1. Wat is het digitaal EU-covidcertificaat?

Wat zijn de belangrijkste elementen van het digitaal EU-covidcertificaat?

 • Het digitaal EU-covidcertificaat kan drie verschillende soorten COVID-19-certificaten omvatten: het vaccinatiecertificaat, het testcertificaat en het herstelcertificaat.

 • De digitale EU-covidcertificaten kunnen in alle EU-lidstaten worden afgegeven en gebruikt om het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren. Alle EU-burgers en hun familieleden, alsmede onderdanen van derde landen die wettelijk in een EU-lidstaat verblijven of wonen en die het recht hebben om naar andere lidstaten te reizen, kunnen de certificaten gratis aanvragen.

 • Het EU-covidcertificaat bevat uitsluitend de informatie die strikt noodzakelijk is om de vaccinatie-, test- of herstelstatus van de houder te bewijzen en controleren.

 • Vaccinatie is geen voorwaarde om te reizen. Alle EU-burgers hebben een grondrecht op vrij verkeer in de EU, ongeacht of zij gevaccineerd zijn of niet.

Welke informatie bevat het digitaal EU-covidcertificaat?

Het digitaal EU-covidcertificaat bevat alleen de informatie die nodig is om de gevraagde certificering te verstrekken. Het gaat om de naam, de geboortedatum, de afgevende instantie en een unieke identificatiecode van het certificaat. Daarnaast:

 • voor een vaccinatiecertificaat: het type en de producent van het vaccin, het aantal ontvangen doses en de vaccinatiedatum;
 • voor een testcertificaat: het type test, datum en tijdstip van de test, plaats en testresultaat;
 • voor een herstelcertificaat: de datum van het positieve testresultaat en de geldigheidsperiode.

Hoe lang zal het digitaal EU-covidcertificaat in gebruik blijven?

De verordening betreffende het digitaal EU-covidcertificaat is van toepassing voor een periode van 12 maanden, vanaf 1 juli 2021.
De Commissie zal drie maanden voor het verstrijken van de toepassingstermijn van de verordening bij het Europees Parlement en de Raad een verslag indienen over de toepassing van de verordening. Bij het uitbrengen van dat verslag kan de Commissie voorstellen de toepassingstermijn van de verordening te verlengen, rekening houdend met de ontwikkeling van de epidemiologische situatie.

2. In welk opzicht vergemakkelijkt het digitaal EU-covidcertificaat het vrije verkeer?

Hoe draagt het digitaal EU-covidcertificaat bij tot veilig vrij verkeer?

De lidstaten mogen houders van een digitaal EU-covidcertificaat geen aanvullende reisbeperkingen opleggen, tenzij deze noodzakelijk en evenredig zijn met het doel de volksgezondheid te beschermen. In dat geval moet de lidstaat de Commissie en alle andere lidstaten daar tijdig van in kennis stellen en uitleggen waarom de nieuwe maatregelen nodig zijn.

Het digitaal EU-covidcertificaat fungeert als bewijs van vaccinatie, test en herstel en kan in de EU-lidstaten worden gebruikt, evenals in de EER-landen IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Houders van een digitaal EU-covidcertificaat hebben bij het reizen dezelfde rechten als burgers van de bezochte lidstaat die gevaccineerd of getest zijn of die van COVID-19 zijn hersteld.

Op 14 juni 2021 heeft de Raad, op basis van een voorstel van de Commissie, de aanbeveling over de coördinatie van beperkingen van het vrije verkeer in de EU herzien om het kader voor het digitaal EU-covidcertificaat optimaal te benutten. De lidstaten besloten dat er voor houders van een vaccinatie- of een herstelcertificaat die binnen de EU reizen in beginsel geen extra beperkingen zouden moeten gelden, zoals tests op COVID-19-besmetting of quarantaine. Personen met een geldig testcertificaat dat in overeenstemming is met het digitaal EU-covidcertificaat, zouden ook moeten worden vrijgesteld van eventuele quarantaineverplichtingen. De Europese Commissie verzamelt op Re-open EU informatie over de diverse maatregelen die in de lidstaten gelden, onder meer met betrekking tot de quarantaine- en testvoorschriften voor reizigers. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar in 24 talen. De site kan u helpen uw reis binnen Europa zo te plannen dat uw veiligheid en gezondheid niet in gevaar komen.

Hoe wordt voorkomen dat niet-gevaccineerde personen worden gediscrimineerd bij de uitoefening van hun recht op vrij verkeer?

Om ervoor te zorgen dat het recht op vrij verkeer in de EU wordt geëerbiedigd en om discriminatie van niet-gevaccineerde personen te voorkomen, omvat het digitaal EU-covidcertificaat niet alleen COVID-vaccinatiecertificaten, maar ook testcertificaten en certificaten voor personen die hersteld zijn van COVID-19. Dit moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk reizigers van een digitaal EU-covidcertificaat gebruik kunnen maken.

Het doel van het digitaal EU-covidcertificaat is het vrije verkeer binnen de EU te vergemakkelijken. Het digitaal EU-covidcertificaat is geen voorwaarde om te reizen en het is geen reisdocument. Niet-gevaccineerde personen moeten hun recht van vrij verkeer op dezelfde manier kunnen uitoefenen als personen die gevaccineerd zijn. Indien nodig kunnen er wel evenredige beperkingen worden opgelegd, zoals een verplichting om zich te laten testen of in quarantaine/zelfisolatie te gaan.

Kan de Commissie vaccinaties verplicht stellen, in het bijzonder voor bepaalde beroepsgroepen zoals gezondheidswerkers? Of is dit een bevoegdheid van de lidstaten?

De COVID-19-pandemie is een ongekende uitdaging, met verstrekkende gevolgen voor de volksgezondheid en alle aspecten van ons leven. De Commissie blijft nauw samenwerken met de EU-lidstaten en wordt daarbij ondersteund door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Volksgezondheidskwesties vallen echter onder de bevoegdheid van de EU-lidstaten. De nationale regeringen beslissen over de specifieke maatregelen op basis van de epidemiologische en maatschappelijke omstandigheden van elk land.

