1. Co je digitální certifikát EU COVID?

Jaké jsou hlavní prvky tohoto certifikátu?

 • Digitální certifikát EU COVID je systém, který zahrnuje 3 typy certifikátů týkajících se COVID-19:
  • certifikát o očkování
  • certifikát o testu
  • certifikát o zotavení
 • Tyto certifikáty se vydávají a používají ve všech členských státech EU a na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a ve Švýcarsku. Slouží k usnadnění volného pohybu mezi těmito zeměmi během pandemie COVID-19.
 • Nárok na vystavení certifikátu mají všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci a také cizí státní příslušníci, kteří legálně pobývají v některém z členských států Unie nebo v něm mají bydliště a mají právo cestovat do jiných členských zemí.
 • Certifikáty jsou vydávány zdarma – nemusí se za ně platit.
 • Digitální certifikát obsahuje pouze minimální soubor informací, které potvrzují dokončené očkování, testování nebo prodělané onemocnění.
 • Očkování není podmínkou k tomu, abyste mohli cestovat. Všichni občané EU mají základní právo na volný pohyb v rámci Unie, což platí bez ohledu na to, zda jsou očkováni, či nikoli.
 • Členské státy EU se mohou rozhodnout, zda budou digitální certifikát EU COVID používat také pro vnitrostátní účely – například pro vstup na kulturní akce, do restaurací nebo na pracoviště. Na tuto otázku se právo EU nevztahuje. Rozhodují o tom členské státy Unie samy.

Jaké informace jsou v digitálním certifikátu EU COVID uvedeny?

Jedná se pouze o informace nezbytné k tomu, aby mohl být požadovaný certifikát vydán, tzn. jméno a příjmení, datum narození, vydavatel certifikátu a jedinečný identifikátor certifikátu. Kromě toho:

 • v případě certifikátu o očkování: typ vakcíny, výrobce, počet podaných dávek, datum očkování,
 • v případě certifikátu o testu: typ testu, datum a čas testu, místo a výsledek,
 • v případě certifikátu o prodělání nemoci: datum pozitivního výsledku testu, doba platnosti.

Jak dlouho se bude digitální certifikát EU COVID používat?

Právní předpis EU, podle kterého certifikát vznikl – nařízení o digitálním certifikátu EU COVID – měl původně platit po dobu 12 měsíců, a to od 1. července 2021 do 30. června 2022.

29. června 2022 schválil Evropský parlament a Rada prodloužení platnosti uvedeného nařízení do 30. června 2023.

Proč Evropská komise navrhla prodloužit fungování digitálního certifikátu EU COVID do 30. června 2023?

Digitální certifikát EU COVID byl zaveden jako krátkodobé opatření k usnadnění cestování během koronavirové krize. 

V této chvíli však není možné určit dopad možného nárůstu infekcí ve druhé polovině roku 2022. Závisí to zejména na tom, zda se objeví nové varianty.

Toto prodloužení umožní občanům nadále využívat certifikát k cestování po EU, pokud by v důsledku nárůstu infekcí musely členské státy EU v druhé polovině roku 2022 a v první polovině roku 2023 znovu dočasně zavést cestovní omezení. Bez prodloužení by hrozilo, že se budeme potýkat s řadou rozdílných vnitrostátních systémů a s veškerými nejasnostmi a překážkami, které by z toho plynuly.

Více se dozvíte ze zprávy Evropské komise z 15. března 2022, kde je podrobně analyzováno dosavadní užívání digitálního certifikátu EU COVID a popsány důvody pro jeho prodloužení.

Prodloužení by však nemělo být chápáno tak, že se od členských států EU, zejména těch, které vnitrostátní opatření v oblasti veřejného zdraví ruší, vyžaduje, aby omezení volného pohybu zachovaly nebo uložily. Veškerá omezení volného pohybu osob v EU zavedená s cílem omezit šíření koronaviru, včetně požadavku na předkládání digitálních certifikátů EU COVID, by měla být zrušena, jakmile to epidemiologická situace dovolí.

Proto je prodloužení opět přísně časově omezené a bude se uplatňovat do 30. června 2023. Komise kromě toho do 31. prosince 2022 zveřejní zprávu o digitálním certifikátu EU COVID, k níž může být připojen návrh na zkrácení doby použitelnosti nařízení s přihlédnutím k vývoji epidemiologické situace.

Jaké další změny byly kromě prodloužení v nařízení o digitálním certifikátu EU COVID provedeny?

