Επιτεύγματα όσον αφορά την ισότητα των φύλων

Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες, η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό είναι αποτέλεσμα

  • της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση
  • της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου και της ένταξης της οπτικής αυτής σε όλες τις άλλες πολιτικές
  • ειδικών μέτρων για την προώθηση των γυναικών.

Στις ενθαρρυντικές τάσεις περιλαμβάνεται ο υψηλότερος αριθμός γυναικών στην αγορά εργασίας και η πρόοδός τους όσον αφορά την εξασφάλιση καλύτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εντούτοις, το χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει και στην αγορά εργασίας, καθώς οι γυναίκες συνεχίζουν να υπερεκπροσωπούνται στους χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς και να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων.

Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων υλοποιεί τη δέσμευση της Επιτροπής ως προς την επίτευξη μιας Ένωσης ισότητας. Η στρατηγική παρουσιάζει στόχους πολιτικής και δράσεις για την επίτευξη σημαντικής προόδου έως το 2025 προς μια Ευρώπη με ισότητα των φύλων. Στόχος είναι μια Ένωση στην οποία οι γυναίκες και οι άνδρες, τα κορίτσια και τα αγόρια, σε όλη την πολυμορφία τους, θα είναι ελεύθεροι να χαράξουν την πορεία που αυτοί επιλέγουν στη ζωή τους, θα έχουν ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή κοινωνία μας.

Οι κύριοι στόχοι είναι ο τερματισμός της έμφυλης βίας· η αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων· η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας· η επίτευξη ίσης συμμετοχής σε διάφορους τομείς της οικονομίας· η αντιμετώπιση του μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων· η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη φροντίδα και η επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην πολιτική. Η στρατηγική ακολουθεί μια διττή προσέγγιση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου σε συνδυασμό με στοχευμένες δράσεις, ενώ η διατομεακότητα αποτελεί οριζόντια αρχή για την εφαρμογή της. Αν και η στρατηγική επικεντρώνεται σε δράσεις εντός της ΕΕ, είναι συνεπής με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Ως ένα από τα πρώτα παραδοτέα της στρατηγικής, η Επιτροπή θα προτείνει δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια έως το τέλος του 2020.

Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025

ΤηλεφόρτωσηPDF - 266.7 KB

 

Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων

Η στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019 αποτελεί το πλαίσιο για τις μελλοντικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την επίτευξη πλήρους ισότητας των φύλων.

Η στρατηγική δέσμευση εστιάζει στους παρακάτω πέντε τομείς προτεραιότητας:

  • αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών
  • μείωση του χάσματος στους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις λόγω φύλου και, συνεπώς, καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών
  • προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
  • καταπολέμηση της έμφυλης βίας και προστασία και υποστήριξη των θυμάτων
  • προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο

Η στρατηγική δέσμευση καθορίζει στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς προτεραιότητας και προσδιορίζει πάνω από 30 συγκεκριμένες δράσεις. Επιβεβαιώνει τη δέσμευση για συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου: η διάσταση της ισότητας των φύλων θα ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ καθώς και στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 534.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 686.6 KB

Ετήσια έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών

Η ετήσια έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων 2016-2019. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις κύριες ενωσιακές πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί ή ολοκληρωθεί στους πέντε θεματικούς τομείς της στρατηγικής δέσμευσης και παρουσιάζει τις βασικές τάσεις στους δείκτες της στρατηγικής δέσμευσης. Προβάλει επίσης ορισμένες εμπνευσμένες πρακτικές, καινοτόμα έργα και επιτυχημένες πολιτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε εθνικό επίπεδο.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 8.4 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.6 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.2 MB

Το 2016 δεν δημοσιεύθηκε έκθεση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 2.2 MB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.2 MB

 

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 970.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 933.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 94.3 KB