Met name ligt de verantwoordelijkheid voor het vaccinatiebeleid, -programma’s en -diensten bij de lidstaten. Dit geldt ook voor de wetgeving over vaccinatie en bijvoorbeeld de vraag of vaccinatie al dan niet verplicht moet zijn. Vragen over het betrokken beleid van de lidstaten moeten derhalve worden gericht aan de verantwoordelijke nationale autoriteiten.

Overigens is Resolutie 2361/2021 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa “COVID-19-vaccins: ethische, juridische en praktische overwegingen” geen rechtsinstrument van de EU (de Raad van Europa is geen EU-instelling). 

Hoe helpt de Commissie de lidstaten COVID-19-tests betaalbaarder te maken?

Om ervoor te zorgen dat tests betaalbaar zijn voor alle burgers, heeft de Commissie 100 miljoen euro ter beschikking van de lidstaten gesteld voor tests op grond waarvan een digitaal EU-covidcertificaat kan worden afgegeven. Dit komt bovenop het bedrag van 100 miljoen euro dat al was vrijgemaakt voor de aankoop van meer dan 20 miljoen tests, die in het voorjaar van 2021 aan de lidstaten zijn geleverd. 

Het is echter belangrijk om op te merken dat besluiten over de prijsstelling van tests onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen. Als u vragen of opmerkingen heeft over het beleid van de lidstaat waarvan u de nationaliteit heeft of waar u woont, kunt u overwegen contact op te nemen met de verantwoordelijke nationale autoriteiten of uw gekozen vertegenwoordiger op nationaal of regionaal niveau.

3. Een Europees digitaal coronacertificaat verkrijgen

Waar kan ik terecht voor een digitaal EU-covidcertificaat?

Vaccinatiecertificaten worden afgegeven door de lidstaat waar de vaccinatie is toegediend. 

Testcertificaten worden afgegeven door de lidstaat waar de test heeft plaatsgevonden.

Herstelcertificaten worden afgegeven door de lidstaat waar de genezen persoon verblijft.

Lidstaten moeten zowel ervoor zorgen dat de certificaten gemakkelijk kunnen worden verkregen als de nodige ondersteuning bieden om gelijke toegang mogelijk te maken voor alle burgers.

Als u problemen ondervindt bij het verkrijgen van een digitaal EU-covidcertificaat, kunt u het beste contact opnemen met de nationale autoriteiten in de lidstaat waarvan u de nationaliteit heeft of waar u woont.

Welke vaccins worden aanvaard? Wat als ik gevaccineerd ben met een COVID-19-vaccin dat nog niet goedgekeurd is door de EU?

EU-burgers en hun familieleden, evenals langdurig ingezetenen of bezoekers met rechtmatig verblijf, moeten van de lidstaat waar zij gevaccineerd zijn een digitaal EU-covidcertificaat ontvangen waarop het toegediende vaccin wordt vermeld.

Voor de opheffing van beperkingen op het vrije verkeer moeten de lidstaten vaccinatiecertificaten accepteren voor alle vaccins waarvoor een EU-vergunning voor het in de handel brengen is verleend.

Om het vrije verkeer te vergemakkelijken kunnen lidstaten besluiten om houders van certificaten waarin andere vaccins zijn vermeld, ook vrij te stellen van beperkingen. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om vaccinatiecertificaten te aanvaarden waar vaccins op vermeld staan die in sommige lidstaten in noodgevallen worden gebruikt of die op de WHO-noodlijst zijn opgenomen. 

De regels voor de aanvaarding van vaccinatiecertificaten voor vaccins zonder EU-handelsvergunning kunnen verschillen van lidstaat tot lidstaat – informeer bij de nationale autoriteiten of een bepaalde lidstaat ook certificaten aanvaardt waarop andere vaccins worden vermeld. 

Kan het digitaal EU-covidcertificaat al na de eerste vaccinatiedosis worden afgegeven?

Ja, vaccinatiecertificaten worden ook na de eerste vaccinatiedosis afgegeven door de lidstaat waar de vaccinatie is toegediend. Als het vaccinatieschema van de lidstaat twee doses vereist, wordt op het eerste vaccinatiecertificaat “1/2”, en op de tweede vaccinatiecertificaat “2/2” vermeld. Het eerste vaccinatiecertificaat (met de vermelding “1/2”) wordt door de lidstaat misschien niet toereikend geacht om de reisbeperkingen op te heffen. 

De lidstaten zijn op grond van de verordening verplicht om vaccinatiecertificaten onder gelijke voorwaarden te aanvaarden. Als een lidstaat bijvoorbeeld besluit om voor de eigen burgers de reisbeperkingen op te heffen zodra ze een eerste dosis hebben gekregen van een vaccin waarvan twee doses vereist zijn en waarvoor in de hele EU een vergunning voor het in de handel brengen is verleend, moet hij andere EU-burgers op dezelfde manier behandelen.

Ik ben hersteld van COVID-19 en mijn lidstaat heeft besloten mij slechts één dosis te geven van een vaccin waarvan twee doses vereist zijn. Kan ik het digitaal EU-covidcertificaat gebruiken?

Het is aan de lidstaten om te beslissen of zij personen die van COVID zijn hersteld, één of twee doses toedienen. Als de lidstaat besluit in dat geval slechts één dosis toe te dienen, moet op het vaccinatiecertificaat worden vermeld dat de vaccinatiecyclus is voltooid na toediening van één dosis. Dit wordt dan op het vaccinatiecertificaat vermeld als “1/1”.

De geactualiseerde aanbeveling over de betreffende coördinatie van beperkingen op het gebied van vrij verkeer in de EU bepaalt dat eerder met COVID-19 besmette personen die één dosis van een vaccin hebben gekregen waarvan normaal gezien twee doses worden toegediend, voor reisdoeleinden als volledig gevaccineerd moeten worden beschouwd.

Kan ik een digitaal EU-covidcertificaat krijgen als ik de eerste en de tweede vaccindosis niet in dezelfde lidstaat heb ontvangen?

Vaccinatiecertificaten worden afgegeven door de lidstaat waar het vaccin is toegediend. 

Als burgers in twee verschillende lidstaten zijn gevaccineerd, moet de eerste lidstaat een digitaal EU-covidcertificaat afgeven voor de eerste dosis en moet de tweede lidstaat, na bewijs van de eerste dosis van een 2-dosisvaccin in een ander lidstaat, een digitaal EU-covidcertificaat afgeven waarop de tweede dosis wordt vermeld (het certificaat wordt dan voorzien van de aanduiding “2/2”).