Spolu s tímto prodloužením se Evropský parlament a Rada dohodly na zavedení některých dalších změn systému digitálního certifikátu EU COVID, aby byl pro občany ještě přístupnější.

Členské státy EU mohou nyní vydávat certifikáty o očkování účastníkům klinických hodnocení očkovacích látek proti COVID-19. Osobám, které se účastní klinických hodnocení očkovacích látek proti COVID-19 v členských státech EU, může být vydán digitální certifikát EU COVID (bez ohledu na to, zda jim byla aplikována potenciální očkovací látka proti COVID-19 nebo dávka podaná kontrolní skupině) a tyto certifikáty jsou akceptovány pro účely zproštění těchto osob od cestovních omezení.

Kromě toho mohou členské státy EU vydávat certifikáty o testu a o zotavení na základě dalších typů antigenních testů. Kromě již zahrnutých rychlých antigenních testů lze tyto certifikáty nyní vydávat také na základě laboratorních antigenních testů. Aby byly testy na antigen způsobilé, musí být uvedeny na společném seznamu EU, jenž uvádí antigenní testy na COVID-19 schválené Výborem pro zdravotní bezpečnost, a prováděny zdravotnickými pracovníky nebo kvalifikovanými pracovníky provádějícími testování.

Má být prodloužení uplatňování digitálního certifikátu EU COVID chápáno tak, že se vyžaduje, aby členské státy EU zachovaly nebo znovu zavedly omezení volného pohybu (zejména požadavek být držitelem digitálního certifikátu EU COVID)?

Ne. Jakákoli cestovní omezení v rámci EU zavedená v reakci na pandemii COVID-19, včetně požadavku na předložení digitálního certifikátu EU COVID, by měla být zrušena, jakmile to epidemiologická situace dovolí.

Pokud by však nárůst počtu infekcí vyžadoval, aby členské státy EU znovu zavedly omezení volného pohybu, toto prodloužení zajistí, aby občané EU mohli i nadále využívat digitální certifikát EU COVID.

2. Jak digitální certifikát EU COVID usnadňuje cestování v EU během pandemie COVID-19?

Držitelům digitálního certifikátu EU COVID nesmějí členské země Unie ukládat další cestovní omezení, pokud nejsou nezbytná a přiměřená pro ochranu veřejného zdraví. V takovém případě musí dotyčný členský stát co nejrychleji informovat Evropskou komisi a všechny ostatní členské země EU a uvést důvody pro tato opatření.

Digitální certifikát EU COVID slouží jako doklad o prodělaném očkování, testování či zotavení z nemoci. Je uznáván ve všech členských státech EU a v zemích EHP – na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a také ve Švýcarsku. Při cestování má držitel certifikátu stejná práva jako občané dané země, kteří jsou naočkovaní, mají platný výsledek testu nebo se z nemoci zotavili.

Dne 25. ledna 2022 přijala Rada nové doporučení o koordinovaném přístupu za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie, které místo přístupu založeného na regionech využívá osobní přístup.

Členské země EU se dohodly, že držitelé platného digitálního certifikátu EU COVID, kteří cestují v rámci Unie, by v zásadě neměli podléhat dalším omezením, jako je třeba test na přítomnost infekce nebo karanténa.

Pokud platný digitální certifikát EU COVID nemáte, může být od vás vyžadováno, abyste před příjezdem nebo nejpozději 24 hodin po něm podstoupili test.

Kde najdu informace o tom, co jednotlivé země EU při příjezdu vyžadují?

Informace o různých opatřeních zavedených v zemích EU, které Evropská komise shromáždila, najdete na stránkách Re-open EU.

Tyto informace jsou pravidelně aktualizovány a jsou k dispozici ve 24 jazycích.

Díky těmto informacím si budete moci naplánovat cesty po Evropě a zároveň zachovat bezpečnost a zdraví.

Jakým způsobem zabráníte tomu, aby neočkované osoby nebyly při uplatňování práva na volný pohyb v rámci EU diskriminovány?

Digitální certifikát EU COVID se nevztahuje pouze na očkování, ale poskytuje také doklad o negativním testu nebo zotavení z covidu. Díky tomu by měl mít možnost využít při cestování digitální certifikát co největší počet lidí.

Digitální certifikát EU COVID má lidem cestování v rámci EU usnadnit. Nejedná se však o cestovní doklad, ani o podmínku pro cestování.

