Dosavadní úspěchy v oblasti genderové rovnosti

I když v genderové oblasti existují stále nerovnosti, dosáhla EU v posledních desetiletích významného pokroku. Vděčíme za to

  • právním předpisům o rovném zacházení
  • začleňování genderového hlediska do všech ostatních politik (tzv. genderový mainstreaming)
  • zvláštním opatřením ke zlepšení postavení žen

Je povzbudivé, že roste počet žen na trhu práce a lépe se jim daří zajistit si lepší vzdělání i odbornou kvalifikaci.

Rozdíly v postavení žen a mužů však přetrvávají. Na trhu práce jsou ženy ještě pořád více zastoupeny v hůře placených odvětvích a naopak nedostatek jich najdeme na vedoucích pozicích.

Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

Strategie Evropské unie pro rovnost žen a mužů je výsledkem odhodlání Komise Ursuly van der Leyenové vytvořit takovou Unii, která bude založená na skutečné rovnosti. Ve strategii jsou předloženy politické cíle a opatření, jimiž se má do roku 2025 dosáhnout značného pokroku na cestě směrem k Evropě založené na genderové rovnosti. Cílem je vytvořit takovou společnost, kde mají ženy i muži, dívky i chlapci v celé své rozmanitosti možnost zvolit si svou vlastní životní cestu, kde mají rovné příležitosti k dosažení životních úspěchů a kde se mohou stejnou měrou podílet na rozvoji evropské společnosti a stát v čele společenského vývoje.

Hlavními cíli je potírat genderově podmíněné násilí, vyvracet genderové stereotypy, odstranit genderové rozdíly na trhu práce, zajistit rovnoměrné zastoupení mužů a žen v různých hospodářských odvětvích, řešit rozdíly v odměňování a ve výši důchodů žen a mužů, odstranit rozdíly v poskytování péče a dosáhnout vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a v politice. Strategie uplatňuje dvojí přístup: genderový mainstreaming, který se kombinuje s cílenými opatřeními, a meziodvětvový přístup při provádění přijatých opatření. Strategie se zaměřuje na opatření v rámci EU a zároveň je v souladu s vnější politikou EU zaměřenou na genderové otázky a posílení postavení žen.

Pokud jde o první kroky při realizaci strategie, hodlá Komise do konce roku 2020 předložit návrh závazných opatření týkajících se transparentnosti odměňování.

Infopřehled strategie pro rovnost žen a mužů - na cestě k Unii rovnosti: Strategie EU pro rovnost žen a mužů 2020-2025

StáhnoutPDF - 268.5 KB

 

Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů

Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů na období 2016-2019 je rámcem pro činnost Komise, jehož cílem je dosáhnout plné genderové rovnosti.

Strategie se zaměřuje na těchto pět prioritních oblastí:

  • zvýšení účasti žen na trhu práce a ekonomická nezávislost žen a mužů,
  • snížení rozdílů v odměňování a rozdílů ve výši důchodů žen a mužů, a tudíž boj proti chudobě žen,
  • prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích.
  • boj proti genderově podmíněnému násilí a ochrana obětí spolu s náležitou podporou
  • prosazování rovnosti žen a mužů a práv žen na celém světě

Strategie stanoví v každé z těchto prioritních oblastí specifické cíle a navrhuje více než 30 konkrétních opatření. Znovu se tak potvrzuje odhodlání EU prosazovat rovnost žen a mužů, tedy tzv. genderový mainstreaming. Genderové hledisko tak bude začleněno do všech politik i programů financování EU.

StáhnoutPDF - 534.8 KB
StáhnoutPDF - 686.6 KB

Výroční zpráva o rovnosti žen a mužů

Výroční zpráva o rovnosti žen a mužů v EU poskytuje přehled pokroku, kterého bylo dosaženo při provádění strategického závazku v genderové oblasti v období 2016-2019. Uvádí hlavní iniciativy EU, které byly realizovány v pěti tematických oblastech, a představuje klíčové trendy ve stanovených ukazatelích. Zdůrazňuje některé inspirativní postupy, inovativní projekty a úspěšná politická opatření, které na podporu genderové rovnosti přijaly členské země.

StáhnoutPDF - 8.4 MB
StáhnoutPDF - 1.6 MB
StáhnoutPDF - 1.2 MB

V roce 2016 nebyla zveřejněna žádná zpráva.

StáhnoutPDF - 2.2 MB
StáhnoutPDF - 1.2 MB

 

Dokumenty

StáhnoutPDF - 970.7 KB
StáhnoutPDF - 933.2 KB
StáhnoutPDF - 94.3 KB