Resultater på ligestillingsområdet

Selv om der stadig er ulighed mellem kvinder og mænd, har EU gjort betydelige fremskridt med hensyn til ligestilling mellem kønnene i de seneste årtier. Det er sket takket være

  • lovgivning om ligebehandling
  • udbredelse af ligestilling mellem kønnene via integration af kønsperspektivet i alle politikker
  • specifikke tiltag til fremme af kvinders karrieremuligheder.

Blandt de positive tendenser kan nævnes et øget antal kvinder på arbejdsmarkedet og fremskridt i indsatsen for at sikre kvinder en bedre uddannelse.

Kønsbestemte forskelle præger dog fortsat en række områder, og på arbejdsmarkedet er kvinderne stadig overrepræsenteret i lavtlønssektorerne og underrepræsenteret i de stillinger, hvor beslutningerne træffes.

Strategi for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

EU's strategi for ligestilling mellem kønnene lever op til den forpligtelse, von der Leyen-Kommissionen har taget på sig. Strategien indeholder politiske mål og tiltag, der skal føre til betydelige fremskridt i retning af et kønsmæssigt ligestillet Europa i 2025. Målet er et EU, hvor kvinder, mænd, piger og drenge i al deres mangfoldighed frit kan følge den kurs, de har valgt i livet, har lige muligheder for at trives og kan deltage i og lede vores europæiske samfund.

De vigtigste mål er at sætte en stopper for kønsbaseret vold, at udfordre kønsstereotyperne, at udligne kønsforskellene på arbejdsmarkedet, at arbejde for, at kønnene deltager ligeligt i de forskellige økonomiske sektorer, at gøre noget ved de kønsbestemte løn- og pensionsforskelle, at mindske forskellen mellem kønnene med hensyn til børnepasning og opnå kønsmæssig balance i beslutningstagning og politik. Ligestillingsstrategien er udtryk for en dobbelt tilgang, hvor vi både integrerer kønsaspektet i vores politikker og indfører målrettede tiltag. Ved gennemførelsen af strategien bruges intersektionalitet (det, at forstå det enkelte individ som sammensat af mange forskellige sociale identiteter) som et underliggende princip. Strategien har fokus på initiativer inden for EU, men den er også i overensstemmelse med EU's eksterne politik for ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders indflydelse og status.

Som et af de første resultater af strategien vil Kommissionen foreslå obligatoriske løngennemsigtighedstiltag inden udgangen af 2020.

Faktablad om ligestilling mellem kønnene – På vej mod en Union med ligestilling Strategien for ligestilling mellem kønnene 2020-2025

DownloadPDF - 347.8 KB

 

Den strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene

Den strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene i perioden 2016-2019 er også rammen for Europa-Kommissionens fremtidige arbejde for fuld ligestilling mellem kønnene.

Vi har fokus på disse fem prioriterede områder:

  • forøgelse af erhvervsfrekvensen blandt kvinder og økonomisk uafhængighed for kvinder og mænd,
  • bekæmpelse af kønsbestemte løn-, indtjenings- og pensionsforskelle og dermed bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder
  • ligestilling mellem kvinder og mænd i beslutningsprocesserne
  • bekæmpelse af kønsbaseret vold og beskyttelse af og støtte til ofre
  • fremme af ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder overalt i verden.

Strategien indeholder målsætninger for hvert af disse prioriterede områder og beskriver mere end 30 konkrete initiativer. Den understreger Kommissionens engagement i udbredelse af ligestilling mellem kønnene – kønsmæssig ligestilling skal integreres i alle EU's politikker og finansieringsprogrammer.

DownloadPDF - 534.8 KB
DownloadPDF - 686.6 KB

Årlig rapport om ligestilling mellem mænd og kvinder

I den årlige rapport om ligestilling mellem kvinder og mænd i EU gøres der status over de fremskridt, der blev gjort med gennemførelsen af den strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene i perioden 2016-2019. Rapporten informerer om de vigtigste EU-initiativer, der er iværksat eller afsluttet inden for de fem prioriterede områder af den strategiske indsats, og præsenterer de vigtigste tendenser i indsatsen. Den fremhæver en række inspirerende praktiske eksempler på ligestilling, innovative projekter og vellykkede nationale ligestillingspolitikker.

DownloadPDF - 8.4 MB
DownloadPDF - 1.6 MB
DownloadPDF - 1.2 MB

Der blev ikke offentliggjort nogen rapport i 2016.

DownloadPDF - 2.2 MB
DownloadPDF - 1.2 MB

 

Dokumenter

DownloadPDF - 970.7 KB
DownloadPDF - 933.2 KB
DownloadPDF - 94.3 KB