Neočkované osoby musí mít možnost cestovat stejným způsobem jako osoby, které jsou očkovány. Mohou sice podléhat omezením, jako je testování nebo karanténa či domácí izolace, ale tato omezení musí být nezbytná a přiměřená.

3. Získání digitálního certifikátu EU COVID (všeobecné otázky)

Kdo digitální certifikát EU COVID vydává?

 • Certifikát o očkování vystavuje země EU, kde vám byla vakcína podána.
  O každé dávce byste měli obdržet potvrzení bez ohledu na to, ve které zemi Unie vám byly podány předchozí dávky.
 • Certifikát o testu vystavuje stát EU, kde byl test proveden.
 • Certifikát o prodělané nemoci vystavuje stát EU, v němž se vyléčená osoba nachází.

Všechny země EU by měly zajistit snadné získání těchto certifikátů a poskytnout všem osobám nezbytnou podporu.

Pokud se vám digitální certifikát EU COVID z nějakého důvodu nedaří získat, obraťte se na příslušné vnitrostátní orgány.

Kdo může digitální certifikát EU COVID získat?

Všichni občané EU a jejich rodinní příslušníci mají právo získat digitální certifikát EU COVID, který prokazuje, že byli očkováni, mají negativní test na infekci SARS-CoV-2 nebo se z covidu-19 zotavili.

Na tento certifikát mají nárok i státní příslušníci zemí mimo EU, kteří legálně pobývají v členských státech a mají právo cestovat do jiných členských států EU.

Nedaří se mi získat digitální certifikát EU COVID, protože nemám průkaz zdravotního pojištění, jelikož nejsem v dané zemi zaregistrována. Co mám dělat?

Způsobilost k získání tohoto certifikátu nemůže podléhat dalším administrativním požadavkům, které nejsou stanoveny v evropském právním předpisu o digitálním certifikátu EU COVID.

Konkrétně v případě certifikátů o očkování tento právní předpis EU nevyžaduje, aby byla dotyčná osoba zaregistrována v systému zdravotní péče země, která očkovací látku podává, ani aby před vydáním certifikátu EU poskytla číslo šarže předchozích dávek.

Pokud se vám digitální certifikát EU COVID z nějakého důvodu nedaří získat, obraťte se na příslušné vnitrostátní orgány.

Evropská komise bude i nadále spolupracovat s vládami členských zemí EU, abychom společně nalezli konstruktivní řešení veškerých vzniklých problémů.

Jméno uvedené na digitálním certifikátu EU COVID neodpovídá jménu uvedenému v mém dokladu totožnosti. Co mám dělat?

Digitální certifikát EU COVID musí obsahovat příjmení a jméno či jména jeho držitele, která by měla odpovídat jménu uvedenému v předloženém průkazu totožnosti.

V některých zemích Unie se vyskytly problémy, kdy jméno uvedené v cestovním dokladu neodpovídalo jménu uvedenému v certifikátu EU. Dne 26. července 2021 byla zveřejněna oprava týkající se francouzského znění nařízení o digitálním certifikátu EU COVID s cílem lépe objasnit, že certifikát by měl zahrnovat „nom(s) et prénom(s)“ místo „nom(s) de famille et prénom(s)“.

V případě, že dojde k chybě, se obraťte na vnitrostátní orgány, aby zajistily nápravu.

Mohou digitální certifikát EU COVID získat i děti?

Ano.

Na základě kladného vědeckého hodnocení Evropské agentury pro léčivé přípravky lze u dětí v současné době používat tři vakcíny registrované v EU:

 • vakcínu Comirnaty od společnosti BioNTech Pfizer pro děti ve věku 5–17 let
 • vakcínu Spikevax od společnosti Moderna pro děti ve věku 6–17 let
 • vakcínu Nuvaxovid od společnosti Novavax pro děti ve věku 12–17 let

Evropská agentura pro léčivé přípravky rovněž zvažuje použití vakcíny Spikevax společnosti Moderna u dětí ve věku 6–11 let.

Děti mohou rovněž obdržet certifikát o provedení testu nebo prodělání onemocnění. Tento certifikát si mohou také stáhnout jejich rodiče a uložit si jej do aplikace pro chytré telefony.

Kolik stojí digitální certifikát EU COVID?

Tento certifikát se vydává zdarma.

Na základě kterých testů na COVID-19 lze vydat certifikát o testu a o zotavení?

