Постижения в областта на равенството между половете

Въпреки че все още съществуват неравенства, ЕС постигна значителен напредък в областта на равенството между половете през последните десетилетия. Това е резултат от

  • законодателството за равно третиране
  • интегрирането на принципа на равенство между половете във всички останали политики
  • конкретните мерки за напредък на жените.

Сред насърчителните промени в тази сфера са по-високият брой жени на пазара на труда и успехът им по отношение на достъпа до по-добро образование и обучение.

Въпреки това продължават да съществуват разлики между половете, като на пазара на труда жените все още са по-многобройни в секторите с по-ниско заплащане и недостатъчно представени на ръководни длъжности.

Стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г.

Стратегията на ЕС за равенство между половете е плод на ангажимента на Комисията на председателя Фон дер Лайен за постигане на Съюза на равенство. В стратегията са представени политически цели и действия за постигане на значителен напредък до 2025 г. към равенство на половете в Европа. Целта е изграждане на Съюз, в който жените и мъжете, момичетата и момчетата в цялото си многообразие са свободни да следват пътя, който са избрали в живота си, разполагат с равни възможности да процъфтяват и могат да участват и ръководят европейското общество на равни начала.

Основните цели са премахване на насилието, основано на пола; оспорване на стереотипите, свързани с пола; преодоляване на неравенството между половете на пазара на труда; постигане на равнопоставено участие в различните сектори на икономиката; преодоляване на разликите в заплащането и в пенсиите на жените и мъжете; преодоляване на разликите между жените и мъжете по отношение на полагането на грижи и постигане на равновесие между половете в политиката и ръководните длъжности. В стратегията се следва двоен подход на интегриране на принципа за равенство във всички области, съчетано с целенасочени действия, като изпълнението ѝ се базира на хоризонталния принцип за интерсекционалност. Стратегията е съсредоточена върху действия в рамките на ЕС, но е съгласувана и с външната политика на Съюза за равенство между половете и овластяване на жените.

Едно от първите действия, които Комисията иска да предприеме за изпълнение на стратегията, е да предложи задължителни мерки за прозрачност в заплащането до края на 2020 г.

Gender Equality Strategy Factsheet - Striving for a Union of Equality: The Gender Equality Strategy 2020-2025

СвалиPDF - 323.1 KB

 

Стратегически ангажимент за равенство между половете

Стратегическият ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г. е рамката за бъдещите действия на Комисията за постигане на пълно равенство между половете.

Стратегическият ангажимент е насочен към следните пет приоритетни области:

  • увеличаване на участието на жените на пазара на труда и икономическата независимост на жените и мъжете;
  • намаляване на разликите между половете по отношение на заплащането, доходите и пенсиите с цел борба с бедността сред жените;
  • насърчаване на равенството между жените и мъжете в процеса на вземане на решения;
  • борба с основаното на пола насилие и защита и подкрепа за жертвите;
  • насърчаване на равенството между половете и правата на жените по целия свят.

В стратегическия ангажимент се поставят цели във всяка една от тези приоритетни области и се посочват над 30 конкретни действия. Потвърждава се и ангажимента за интегриране на принципа на равенство между половете, като се казва, че принципът за равенство между половете ще бъде интегриран във всички политики и програми за финансиране на ЕС.

СвалиPDF - 534.8 KB
СвалиPDF - 686.6 KB

Годишен доклад относно равенството между жените и мъжете

В годишния доклад за равенството между жените и мъжете в ЕС се прави равносметка на постигнатия напредък в изпълнението на стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г. Описани са основните инициативи на ЕС, започнати или завършени в петте тематични области на стратегическия ангажимент, и се представят основните тенденции по отношение на показателите в ангажимента. Подчертани са някои вдъхновяващи практики, новаторски проекти и успешни политики за насърчаване на равенството между половете на национално равнище.

СвалиPDF - 8.4 MB
СвалиPDF - 1.6 MB
СвалиPDF - 1.2 MB

През 2016 г. не бе публикуван доклад.

СвалиPDF - 2.2 MB
СвалиPDF - 1.2 MB

 

Документи

СвалиPDF - 970.7 KB
СвалиPDF - 933.2 KB
СвалиPDF - 94.3 KB