Burgers moeten de autoriteiten in de tweede lidstaat informatie verstrekken over het eerste vaccin, dat is toegediend in de eerste lidstaat.

Als er fouten worden gemaakt, kunt u het beste contact opnemen met de nationale autoriteiten om deze te laten corrigeren.

Kan ik een herstelcertificaat verkrijgen op basis van een antilichaamtest?

De EU-wetgeving over het digitaal EU-covidcertificaat bepaalt dat een herstelcertificaat, dat aangeeft dat iemand hersteld is van een besmetting met COVID-19, alleen mag worden afgegeven na een positieve NAAT-test (nucleïnezuuramplificatietest), zoals een RT-PCR-test. De huidige wetenschappelijke kennis laat de afgifte van herstelcertificaten op basis van antilichaamtests niet toe. De opsporing en kwantificering van antilichamen kan niet worden gebruikt als een directe indicatie van beschermende immuniteit en er is geen EU-brede benchmarking en vergelijking tussen verschillende antilichaamtests. 

Hoewel een positief resultaat van de antilichaamtest bewijs kan zijn van een eerdere besmetting, kan er beslist niet uit worden afgeleid wanneer de besmetting plaats heeft gevonden. Het is dus onmogelijk om de geldigheidsduur van het herstelcertificaat te bepalen. Hoewel antilichaamtests enig bewijs van een immuunrespons geven, is niet bekend of de antilichamen genoeg bescherming bieden of hoe lang die bescherming duurt. Het is ook mogelijk dat de antilichamen kort na een positieve antilichaamtest niet meer aantoonbaar zijn. Verder is nog niet bekend of de antilichamen die aangetoond worden met commerciële tests die momenteel worden gebruikt, besmetting met nieuwe SARS-CoV-2-varianten voorkomen. Er is een enorm aantal antilichaamtests en het is uiterst moeilijk om de resultaten ervan te vergelijken. 

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft op 10 mei 2021 een technische nota gepubliceerd om bij te dragen aan de discussies over het mogelijke gebruik van antilichaamtests in het kader van het digitaal EU-covidcertificaat. Het ECDC zal blijven toezien op antilichaamtests en het gebruik ervan.

Doordat in het digitaal EU-covidcertificaat vaccinatie-, test- en herstelcertificaten kunnen worden opgenomen, kunnen zoveel mogelijk mensen er voor reizen binnen de EU gebruik van maken. Iemand die hersteld is en geen PCR-test heeft gedaan ten tijde van de besmetting mag natuurlijk ook nog reizen. Als een digitaal EU-covidcertificaat nodig is om quarantaine of een verplichte test bij aankomst te voorkomen, kan de betrokkene reizen op basis van een vaccinatiecertificaat of een negatief testcertificaat. 

Kan ik een herstelcertificaat verkrijgen op basis van de uitslag van een snelle antigeentest?

Momenteel niet. De verordening betreffende het digitaal EU-covidcertificaat bepaalt dat herstelcertificaten pas mogen worden afgegeven wanneer er ten minste 11 dagen zijn verstreken na de datum waarop een persoon voor het eerst een NAAT-test (bv. een RT-PCR-test) heeft ondergaan, gezien de betrouwbaarheid van dit soort tests.

De Commissie kan de situatie op een later tijdstip op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten anders beoordelen en door middel van een gedelegeerde handeling besluiten om de afgifte van een herstelcertificaat ook mogelijk te maken op basis van een positieve snelle antigeentest, een serologische test op antilichamen tegen SARS-CoV-2 of een andere wetenschappelijk gevalideerde methode. 

Wat moet ik doen als ik het digitaal EU-covidcertificaat niet kan gebruiken vanwege verschillen in de naam op het certificaat en mijn identiteitsdocumenten?

Het digitaal EU-covidcertificaat moet de achterna(a)m(en) en voorna(a)m(en) van de houder bevatten en deze moeten overeenkomen met de naam die vermeld staat in de reisdocumenten, zoals identiteitskaarten of paspoorten. 

In een aantal lidstaten ontstonden problemen doordat de naam in het reisdocument verschilde van de naam in het digitaal EU-covidcertificaat. Op 26 juli 2021 werd in verband met de Franse versie van Verordening (EU) 2021/953 een corrigendum gepubliceerd om verder te verduidelijken dat certificaten "nom(s) et prénom(s)” in plaats van “nom(s) de famille et prénom(s)” moeten bevatten. 

Als er fouten worden gemaakt, worden burgers aangemoedigd contact op te nemen met hun nationale autoriteiten om deze te laten corrigeren.

Kunnen kinderen een digitaal EU-covidcertificaat krijgen?

Ja, kinderen kunnen een digitaal EU-covidcertificaat krijgen.

Twee door de EU goedgekeurde vaccins kunnen momenteel worden gebruikt voor kinderen van 12-17 jaar, op basis van een positieve wetenschappelijke beoordeling van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA): het BioNTech-Pfizervaccin Comirnaty en het Moderna-vaccin Spikevax. Kinderen kunnen ook een test- of herstelcertificaat krijgen. Ook hun ouders kunnen die certificaten ontvangen en opslaan in hun smartphone-app.

Volgens de geactualiseerde aanbeveling over de coördinatie van de beperkingen op het gebied van vrij verkeer in de EU zijn minderjarigen die samen met hun ouders reizen, vrijgesteld van quarantaineverplichtingen als hun ouders evenmin in quarantaine hoeven, bijvoorbeeld omdat zij gevaccineerd zijn. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten ook worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests.

Hoeveel kost een digitaal EU-covidcertificaat?

Om ervoor te zorgen dat ze voor iedereen gemakkelijk beschikbaar zijn, zijn digitale EU-covidcertificaten gratis.

4. Het digitaal EU-covidcertificaat gebruiken om te reizen

Hoe werkt het digitaal EU-covidcertificaat binnen de EU?

Het digitaal EU-covidcertificaat bevat een QR-code met een digitale handtekening als bescherming tegen vervalsing. Bij controle van het certificaat wordt de QR-code gescand en de handtekening geverifieerd.