Jako základ pro certifikát o testu nebo uzdravení mohou sloužit následující druhy testů, pokud byly provedeny zdravotnickými pracovníky nebo kvalifikovanými pracovníky provádějícími testování:

 • testy NAAT (včetně testů RT-PCR);
 • antigenní testy (včetně rychlých antigenních testů a laboratorních antigenních testů) uvedené na společném seznamu EU.

V souladu s doporučením o koordinovaném přístupu za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie, které přijaly všechny členské státy EU, by pro účely související s cestováním měly být přijímány oba typy testů.

Jak vzniká celounijní seznam rychlých antigenních testů?

V květnu 2021 zřídil Výbor pro zdravotní bezpečnost technickou pracovní skupinu pro diagnostické testy na COVID-19. Tato technická pracovní skupina sdružuje odborníky z členských zemí EU a Norska, jakož i zástupce Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Společného výzkumného střediska a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Cílem technické pracovní skupiny je zejména přezkoumat návrhy zemí EU a také výrobců, aby byly na celounijní seznam antigenních testů zařazeny také další antigenní prostředky pro diagnostiku covidu-19. Technická pracovní skupina tyto návrhy posuzuje podle kritérií stanovených v doporučení Rady EU 2021/C 24/01 a dalších kritérií, na nichž se skupina dohodla dne 21. září 2021. Technická pracovní skupina nejprve přezkoumala pouze návrhy týkající se rychlých antigenních testů, ale od července 2021 rovněž přezkoumává návrhy laboratorních antigenních testů. Tyto návrhy se posuzují podle stejných kritérií jako rychlé testy na antigen (jak bylo dohodnuto 21. září 2021).

Na celounijním seznamu jsou uvedeny antigenní testy s označením CE, které byly validovány alespoň v jednom členském státě EU a používají se. Jedná se pouze o takové antigenní testy, které provádějí zdravotníci nebo vyškolení pracovníci, a nikoli o antigenní samotesty na covid-19. Pokud odborníci z technické pracovní skupiny považují za nezbytné aktualizovat společný seznam EU, předloží se příslušný návrh ke schválení Výboru pro zdravotní bezpečnost. Technická pracovní skupina zavedla strukturovaný, koherentní a rychlý postup pro posuzování klinické funkce antigenních testů, které byly validovány prostřednictvím nezávislých hodnotících studií. Díky tomu může aktualizace celounijního seznamu probíhat alespoň jednou měsíčně.

Další informace o technické pracovní skupině a celounijním seznamu najdete zde.

Proč není akceptován samotest?

Samotesty se neprovádějí v kontrolovaných podmínkách, a nejsou proto dostatečně spolehlivé.

4. Získání digitálního certifikátu EU COVID (prodělání covidu)

Mohu certifikát o prodělání covidu dostat i na základě testu na protilátky?

Ne.

Podle evropského právního předpisu o digitálním certifikátu EU COVID mohou být certifikáty o uzdravení (s uvedením, že se osoba z covidu-19 vyléčila) vydávány pouze na základě testu s diagnózou, zda je osoba v současné době covidem-19 nakažena.

Současná úroveň vědeckých poznatků neumožňuje vydávat certifikáty o zotavení na základě testů na protilátky. Detekci a kvantifikaci protilátek totiž nelze použít jako přímou indikaci ochranné imunity a neexistuje také žádné srovnání různých testů na protilátky v rámci EU.

Ačkoli pozitivní výsledek testu na protilátky může být důkazem prodělané infekce v minulosti, neříká nic o tom, kdy přesně k infekci došlo. Není proto možné stanovit datum, do kdy by měl certifikát o zotavení platit.

I když testy na protilátky určitý důkaz o imunitní reakci poskytují, není známo, zda tyto protilátky poskytují dostatečnou ochranu nebo po jakou dobu tato ochrana trvá. Může se stát, že brzy po pozitivním testu na protilátky jejich hladina klesne pod detekovatelnou úroveň.

Stále ještě také není známo, zda by protilátky zjištěné při komerčních testech, které se v současné době používají, zabránily infekci novými variantami viru SARS-CoV-2. Testů na protilátky existuje velmi mnoho a porovnání jejich výsledků je mimořádně obtížné.

Pokud jste se uzdravili, ale v době infekce jste test PCR ani antigenní test neprovedli, můžete přesto cestovat. Pokud země, kam cestujete, vyžaduje digitální certifikát EU COVID, abyste po příjezdu nemuseli do karantény nebo na test, můžete použít buď certifikát o očkování, nebo certifikát o negativním testu.

Vydají mi certifikát o prodělané nemoci také na základě antigenního testu?

Ano.

