Sukupuolten tasa-arvon edistyminen

Naisten ja miesten täydelliseen tasa-arvoon on vielä matkaa. EU:n ansiosta tasa-arvoasioissa on kuitenkin viime vuosikymmeninä edistytty merkittävästi. Myönteistä kehitystä ovat tukeneet

  • yhdenvertaista kohtelua edistävä lainsäädäntö
  • sukupuolten tasa-arvon ”valtavirtaistaminen” eli sukupuolinäkökulman ottaminen huomioon kaikilla politiikan aloilla
  • naisten asemaa tukevat erityistoimenpiteet.

Myönteisiä kehityssuuntauksia ovat muun muassa naisten määrän kasvu työmarkkinoilla ja naisten koulutustason nousu.

Sukupuolten välillä on kuitenkin yhä eroja työmarkkinoilla. Naisia on edelleen suhteettoman paljon matalapalkka-aloilla ja suhteettoman vähän päätöksentekijöinä.

Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025

Sukupuolten tasa-arvoa koskevan EU:n strategian avulla toteutetaan Ursula von der Leyenin johtaman komission antama sitoumus luoda tasa-arvon unioni. Strategiassa esitetään politiikkatavoitteet ja toimet, joiden avulla pyritään vuoteen 2025 mennessä edistymään huomattavasti sukupuolten tasa-arvoon perustuvan Euroopan toteuttamisessa. Tavoitteena on unioni, jossa naiset ja miehet, tytöt ja pojat ovat kaikessa moninaisuudessaan vapaita elämään itse valitsemallaan tavalla, jossa heillä on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä ja jossa he voivat osallistua tasa-arvoisesti eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja johtaa sitä.

Strategian keskeisiä tavoitteita ovat sukupuolistuneen väkivallan kitkeminen, sukupuolistereotypioiden kyseenalaistaminen, sukupuolierojen umpeen kurominen työmarkkinoilla, tasa-arvoinen osallistuminen talouden eri sektoreilla, sukupuolten palkka- ja eläke-erojen kaventaminen, hoitovastuun epätasaisen jakaantumisen korjaaminen sekä sukupuolten tasapuolisen edustuksen saavuttaminen päätöksenteossa ja politiikassa. Strategian täytäntöönpano perustuu kaksitahoiseen lähestymistapaan, jossa yhdistyvät sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ja kohdennetut toimet. Lisäksi täytäntöönpanossa sovelletaan horisontaalisena periaatteena intersektionaalisuutta. Vaikka strategiassa keskitytään EU:ssa toteutettaviin toimiin, se on yhdenmukainen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä koskevan EU:n ulkoisen toiminnan kanssa.

Euroopan komissio ehdotti 4.3.2021 palkkauksen avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä, joiden on tarkoitus olla strategian ensimmäisiä tuloksia.

Komissio esitti 8.3.2022 ehdotuksen uudeksi EU:n laajuiseksi direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisesta. Tavoitteena on ottaa käyttöön kohdennettuja vähimmäissääntöjä tällaisten rikosten uhrien oikeuksista sekä kriminalisoida naisiin kohdistuvan väkivallan ja verkkoväkivallan muodot.

Factsheet - Championing gender equality - cover

LataaPDF - 3.2 MB

Factsheet - striving for a Union of equality - the gender equality strategy 2020-2025 - cover

LataaPDF - 249.2 KB

 

Strateginen sitoutuminen sukupuolten tasa-arvon edistämiseen

Asiakirja strategisesta sitoutumisesta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen vuosina 2016–2019 toimi komission tasa-arvotyön kehyksenä kyseisellä kaudella.

Siinä esitetty strateginen sitoutuminen koskee viittä painopistealaa:

  • lisätään naisten osuutta työmarkkinoilla ja edistetään naisten ja miesten taloudellista riippumattomuutta
  • pienennetään sukupuolten palkka-, tulo- ja eläke-eroja ja torjutaan siten naisten köyhyyttä
  • edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa päätöksenteossa
  • torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja suojellaan ja tuetaan uhreja
  • edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kaikkialla maailmassa.

Kullekin painopistealalle vahvistetaan omat tavoitteensa, ja esitetään yli 30 konkreettista toimenpidettä. Edelleen korostetaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista, jonka mukaan sukupuolten tasa-arvo on otettava huomioon kaikissa EU:n politiikoissa ja rahoitusohjelmissa.

LataaPDF - 534.8 KB
LataaPDF - 686.6 KB

Vuosikertomus sukupuolten tasa-arvosta

Vuoden 2022 kertomus sukupuolten tasa-arvosta EU:ssa on toinen vuosien 2020–2025 uuden sukupuolten tasa-arvostrategian aikana julkaistu kertomus. Siinä tarkastellaan, miten EU ja sen jäsenmaat ovat edistyneet tasa-arvoasioissa. Siinä tuodaan esiin EU:n saavutukset strategian viidellä painopistealalla ja annetaan innoittavia esimerkkejä jäsenmaiden ja EU:n rahoittamista hankkeista.

LataaPDF - 1.4 MB

Aikaisemmat sukupuolten tasa-arvoa koskevat kertomukset (vuosina 2016 ja 2020 ei julkaistu kertomusta)

Asiakirjat

LataaPDF - 970.7 KB
LataaPDF - 933.2 KB
LataaPDF - 94.3 KB