Elke instelling die certificaten afgeeft (bv. ziekenhuizen, testcentra en gezondheidsautoriteiten) bezit een eigen digitale handtekeningsleutel. In elk land zijn die sleutels opgeslagen in een beveiligde databank.

Op 1 juni 2021 heeft de Commissie een gateway geactiveerd waarmee alle handtekeningen van certificaten in de hele EU kunnen worden gecontroleerd. Aangezien dat niet nodig is om de elektronische handtekening te verifiëren, gaan de persoonsgegevens van de houder van het certificaat niet langs de gateway.

Welke COVID-19-tests worden aanvaard?

Om de betrouwbaarheid van het testresultaat te waarborgen, mogen testcertificaten op grond van de verordening inzake digitale EU-covidcertificaten uitsluitend worden afgegeven op basis van zogenaamde NAAT-tests (zoals RT-PCR-tests) die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke lijst die is opgesteld op basis van Aanbeveling 2021/C 24/01 van de Raad.

Het is echter aan elke lidstaat om te beslissen of hij snelle antigeentests aanvaardt, dan wel alleen NAAT-tests (zoals RT-PCR-tests).

Op 21 januari 2021 heeft de Raad een aanbeveling aangenomen over een gemeenschappelijk kader voor het gebruik van snelle antigeen­tests en de wederzijdse erkenning van COVID-19-test­resultaten in de EU. Op 23 juli 2021 heeft het Gezondheidsbeveiligingscomité van de EU voor het laatst besloten de gemeenschappelijke lijst van snelle antigeentests (RAT's) voor COVID-19 te actualiseren, inclusief een addendum met een lijst van de tests die zijn uitgesloten of afgewezen. Er staan nu 138 snelle antigeentests op de gemeenschappelijke lijst. Het Gezondheidsbeveiligingscomité heeft ook besloten de procedure voor het bijwerken van de lijst te vereenvoudigen. Daardoor kunnen fabrikanten hier gemakkelijker gegevens indienen over snelle antigeentests die op de markt beschikbaar zijn.

Moeten de lidstaten iedereen toelaten die met een PCR-/snelle antigeentest reist?

Als een lidstaat een testcertificaat aanvaardt voor het opheffen van reisbeperkingen, moeten ook houders van een digitaal EU-covidcertificaat onder dezelfde voorwaarden tot die lidstaat worden toegelaten. Als een lidstaat de beperkingen alleen opheft voor houders van PCR-tests, is hij niet verplicht snelle antigeentests te aanvaarden. Indien hij echter snelle antigeentests aanvaardt, moet hij ook certificaten aanvaarden die door andere lidstaten op basis van snelle antigeentests zijn afgegeven.

Waarom worden zelftests niet aanvaard?

Zelftests worden niet onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd en gelden voorlopig als minder betrouwbaar. 

Hebben de certificaten een minimale of maximale geldigheidsduur?

Vaccinatie- of testcertificaten vermelden geen vervaldatum. De certificaten blijven bewijzen dat een medische gebeurtenis, namelijk een vaccinatie of een test op SARS-CoV-2-besmetting, op bepaald tijdstip heeft plaatsgevonden. Herstelcertificaten vervallen echter na maximaal 180 dagen.

Wel kunnen de lidstaten regels vaststellen over de geldigheidsduur van de certificaten. Wat bijvoorbeeld testcertificaten betreft, kunnen de lidstaten verlangen dat de PCR/NAAT-testresultaten niet meer dan 72 uur voor aankomst, en de snelle antigeentests uiterlijk 48 uur voor aankomst zijn verkregen.

Het is aan de lidstaten om tijdig duidelijke en alomvattende informatie te verstrekken over alle aspecten van het digitaal EU-covidcertificaat, waaronder de geldigheid van het certificaat.

Waarom moet ik soms toch een COVID-19-test laten doen of in quarantaine gaan, hoewel ik gevaccineerd of hersteld ben en over een digitaal EU-covidcertificaat beschik? 

De EU-wetgeving over het digitaal EU-covidcertificaat bepaalt dat als lidstaten afzien van bepaalde beperkingen op het vrije verkeer voor personen die in het bezit zijn van een vaccinatie-, test- of herstelbewijs, het digitaal EU-covidcertificaat die personen in staat stelt van deze vrijstellingen gebruik te maken. Lidstaten mogen geen aanvullende beperkingen van het vrije verkeer opleggen, tenzij deze noodzakelijk zijn en evenredig zijn met het doel de volksgezondheid te beschermen.

Bovendien hebben de lidstaten op 14 juni 2021 in de Raad van de EU besloten een aanbeveling inzake de coördinatie van beperkingen van het vrije verkeer in de EU aan te passen. De aangepaste aanbeveling voorziet in een geleidelijke versoepeling van de reisbeperkingen, met name voor houders van het digitaal EU-covidcertificaat. Op basis hiervan zouden er voor houders van een vaccinatie- of herstelcertificaat die binnen de EU reizen, in beginsel geen beperkingen mogen gelden, zoals reisgerelateerde tests, zelfisolatie of quarantaine. Personen met een geldig testcertificaat dat in overeenstemming is met het digitaal EU-covidcertificaat, zouden moeten worden vrijgesteld van eventuele quarantaineverplichtingen.

Lidstaten kunnen echter quarantaine of zelfisolatie, een test op SARS-CoV-2-besmetting of andere beperkingen opleggen aan de houders van een digitaal EU-covidcertificaat die uit een specifieke lidstaat afkomstig zijn. Dit is met name het geval wanneer de epidemiologische situatie in die lidstaat of een regio in die lidstaat snel verslechtert, en in het bijzonder als dit het gevolg is van een zorgwekkende of belangwekkende variant van SARS-CoV-2.

De Commissie overlegt momenteel met de lidstaten om de coördinatie van reismaatregelen op nationaal niveau te ondersteunen en ervoor te zorgen dat aanvullende reismaatregelen die gevolgen hebben voor het vrije verkeer, in overeenstemming zijn met de in het EU-recht verankerde beginselen van evenredigheid en non-discriminatie. 

Waar vind ik informatie over de reisbeperkingen?

Die informatie is te vinden op het webplatform Re-open EU. Daar wordt u verwezen naar de kaart die het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding wekelijks publiceert.

Wat als ik toch problemen heb met een luchtvaartmaatschappij, terwijl ik gevaccineerd ben en een digitaal EU-covidcertificaat laat zien?

