Sukupuolten tasa-arvon edistyminen

Naisten ja miesten tasa-arvossa on EU:n ansiosta edistytty merkittävästi viime vuosikymmeninä. Täydelliseen tasa-arvoon on kuitenkin vielä matkaa. Myönteistä kehitystä ovat tukeneet

  • yhdenvertaista kohtelua edistävä lainsäädäntö
  • sukupuolten tasa-arvon ”valtavirtaistaminen” eli sukupuolinäkökulman ottaminen huomioon kaikilla politiikan aloilla
  • naisten asemaa tukevat erityistoimenpiteet.

Myönteisiä kehityssuuntauksia ovat muun muassa naisten määrän kasvu työmarkkinoilla ja naisten koulutustason nousu.

Sukupuolten välillä on kuitenkin yhä eroja työmarkkinoilla. Naisia on edelleen suhteettoman paljon matalapalkka-aloilla ja suhteettoman vähän päätöksentekijöinä.

Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

Sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU:n strategian avulla toteutetaan Ursula von der Leyenin johtaman komission antama sitoumus luoda tasa-arvon unioni. Strategiassa esitetään politiikkatavoitteet ja toimet, joiden avulla pyritään vuoteen 2025 mennessä edistymään huomattavasti sukupuolten tasa-arvoon perustuvan Euroopan toteuttamisessa. Tavoitteena on unioni, jossa naiset ja miehet, tytöt ja pojat ovat kaikessa moninaisuudessaan vapaita elämään itse valitsemallaan tavalla, jossa heillä on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä ja jossa he voivat osallistua tasa-arvoisesti eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja johtaa sitä.

Strategian keskeisiä tavoitteita ovat sukupuolistuneen väkivallan kitkeminen, sukupuolistereotypioiden kyseenalaistaminen, sukupuolierojen umpeen kurominen työmarkkinoilla, tasa-arvoinen osallistuminen talouden eri sektoreilla, sukupuolten palkka- ja eläke-erojen kaventaminen, hoitovastuun epätasaisen jakaantumisen korjaaminen sekä sukupuolten tasapuolisen edustuksen saavuttaminen päätöksenteossa ja politiikassa. Strategian täytäntöönpano perustuu kaksitahoiseen lähestymistapaan, jossa sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen yhdistyy kohdennettuihin toimenpiteisiin. Lisäksi täytäntöönpanossa sovelletaan horisontaalisena periaatteena intersektionaalisuutta. Vaikka strategiassa keskitytään EU:ssa toteutettaviin toimiin, se on yhdenmukainen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä koskevan EU:n ulkoisen toiminnan kanssa.

Komissio aikoo ehdottaa vuoden 2020 loppuun mennessä palkkauksen avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä, joiden on tarkoitus olla strategian ensimmäisiä tuloksia.

Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025

LataaPDF - 249.2 KB

 

Strateginen sitoutuminen sukupuolten tasa-arvon edistämiseen

Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva strateginen toimintaohjelma (2016–2019) toimii komission tulevan tasa-arvotyön kehyksenä.

Siinä keskitytään viiteen painopistealaan:

  • lisätään naisten osuutta työmarkkinoilla ja edistetään naisten ja miesten taloudellista riippumattomuutta
  • pienennetään sukupuolten palkka-, tulo- ja eläke-eroja ja torjutaan siten naisten köyhyyttä
  • edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa päätöksenteossa
  • torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja suojellaan ja tuetaan uhreja
  • edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kaikkialla maailmassa.

Strategisessa toimintaohjelmassa vahvistetaan kullekin painopistealalle omat tavoitteensa ja esitetään yli 30 konkreettista toimenpidettä. Siinä korostetaan edelleen sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista, jonka mukaan sukupuolten tasa-arvo on otettava huomioon kaikissa EU:n politiikoissa ja rahoitusohjelmissa.

LataaPDF - 534.8 KB
LataaPDF - 686.6 KB

Naisten ja miesten tasa-arvoa koskeva vuosikertomus

Naisten ja miesten tasa-arvoa EU:ssa koskevassa vuosikertomuksessa kartoitetaan, miten sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan strategisen toimintaohjelman (2016–2019) täytäntöönpano on edistynyt. Siinä kerrotaan tärkeimmistä EU:n aloitteista, joita on käynnistetty tai jotka on saatu päätökseen strategisen toimintaohjelman viidellä aihealueella. Lisäksi vuosikertomuksessa esitetään strategisen toimintaohjelman indikaattoreiden keskeiset suuntaukset. Siinä korostetaan hyviä käytäntöjä, innovatiivisia hankkeita ja onnistuneita toimintapolitiikkoja, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa kansallisella tasolla.

LataaPDF - 8.4 MB
LataaPDF - 1.6 MB
LataaPDF - 1.2 MB

Kertomusta ei julkaistu vuonna 2016.

LataaPDF - 2.2 MB
LataaPDF - 1.2 MB

 

Asiakirjat

LataaPDF - 970.7 KB
LataaPDF - 933.2 KB
LataaPDF - 94.3 KB