Постижения в областта на равенството между половете

Въпреки че все още съществуват неравенства, ЕС постигна значителен напредък в областта на равенството между половете през последните десетилетия. Това е резултат от

  • законодателството за равно третиране
  • интегрирането на принципа на равенство между половете във всички останали политики
  • конкретните мерки за напредък на жените.

Сред насърчителните промени в тази сфера са по-високият брой жени на пазара на труда и успехът им по отношение на достъпа до по-добро образование и обучение.

Въпреки това продължават да съществуват разлики между половете, като на пазара на труда жените все още са по-многобройни в секторите с по-ниско заплащане и недостатъчно представени на ръководни длъжности.

Стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г.

Стратегията на ЕС за равенство между половете е плод на ангажимента на Комисията на председателя Фон дер Лайен за постигане на Съюза на равенство. В стратегията са представени политически цели и действия за постигане на значителен напредък до 2025 г. към равенство на половете в Европа. Целта е изграждане на Съюз, в който жените и мъжете, момичетата и момчетата в цялото си многообразие са свободни да следват пътя, който са избрали в живота си, разполагат с равни възможности да процъфтяват и могат да участват и ръководят европейското общество на равни начала.

Основните цели са премахване на насилието, основано на пола; оспорване на стереотипите, свързани с пола; преодоляване на неравенството между половете на пазара на труда; постигане на равнопоставено участие в различните сектори на икономиката; преодоляване на разликите в заплащането и в пенсиите на жените и мъжете; преодоляване на разликите между жените и мъжете по отношение на полагането на грижи и постигане на равновесие между половете в политиката и ръководните длъжности. В стратегията се следва двоен подход на интегриране на принципа за равенство във всички области, съчетано с целенасочени действия, като изпълнението ѝ се базира на хоризонталния принцип за интерсекционалност. Стратегията е съсредоточена върху действия в рамките на ЕС, но е съгласувана и с външната политика на Съюза за равенство между половете и овластяване на жените.

Като едно от първите действия за изпълнение на стратегията на 4 март 2021 г. Комисията предложи задължителни мерки за прозрачност в заплащането.

На 8 март 2022 г. с новото общоевропейско предложение за директива за борба с насилието над жени и домашното насилие Европейската комисия се стреми да въведе целеви минимални правила относно правата на тази група жертви на престъпления и да криминализира различни форми на насилие срещу жени и на кибернасилие.

Factsheet - Championing gender equality - cover

СвалиPDF - 3.2 MB

Factsheet - striving for a Union of equality - the gender equality strategy 2020-2025 - cover

СвалиPDF - 323.1 KB

 

Стратегически ангажимент за равенство между половете

Стратегическият ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г. определи рамката за работата на Комисията през съответния период за постигане на равенство между половете.

Стратегическият ангажимент е насочен към следните пет приоритетни области:

  • увеличаване на участието на жените на пазара на труда и икономическата независимост на жените и мъжете;
  • намаляване на разликите между половете по отношение на заплащането, доходите и пенсиите с цел борба с бедността сред жените;
  • насърчаване на равенството между жените и мъжете в процеса на вземане на решения;
  • борба с основаното на пола насилие и защита и подкрепа за жертвите;
  • насърчаване на равенството между половете и правата на жените по целия свят.

В стратегическия ангажимент се поставят цели във всяка една от тези приоритетни области и се посочват над 30 конкретни действия. Потвърждава се и ангажимента за интегриране на принципа на равенство между половете, като се казва, че принципът за равенство между половете ще бъде интегриран във всички политики и програми за финансиране на ЕС.

СвалиPDF - 534.8 KB
СвалиPDF - 686.6 KB

Годишен доклад за равенството между половете

Докладът за 2022 г. относно равенството между половете в ЕС е вторият доклад в рамките на новата стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г. В доклада се прави преглед на актуалното състояние в ЕС и неговите държави членки по отношение на равенството между половете. Също така се подчертават постиженията на ЕС в петте ключови области, обхванати от стратегията, и се представят вдъхновяващи примери от държавите членки и финансираните от ЕС проекти в тези области.

СвалиPDF - 1.4 MB

Вижте всички предишни доклади относно равенството между половете (през 2016 г. и 2020 г. не са публикувани доклади)

Документи

СвалиPDF - 970.7 KB
СвалиPDF - 933.2 KB
СвалиPDF - 94.3 KB