Verordening (EG) nr. 261/2004 betreffende de rechten van luchtreizigers bepaalt als algemene regel dat passagiers aan wie de luchtvaartmaatschappij tegen hun wil de toegang tot een vlucht weigert, terwijl zij zich tijdig voor het inchecken hebben gemeld, recht hebben op compensatie, het recht om te kiezen tussen terugbetaling of een andere vlucht naar hun bestemming, en het recht op verzorging. Deze wettelijke rechten zijn echter niet van toepassing wanneer de toegang tot de vlucht wordt geweigerd op redelijke gronden die verband houden met de gezondheid, veiligheid of beveiliging, of als de reisdocumenten ontoereikend zijn. Meer informatie over de rechten van vliegtuigpassagiers en over de wijze waarop u deze rechten kunt doen gelden, vindt u op de website Your Europe.

Wat als ik in verband met een vlucht problemen ondervind, bijvoorbeeld door onduidelijkheid over hoe en door wie het digitaal EU-covidcertificaat wordt gecontroleerd, of bijvoorbeeld door een dubbele controle?

Het is aan de lidstaten om te beslissen of en hoe het digitaal EU-covidcertificaat wordt gecontroleerd. Om optimaal gebruik te maken van de positieve bijdrage van het digitaal EU-covidcertificaat aan het vrije verkeer van burgers en het herstel van de sector van het luchtvervoer, heeft de Commissie richtsnoeren en aanbevelingen voor de lidstaten gepubliceerd. Zij moedigt de lidstaten bijvoorbeeld aan om de certificaten slechts eenmaal te controleren en bij voorkeur alleen wanneer de reiziger voor vertrek online bij de luchtvaartmaatschappij incheckt. Tijdens de COVID-19-pandemie zal dit druktes en wachtrijen op luchthavens voorkomen en de uitoefening van het recht op vrij verkeer vergemakkelijken.

5. De bescherming van persoonsgegevens

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Een zeer hoog niveau van gegevensbescherming is bijzonder belangrijk.

Het digitaal EU-covidcertificaat maakt gebruik van een decentraal systeem, waarvoor geen centrale EU-databank of uitwisseling van persoonsgegevens tussen autoriteiten vereist is. Bovendien mogen de voor controle geraadpleegde gegevens niet door de verifiërende instantie worden bewaard na de controle (bv. na het instappen). De afgevende instantie (bv. een vaccinatiecentrum) mag de gegevens niet langer bewaren dan nodig en in geen geval langer dan de periode waarin de certificaten kunnen worden gebruikt om het recht van vrij verkeer uit te oefenen.

Bij het ontwerp van het systeem is ernaar gestreefd zo min mogelijk persoonsgegevens te gebruiken. De lijst van gegevenscategorieën is bijvoorbeeld korter dan die in het “gele boekje” van de WHO, dat in sommige lidstaten wordt gebruikt om vaccinaties te documenteren. Gegevensbescherming door ontwerp is ook belangrijk voor de technische uitvoering. Zo wordt in de richtsnoeren inzake technische specificaties bepaald dat in de verificatie-interface het resultaat van de controle zodanig moet worden getoond dat alleen de minimaal vereiste informatie wordt weergegeven. Als de verificatie gelukt is, moet de informatie beperkt blijven tot de vermelding dat het certificaat met succes is geverifieerd. De persoonsgegevens die nodig zijn om het certificaat aan de houder te koppelen, moeten worden geminimaliseerd. In het geval van een mislukte verificatie mag de interface alleen de oorzaak voor het mislukken tonen, waaronder details die een succesvolle verificatie in de weg staan.

6. Interoperabiliteit – binnen en buiten de EU

Hoe wordt de interoperabiliteit van de digitale EU-covidcertificaten gewaarborgd?

Interoperabiliteit wordt bereikt door ervoor te zorgen dat de verschillende soorten digitale EU-covidcertificaten (vaccinatie, test en herstel) worden gestandaardiseerd volgens gezamenlijk vastgestelde beleidslijnen, regels en specificaties. 

De Commissie heeft een gateway opgezet waarmee de lidstaten digitale handtekeningsleutels kunnen uitwisselen, zodat de digitale EU-covidcertificaten in de hele EU kunnen worden geverifieerd.

Wat is de EU-gateway precies?

De EU-gateway is de digitale infrastructuur die de nationale databanken met openbare handtekeningsleutels met elkaar verbindt. Daardoor kunnen de in de QR-codes van de certificaten opgenomen digitale handtekeningen in de hele EU worden geverifieerd. Aangezien dat niet nodig is om de elektronische handtekening te verifiëren, gaan de persoonsgegevens van de houder van het certificaat niet langs de gateway. De EU-gateway is opgezet door T-Systems en SAP en wordt gehost in het datacentrum van de Commissie in Luxemburg.

Is het digitaal EU-covidcertificaat compatibel met andere op internationaal niveau ontwikkelde systemen?

De Commissie doet haar best om ervoor te zorgen dat de certificaten compatibel zijn met systemen in derde landen. Haar voorstel staat open voor mondiale initiatieven en houdt rekening met de lopende inspanningen van de WHO en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) om specificaties en richtsnoeren vast te stellen voor het gebruik van digitale technologieën voor het documenteren van de vaccinatiestatus. Derde landen worden aangemoedigd om het digitaal EU-covidcertificaat te erkennen bij het opheffen van beperkingen op niet-essentiële reizen. De digitale EU-covidcertificaten kunnen als voorbeeld dienen voor andere certificaten die momenteel wereldwijd worden ontwikkeld.

Op grond van de verordening kan de Commissie besluiten vaststellen tot erkenning van door derde landen aan EU-burgers en hun familieleden afgegeven certificaten, als die certificaten aan kwaliteitsnormen voldoen en interoperabel zijn met het EU-vertrouwenskader.

7. Een digitaal EU-covidcertificaat krijgen als u buiten de EU gevaccineerd bent

Kan ik een vaccinatiecertificaat verkrijgen wanneer ik buiten de EU gevaccineerd ben?

Als EU-burgers en hun familieleden, langdurig ingezetenen of legaal verblijvende bezoekers buiten de EU gevaccineerd zijn, kunnen zij het digitaal EU-covidcertificaat op twee manieren verkrijgen.

