Dzimumu līdztiesības jomā panāktais

Lai gan nevienlīdzība joprojām pastāv, pēdējos gadu desmitos ES ir panākusi ievērojamu progresu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, pateicoties

  • tiesību aktiem par vienlīdzīgu attieksmi,
  • integrētai pieejai dzimumu līdztiesībai (dzimumu līdztiesības principu ņem vērā visās pārējās politikas jomās),
  • konkrētiem pasākumiem, kuru mērķis ir atbalstīt sieviešu emancipāciju.

Daži pozitīvu tendenču piemēri ir sieviešu skaita pieaugums darba tirgū un viņu panākumi labākas izglītības iegūšanā.

Tomēr visas atšķirības joprojām nav izlīdzinājušās, un darba tirgū joprojām ir tā, ka sliktāk apmaksātajās nozarēs vairums strādājošo ir sievietes un viņas ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos.

Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam

ES dzimumu līdztiesības stratēģija atbilst saistībām, kuras uzņēmās Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, izveidot Vienlīdzības savienību. Stratēģijā ir izklāstīti mērķi un darbības, ar kuru palīdzību paredzēts līdz 2025. gadam panākt ievērojamu progresu virzībā uz dzimumu līdztiesību Eiropā. Mērķis ir izveidot Savienību, kurā sievietes un vīrieši, meitenes un zēni visā savā daudzveidībā var brīvi izvēlēties savu ceļu dzīvē, baudīt vienlīdzīgas iespējas vadīt dzīvi labklājībā un līdztiesīgi piedalīties mūsu Eiropas sabiedrībā un to vadīt.

Galvenie mērķi ir pielikt punktu ar dzimumu saistītai vardarbībai, grozīt dzimumu stereotipus, novērst dzimumu nevienlīdzības darba tirgū, panākt vienādu līdzdalību dažādās ekonomikas nozarēs, novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas un pensiju atšķirību, novērst vīriešu un sieviešu ģimenes pienākumu sadalījuma atšķirības un panākt vīriešu un sieviešu līdzsvaru lēmumu pieņemšanā un politikā. Stratēģija īsteno divējādu pieeju, kas apvieno vīriešu un sieviešu līdztiesības dimensijas integrēšanu mērķtiecīgās darbībās un intersektorialitāti, kas ir horizontāls princips tās īstenošanai. Lai gan stratēģija ir vērsta uz darbībām, ko īsteno Eiropas Savienībā, tā saskan ar ES ārpolitiku vīriešu un sieviešu līdztiesības un sieviešu emancipācijas jomā.

Stratēģijas pirmo rezultātu kārtā Komisija plāno līdz 2020. gada beigām ierosināt saistošus pasākumus darba samaksas caurskatāmībā.

Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025

LejupielādētPDF - 256.9 KB

 

Stratēģiskā iesaistīšanās par labu vīriešu un sieviešu līdztiesībai

Stratēģiskā iesaistīšanās par labu sieviešu un vīriešu līdztiesībai 2016.–2019. gada periodā ir satvars Eiropas Komisijas turpmākajām darbībām par labu pilnīgai vīriešu un sieviešu līdztiesībai.

Stratēģiskā iesaistīšanās akcentē šādas 5 prioritārās jomas:

  • palielināt sieviešu līdzdalību darba tirgū un sieviešu un vīriešu ekonomisko neatkarību;
  • samazināt vīriešu un sieviešu darba samaksas, ienākumu un pensijas atšķirības un tādējādi cīnīties pret sieviešu nabadzību;
  • veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību lēmumu pieņemšanā;
  • cīnīties pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, un aizsargāt un atbalstīt upurus;
  • veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību un sieviešu tiesības visā pasaulē.

Dokumentā par stratēģisko iesaistīšanos ir izklāstīti mērķi katrā no šīm prioritārajām jomām un uzskaitīti vairāk nekā 30 konkrēti pasākumi. Tajā atkārtoti apstiprināta ES apņemšanās par labu dzimumu dimensijas integrēšanai: vīriešu un sieviešu līdztiesības princips tiks integrēts visās ES politikas jomās un finansējuma programmās.

LejupielādētPDF - 534.8 KB
LejupielādētPDF - 686.6 KB

Gada ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību

Gada ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību ES izvērtē progresu, kas panākts, īstenojot stratēģisko iesaistīšanos par labu sieviešu un vīriešu līdztiesībai 2016.–2019. gada periodā . Tajā sniegta informācija par galvenajām ES iniciatīvām, kas sekmīgi īstenotas stratēģiskās iesaistes piecās tematiskajās jomās, un izklāstītas galvenās stratēģiskās iesaistīšanās rādītāju tendences. Tajā uzsvērtas dažas stimulējošas prakses, inovatīvi projekti un efektīva politika vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanai nacionālā līmenī.

LejupielādētPDF - 8.4 MB
LejupielādētPDF - 1.6 MB
LejupielādētPDF - 1.2 MB

2016. gadā netika publicēts neviens ziņojums

LejupielādētPDF - 2.2 MB
LejupielādētPDF - 1.2 MB

 

Dokumenti

LejupielādētPDF - 970.7 KB
LejupielādētPDF - 933.2 KB
LejupielādētPDF - 94.3 KB