Dne 22. února 2022 přijala Evropská komise akt v přenesené pravomoci, který zemím EU umožňuje vydávat certifikáty o prodělání nemoci na základě vysoce kvalitních rychlých antigenních testů. Kromě toho se po prodloužení období uplatňování právního předpisu EU o digitálním certifikátu COVID může jako základ pro vydání certifikátu o uzdravení použít také laboratorní test na antigen.

Kvůli zajištění přesností výsledku se však musí použít takový antigenní test, který je uveden na celounijním seznamu antigenních testů na COVID-19. Test musí provést zdravotník nebo kvalifikovaný testovací pracovník.

Země EU však nejsou povinny vydávat certifikáty o prodělání nemoci na základě antigenních testů. Mají-li například dostatečnou testovací kapacitu, mohou i nadále vydávat certifikáty o prodělání nemoci pouze na základě testů PCR. V každém případě by však měly zajistit, aby občané měli možnost certifikát o prodělání nemoci získat (zajištěním dostupnosti testů PCR nebo antigenních testů).

5. Získání digitálního certifikátu EU COVID (základní očkování)

Které vakcíny se akceptují? Co když mě naočkovali takovou vakcínou proti covidu-19, kterou Evropská unie dosud neschválila?

Nezáleží na tom, zda očkovací látka, kterou obdržíte, byla schválena na úrovni EU nebo v některé ze zemí EU. Jste-li způsobilí a byli jste očkováni v EU, měli byste v každém případě obdržet digitální certifikát EU COVID.

Pokud cestujete, jsou země Unie povinny uznávat certifikáty o očkování u těch vakcín, které byly schváleny na úrovni EU. V současné době se jedná o tyto vakcíny:

Některé členské státy EU se mohou rovněž rozhodnout, že zruší cestovní omezení pro držitele certifikátů uvádějících jiné očkovací látky – např. ty, které se používají v mimořádné situaci nebo jsou uvedeny na seznamu WHO k nouzovému použití.

Tato tabulka obsahuje informace o očkovacích látkách, které se používají jinde ve světě a které nejsou v EU registrovány. Uvádí, zda jsou v členských státech EU akceptovány za účelem upuštění od cestovních omezení.

V důsledku toho se akceptace očkovacích látek bez registrace EU v jednotlivých zemích liší. Konečnou odpověď získáte u příslušných vnitrostátních orgánů.

Může být digitální certifikát EU COVID vydán již po první dávce očkování?

Ano.

Pokud očkovací kalendář dané země EU vyžaduje dvě dávky, prvním bude na certifikátu označena jako 1/2 a druhá jako 2/2. Jako doklad o úplném základním očkování bude akceptován pouze certifikát 2/2.  

Prodělala jsem COVID-19, ale v našem členském státě mi nabídli pouze jednu dávku dvoudávkové vakcíny. Budu moci i tak využít digitální certifikát EU COVID?

Každý členský stát EU si sám rozhodne, zda uzdraveným osobám (osobám, které se uzdravily před první dávkou dvoudávkové vakcíny nebo po ní) podá pouze jednu dávku dvoudávkové vakcíny.

Pokud tak učiní, mělo by být v certifikátu o očkování uvedeno, že očkovací schéma bylo dokončeno po podání jedné dávky. V certifikátu o provedeném očkování to bude uvedeno jako „1/1“.

Některé členské státy EU podávají uzdraveným osobám obě dávky dvoudávkové vakcíny. V takovém případě bude certifikát stejný jako u osob, které covid-19 neprodělaly.

V doporučení Rady o usnadnění volného pohybu během pandemie se uvádí, že digitální certifikáty EU COVID u osob, které obdržely jednu dávku dvoudávkové očkovací látky poté, co prodělaly covid-19 (v souladu se strategií očkování daného členského státu EU), by měly být při cestování akceptovány.

Mám na digitální certifikát EU COVID nárok i tehdy, pokud jsem první dávku očkovací látky dostal v jednom členském státě EU a druhou dávku v jiném?

Certifikát o očkování vystavuje ta země EU, kde vám byla vakcína podána.

U dvoudávkových očkovacích látek podaných ve dvou různých členských státech:

 • V první zemi vám musí vystavit digitální certifikát EU COVID uvádějící první dávku.
 • Ve druhém státě vám musí vystavit digitální certifikát EU COVID uvádějící druhou dávku (certifikát bude označen 2/2).