Ten eerste via de “uitwisseling van certificaten”: als EU-burgers en hun familieleden, langdurig ingezetenen of legaal verblijvende bezoekers in een derde land zijn gevaccineerd met een vaccin dat in de EU wordt gebruikt, kunnen zij een digitaal EU-covidcertificaat verkrijgen als zij de autoriteiten van een lidstaat een betrouwbaar bewijs van vaccinatie verstrekken. Daartoe dient een verzoek aan de nationale autoriteiten te worden gericht. De lidstaten zijn echter niet verplicht om deze mogelijkheid aan te bieden, dus wij adviseren u om bij de autoriteiten van de lidstaat waarvan u de nationaliteit heeft of waar u woont, na te gaan of en hoe deze uitwisseling mogelijk is. 

Ten tweede op basis van een “gelijkwaardigheidsbesluit”: op uitdrukkelijk verzoek van een derde land en als de Commissie ervan overtuigd is dat de door een derde land afgegeven interoperabele certificaten voldoen aan de nodige technische normen, kan de Commissie een gelijkwaardigheidsbesluit vaststellen met betrekking tot dat land. Dat betekent dat de door dat land afgegeven certificaten rechtstreeks moeten worden aanvaard onder dezelfde voorwaarden als het digitaal EU-covidcertificaat. 

Van welke landen buiten de EU worden de covidcertificaten beschouwd als gelijkwaardig aan de EU-covidcertificaten?

De Commissie heeft een lijst gepubliceerd van de derde landen die al zijn aangesloten op het digitaal EU-covidcertificaat-systeem.

Dit betekent dat die landen aangesloten zijn op het systeem van de EU en dat de door hen afgegeven covidcertificaten in de EU worden geaccepteerd onder dezelfde voorwaarden als het digitaal EU-covidcertificaat. In de praktijk kunnen houders van deze certificaten ze onder dezelfde voorwaarden als houders van een digitaal EU-covidcertificaat gebruiken. Van hun kant hebben deze landen ermee ingestemd om het digitaal EU-covidcertificaat te aanvaarden voor reizen van de EU naar hun land. Zo vergemakkelijkt hun deelname aan het digitaal EU-covidcertificaat veilig reizen van en naar de EU. 

Ik ben in een derde land gevaccineerd met een in dat derde land goedgekeurd vaccin. Is mijn certificaat geldig in de EU?

Voor personen die zijn gevaccineerd in een derde land en die een digitaal EU-covidcertificaat hebben ontvangen of die een certificaat van een derde land hebben ontvangen dat gelijkwaardig aan het digitaal EU-covidcertificaat wordt beschouwd, gelden wat het afzien van beperkingen betreft dezelfde beginselen als voor personen die in de EU gevaccineerd zijn (zie vorige vraag).

Derde landen gebruiken vaccins echter niet op basis van goedkeuring door de EU, maar op basis van hun eigen beoordeling (of op basis van de goedkeuring van de Wereldgezondheidsorganisatie). Om te kunnen afzien van reisbeperkingen, moet dan ook worden vastgesteld of een door een derde land toegediend vaccin tegen COVID-19 overeenstemt met een door de EU goedgekeurd vaccin. 
Om lidstaten te helpen bij hun aanpak, ondersteunde de Commissie de besprekingen in het Gezondheidsbeveiligingscomité over de vaccins die kunnen worden beschouwd als vaccins waarvoor de EU goedkeuring heeft verleend. 

De Commissie heeft een overzicht gepubliceerd van door derde landen toegediende vaccins tegen COVID-19 die voor de meeste EU-lidstaten/EER-landen reden zouden zijn om van reisbeperkingen af te zien, als deze zijn vermeld in een digitaal EU-certificaat of een certificaat van een derde land waarvan de gelijkwaardigheid is vastgesteld. Dit overzicht bevat ook een lijst van vaccins waarvoor AstraZeneca een sublicentie heeft verleend aan andere bedrijven en die voor verschillende lidstaten reden zijn om af te zien van reisbeperkingen, omdat zij ervan uitgaan dat deze overeenkomen met de vaccins die door de EU zijn goedgekeurd. 

U vindt het overzicht op “Re-open EU”. De lijst kan periodiek worden herzien als er nieuwe informatie beschikbaar is.

8. Onderdanen van een derde land die naar de EU reizen

Kan het digitaal EU-covidcertificaat het reizen naar de EU vanuit derde landen vergemakkelijken?

Op 20 mei 2021 heeft de Raad een herziene aanbeveling aangenomen waarin de aanpak van reizen vanuit derde landen wordt geactualiseerd. De aanbeveling van de Raad heeft tot doel de weg vrij te maken voor een versoepeling van de huidige beperkingen op niet-essentiële reizen naar de EU, rekening houdend met de vooruitgang van de vaccinatiecampagnes en de epidemiologische ontwikkelingen wereldwijd.

Als de Commissie ervan overtuigd is dat door een derde land afgegeven certificaten beantwoorden aan normen en systemen die interoperabel zijn met het EU-systeem, kan de Commissie een besluit vaststellen op basis waarvan certificaten van dat derde land onder dezelfde voorwaarden als de digitale EU-covidcertificaten worden aanvaard.

9. Het gebruik van COVID-19-certificaten op binnenlands niveau

Kan ik verplicht worden om in het bezit te zijn van een COVID-19-certificaat om openbare evenementen bij te wonen, of bijvoorbeeld naar de film of het theater te gaan?

De EU-wetgeving over het digitaal EU-covidcertificaat gaat over het gebruik van het certificaat om reizen binnen de EU tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren. Er worden geen andere toepassingen van het certificaat voorgeschreven of verboden. 

Het binnenlandse gebruik van COVID-19-certificaten, bv. voor toegang tot evenementen of locaties, valt niet onder het EU-recht over het digitaal EU-covidcertificaat. Wanneer lidstaten besluiten COVID-19-certificaten voor andere doeleinden te gebruiken, moet dit worden geregeld in het nationale recht, dat onder meer moet voldoen aan de vereisten inzake gegevensbescherming.

Als een EU-lidstaat een systeem van COVID-19-certificaten voor binnenlands gebruik opzet, moet hij ervoor zorgen dat ook het digitaal EU-covidcertificaat kan worden gebruikt en volledig wordt aanvaard. Dit moet ervoor zorgen dat reizigers die naar een andere lidstaat gaan, geen aanvullend nationaal certificaat nodig hebben.

