procesie podejmowania decyzji i w polityce. W strategii dąży się do dwutorowego podejścia dotyczącego uwzględnienia aspektu płci, połączonego z ukierunkowanymi działaniami, gdzie interselekcjonalność jest horyzontalną zasadą jej wdrażania. Chociaż strategia skupia się na działaniach w ramach UE, jest ona spójna z polityką zewnętrzną UE w zakresie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet.

Jako jeden z pierwszych rezultatów strategii Komisja do końca 2020 r. przedstawi wiążące środki w zakresie przejrzystości wynagrodzeń.

Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025

PobierzPDF - 266.1 KB

 

Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci

Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci na lata 2016–2019 stanowi ramy przyszłych prac Komisji Europejskiej na rzecz pełnej równości kobiet i mężczyzn.

Strategiczne działania w zakresie równość płci koncentrują się na pięciu obszarach priorytetowych. Zaliczamy do nich:

  • zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej kobiet i niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn
  • zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniach, dochodach i emeryturach kobiet i mężczyzn, a co za tym idzie zwalczanie ubóstwa wśród kobiet
  • propagowanie równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych
  • zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią oraz ochrona i wspieranie jej ofiar
  • promowanie równouprawnienia płci i praw kobiet na całym świecie.

W dokumencie zawierającym strategiczne zaangażowanie określono cele dla każdego z powyższych pięciu obszarów priorytetowych oraz ponad 30 konkretnych działań. Potwierdzono w nim też zobowiązanie do uwzględniania aspektu płci: perspektywa równości płci będzie włączana do wszystkich polityk UE, a także do unijnych programów finansowania.

PobierzPDF - 534.8 KB
PobierzPDF - 686.6 KB

Roczne sprawozdanie dotyczące równouprawnienia płci

W rocznym sprawozdaniu dotyczącym równouprawnienia płci w UE podsumowano postępy w realizacji strategicznego zaangażowania na rzecz równości płci na lata 2016–2019. Informuje ono o głównych rozpoczętych lub zakończonych inicjatywach UE w pięciu obszarach tematycznych określonych w dokumencie dotyczącym strategicznego zaangażowania i przedstawia ono najważniejsze tendencje w zakresie wskaźników określonych w tym dokumencie. Przedstawiono w nim pewne inspirujące praktyki, innowacyjne projekty i skuteczne strategie polityczne promujące równość płci na szczeblu krajowym.

PobierzPDF - 8.4 MB
PobierzPDF - 1.6 MB
PobierzPDF - 1.2 MB

W roku 2016 nie opublikowano żadnego sprawozdania.

PobierzPDF - 2.2 MB
PobierzPDF - 1.2 MB

 

Dokumenty

PobierzPDF - 970.7 KB
PobierzPDF - 933.2 KB
PobierzPDF - 94.3 KB