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van de digitale EU-covidcertificaten voor dergelijke doeleinden, kunt u contact opnemen met de nationale autoriteiten van de lidstaat waarvan u de nationaliteit heeft of waar u woont, dan wel met uw gekozen vertegenwoordiger op nationaal of regionaal niveau.

10. De meest recente update van de coördinatie van COVID-gerelateerde maatregelen die het vrije verkeer in de Europese Unie beperken

Waarom is Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad over de coördinatie van de beperkingen van het vrije verkeer eigenlijk aangenomen?

Om de verspreiding van het coronavirus in de loop van 2020 in te dammen, hebben de EU-lidstaten diverse maatregelen genomen. Sommige daarvan, zoals de verplichting om in quarantaine te gaan of een coronatest te laten afnemen, hebben een impact gehad op het recht van burgers op vrij verkeer binnen de Europese Unie.

Hoewel die maatregelen bedoeld zijn om de gezondheid en het welzijn van de burgers te beschermen, hebben zij ernstige gevolgen voor de economie en de rechten van de burgers. Het recht van Europese burgers om vrij binnen de Europese Unie te reizen en te verblijven is een van de meest gewaardeerde verworvenheden van de Europese Unie, en een belangrijke motor van onze economie.

Om de gezondheid van de burgers te beschermen en het vrije verkeer binnen de EU onder veilige omstandigheden te handhaven, moeten de beperkingen van het vrije verkeer op een goed gecoördineerde, voorspelbare en transparante manier worden vastgesteld. Dit is van groot belang voor de miljoenen mensen die elke dag de grens moeten oversteken. Het is ook cruciaal voor onze inspanningen om de economie in alle veiligheid te herstellen.

Daarom hebben de lidstaten in oktober 2020 een aanbeveling van de Raad betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in de EU aangenomen.

De aanbeveling van de Raad voorzag in een gemeenschappelijke aanpak ten aanzien van de volgende kernpunten: de toepassing van gemeenschappelijke criteria bij beslissingen over het al dan niet instellen van beperkingen van het vrije verkeer; de weergave van het risico op COVID-19-overdracht op kaarten met een afgesproken kleurcode die worden gepubliceerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC); een gecoördineerde aanpak van de maatregelen die zouden kunnen worden toegepast op personen die zich tussen verschillende gebieden verplaatsen.

Waarom heeft de Commissie voorgesteld de aanbeveling te actualiseren?

Omdat de epidemiologische situatie verbeterde en de vaccinatiecampagnes in de hele EU op snelheid kwamen, heeft de Commissie in mei 2021 voorgesteld de aanbeveling van de Raad betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperkingen van het vrije verkeer in de EU te actualiseren. Dit moest ook helpen optimaal gebruik te maken van het digitale EU-covidcertificaat. De actualisering werd door de Raad op 14 juni 2021 aangenomen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die bij de meeste recente actualisering van de aanbeveling van de Raad zijn aangebracht?

 • Volledig gevaccineerde personen met een digitaal EU-covidcertificaat moeten 14 dagen na hun laatste dosis van een voor de hele EU goedgekeurd COVID-19-vaccin worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests of quarantaine. Dat zou ook moeten gelden voor herstelde personen die één dosis hebben gekregen van een vaccin dat normaal in twee doses wordt toegediend. De lidstaten kunnen ook van dergelijke aanvullende beperkingen afzien na de eerste van twee doses, als zij daarbij rekening houden met de gevolgen van zorgwekkende of belangwekkende SARS-CoV-2-varianten voor de doeltreffendheid van vaccins na toediening van slechts één dosis.
 • Herstelde personen met een digitaal EU-covidcertificaat moeten gedurende 180 dagen na de positieve PCR-test worden vrijgesteld van de verplichte coronatest of quarantaine.
 • Personen met een negatieve testuitslag in hun digitale EU-covidcertificaat moeten worden vrijgesteld van eventuele quarantaine, behalve wanneer zij afkomstig zijn uit gebieden die zwaar door het virus zijn getroffen (zie hieronder). De lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de standaardgeldigheidstermijn voor tests: 72 uur voor PCR-tests en, indien aanvaard door een lidstaat, 48 uur voor snelle antigeentests.
 • De “noodrem”: de lidstaten kunnen reismaatregelen voor gevaccineerde en herstelde personen herinvoeren, als de epidemiologische situatie snel verslechtert, met name als er een hoge prevalentie van zorgwekkende of belangwekkende varianten wordt gemeld.
 • Om de eenheid van het gezin te waarborgen moeten minderjarigen die samen met hun ouders of verzorgers reizen, worden vrijgesteld van quarantaineverplichtingen als de ouders of verzorgers evenmin in quarantaine hoeven, bijvoorbeeld omdat ze gevaccineerd zijn. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten ook worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests.

Waar vind ik informatie over de reisbeperkingen?

Die informatie is te vinden op het webplatform Re-open EU. Daar wordt u verwezen naar de actuele kaart die het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding wekelijks publiceert.

Welke criteria hanteert het ECDC om een regio te markeren als groen, oranje, rood, donkerrood of grijs?

 • het totale aantal coronameldingen over een periode van 14 dagen, d.w.z. het totale aantal nieuwe meldingen van coronabesmetting per 100.000 personen in de voorafgaande 14 dagen;
 • het percentage positieve testen, d.w.z. het percentage tests op coronabesmettingen dat de week tevoren positief was;
 • het aantal tests, d.w.z. het aantal tests op coronabesmettingen per 100.000 personen dat de week tevoren is uitgevoerd.

Wat zijn de criteria om een regio als groen, oranje, rood, donkerrood of grijs weer te geven?

De Raad heeft besloten de drempels aan te passen die worden gebruikt om de kleuren te bepalen op de kaart die wekelijks door het ECDC wordt gepubliceerd. Meer informatie over de nieuwe criteria vindt u hier.

Wat gebeurt er als ik vanuit een groene, oranje, rode of donkerrode zone reis?

Als u gevaccineerd of hersteld bent en een digitaal EU-covidcertificaat heeft, hoeft u niet te worden getest of in quarantaine te gaan, ongeacht de kleur van het gebied waar u vandaan reist.

Als u niet volledig gevaccineerd of hersteld bent, bestaat de kans dat u bepaalde maatregelen worden opgelegd, afhankelijk van de kleur van het gebied waar u vandaan komt:

 • komt u uit een “groen” gebied, dan gelden er geen beperkingen.
 • komt u uit een “oranje” gebied, dan moet u wellicht in het bezit zijn van een negatieve test die in overeenstemming is met het digitaal EU-covidcertificaat. Als u niet in het bezit bent van een test, dan moet u na aankomst wellicht worden getest.
 • komt u uit een “rood” gebied, dan moet u in het bezit zijn van een negatieve test die in overeenstemming is met het digitaal EU-covidcertificaat. Als u niet in het bezit hiervan bent, dan moet u wellicht na aankomst in quarantaine totdat een u negatief testresultaat hebt ontvangen, tenzij u COVID-19-symptomen krijgt.
 • komt u uit een “donkerrood” gebied, moet u zich zowel vóór vertrek laten testen als in quarantaine gaan. Reizen vanuit een “donkerrood gebied” wordt nog steeds sterk ontmoedigd.

Noodrem: als de epidemiologische situatie in een gebied van een lidstaat of in een lidstaat snel verslechtert, met name door een hoge prevalentie van zorgwekkende of belangwekkende varianten die nog niet wijdverbreid zijn in de EU, zouden de lidstaten een noodrem in werking kunnen stellen. Op basis hiervan moeten de lidstaten, bij wijze van uitzondering en tijdelijk, verlangen dat ook gevaccineerde of herstelde personen zich laten testen en/of in quarantaine gaan. Waar mogelijk zouden dergelijke maatregelen beperkt moeten blijven tot het regionale niveau.

Wat als ik nog niet “volledig gevaccineerd” ben, bijvoorbeeld omdat ik tot dusver slechts één dosis heb gekregen van een COVID-19-vaccin waarvan twee doses vereist zijn?

14 dagen na volledige vaccinatie is het basisscenario dat elke lidstaat moet aanvaarden. Lidstaten kunnen echter ook beslissen om gedeeltelijk gevaccineerde personen al vrij te stellen van reisgerelateerde tests of quarantaine. Daarbij moet wel in aanmerking worden genomen dat zorgwekkende of belangwekkende varianten gevolgen kunnen hebben voor de doeltreffendheid van vaccins en kunnen leiden tot een bijzonder lage bescherming na toediening van alleen de eerste van de twee doses.

Om aan te tonen dat u gedeeltelijk gevaccineerd bent, kunt u al na de eerste dosis van een COVID-19-vaccin een digitaal EU-covidcertificaat verkrijgen.

Op welke landen is de aanbeveling van toepassing?

De aanbeveling geldt voor alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Ik ben vrachtwagenchauffeur/verpleegkundige/student/diplomaat/journalist – moet ik in quarantaine als ik de grens overga? Ik moet naar huis omdat mijn moeder ziek is – moet ik dan in quarantaine?

Als u gevaccineerd of hersteld bent en u over een digitaal EU-covidcertificaat beschikt, bent u niet verplicht zich te laten testen of in quarantaine te gaan, ongeacht de kleur van het gebied waar u vandaan komt.

Als u een essentiële reden heeft om te reizen, hoeft u niet in quarantaine – zelfs niet als u niet gevaccineerd of hersteld bent. De EU erkent namelijk dat we ons weliswaar moeten beschermen tegen de verspreiding van het virus, maar dat er belangrijke redenen kunnen zijn waarom EU-burgers ongehinderd gebruik moeten kunnen maken van hun recht op vrij verkeer.

De lidstaten zijn overeengekomen dat de volgende categorieën reizigers niet in quarantaine hoeven, omdat zij een cruciale functie of behoefte hebben:

 • werknemers en zelfstandigen die vitale beroepen uitoefenen, zoals gezondheidswerkers, grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en seizoenarbeiders, zoals bedoeld in de richtsnoeren van de Commissie;
 • werknemers in de vervoerssector of aanbieders van vervoersdiensten, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik in het betrokken land vervoeren, of die alleen maar op doorreis zijn naar een ander land;
 • patiënten die om dringende medische redenen reizen;
 • scholieren, studenten en stagiairs die dagelijks naar het buitenland reizen;
 • personen die om dwingende gezins- of zakelijke redenen reizen;
 • diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, politiebeambten, humanitaire hulpverleners en civielebeschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie;
 • passagiers op doorreis;
 • zeevarenden;
 • journalisten bij het uitoefenen van hun taken.

Essentiële reizigers die nog niet gevaccineerd of hersteld zijn, kunnen echter verplicht worden om in quarantaine te gaan wanneer zij uit een “donkerrood” gebied komen, mits dit geen onevenredige gevolgen heeft voor de uitoefening van hun functie of het doel van die essentiële reis. Dit geld niet voor werknemers in de vervoerssector, die altijd moeten worden vrijgesteld van quarantaine.

Ik woon in een grensstreek en ik moet dagelijks de grens oversteken. Hoe wordt hier rekening mee gehouden?

De lidstaten zijn overeengekomen dat personen die in grensregio’s wonen en dagelijks of vaak de grens oversteken voor werk, zaken, onderwijs, familie, medische zorg of mantelzorg, niet moeten worden verplicht zich te laten testen of in quarantaine te gaan. Dit geldt met name voor personen die kritieke functies vervullen of van essentieel belang zijn voor kritieke infrastructuur.

Indien in deze regio’s een testplicht voor grensoverschrijdende reizen wordt ingevoerd, zouden de frequentie en het type van de tests op dergelijke personen evenredig moeten zijn. Indien de epidemiologische situatie aan weerszijden van de grens vergelijkbaar is, zou er voor reizen geen testplicht moeten worden opgelegd. Daarnaast bent u niet verplicht om zich te laten testen als u gevaccineerd of hersteld bent en over een digitaal EU-covidcertificaat beschikt.

Gelden er beperkende maatregelen als ik gewoon door een land rijd? Of als ik stop bij een benzinestation? Of als ik met de trein reis en moet overstappen?

Reizigers op doorreis zouden niet moeten worden onderworpen aan beperkende maatregelen zoals verplichte tests of quarantaine.