Chcete-li získat certifikát i pro druhou dávku, musíte orgánům druhého členského státu poskytnout informace o první dávce, kterou jste obdrželi v jiné zemi EU. K tomu by mělo stačit, když předložíte digitální certifikát EU COVID.

Pokud zjistíte, že vám vydaný certifikát obsahuje chybu, obraťte se na vnitrostátní orgány, které chybný certifikát vydaly. Podle právního předpisu EU o digitálním certifikátu EU COVID máte právo obdržet nový, opravený certifikát.

Evropská komise spolupracuje s vládami členských zemí EU, abychom společně nalezli konstruktivní řešení veškerých vzniklých problémů.

Mám nárok na digitální certifikát EU COVID, i když jsem dostala dvě různé vakcíny?

Ano.

Digitální certifikát EU COVID by měl být vydán každé osobě, která podstoupila očkování proti covidu-19.

V certifikátu by měl být jasně uveden název podané očkovací látky a počet podaných dávek. V prvním certifikátu bude uveden název první očkovací látky, která vám byla podána, a ve druhém certifikátu bude uveden název druhé vakcíny (avšak nikoli název té první).

Získám digitální certifikát EU COVID, pokud jsem se zúčastnil klinického hodnocení očkovací látky proti COVID-19?

Členské státy EU se mohou rozhodnout vydat digitální certifikáty EU COVID osobám, které se účastní klinického hodnocení očkovací látky proti COVID-19, bez ohledu na to, zda účastník obdržel potenciální očkovací látku proti COVID-19 nebo dávku podanou kontrolní skupině (jako je placebo nebo již schválená očkovací látka).

Členské státy EU se mohou rozhodnout, že takové certifikáty o očkování budou akceptovat, neuplynula-li doba jejich uznávání nebo pokud nebyly po ukončení klinického hodnocení zrušeny.

Doba uznávání těchto certifikátů o očkování se může lišit v závislosti na tom, zda byla očkovací látka podána v rámci základní nebo posilovací dávky.

6. Získání digitálního certifikátu EU COVID (posilovací dávka)

Uzdravila jsem se z COVIDU-19 poté, co jsem byla plně naočkována (1 nebo 2 dávkami). Posilovací dávku mi však v našem členském státě EU nechtějí dát. Budu moci i přesto využít digitální certifikát EU COVID?

Některé země EU skutečně doporučují, aby se lidé po uzdravení z covidu nenechali okamžitě očkovat posilovací dávkou (neboli boosterem), ale aby nejprve určitou dobu počkali.

Ve většině těchto případů to znamená, že dotyčná osoba může mezitím používat digitální certifikát EU COVID prokazující původní provedené základní očkování nebo certifikát o zotavení z nemoci, dokud neobdrží booster.

Mám na evropský digitální certifikát nárok i tehdy, pokud jsem základní očkování dostal v jednom členském státě EU a posilovací dávku v jiném?

Ano. Digitální certifikát EU COVID byste měl obdržet v té zemi EU, kde jste byl očkován.

Musí být na něm uveden celkový „počet dávek podaných držiteli“, nikoli pouze počet dávek podaných v dané zemi EU.

Vzhledem k tomu, že se má certifikát vystavit vždy po podání každé dávky, měl byste mít obvykle u sebe digitální certifikát EU COVID, který je spolehlivým důkazem toho, že jste obdržel i předchozí dávky.

Narazíte-li na chybu, obraťte se na vnitrostátní orgány, které chybný certifikát vydaly, a nechte si jej opravit. Podle právního předpisu EU o digitálním certifikátu EU COVID máte právo obdržet nový, opravený certifikát.

Pokud se vám digitální certifikát EU COVID z nějakého důvodu nedaří získat, obraťte se na příslušné vnitrostátní orgány.

Evropská komise spolupracuje s vládami členských zemí EU, abychom společně nalezli konstruktivní řešení veškerých vzniklých problémů.

Co když mě naočkovali takovou vakcínou proti covidu-19, kterou Evropská unie dosud neschválila, ale posilovací dávkou byla vakcína, kterou EU schválila?

Pokud vám byla podána vakcína proti COVID-19, kterou EU schválila jako vhodnou posilovací dávku, musejí členské země EU váš certifikát akceptovat bez ohledu na to, jakou vakcínou jste byli očkováni před tím.

Existuje „čekací doba“ 14 dnů před tím, než budou moji posilovací dávku akceptovat?

Ne. Digitální certifikáty EU COVID vydané u posilovací dávky jsou okamžitě uznávány bez čtrnáctidenní čekací lhůty.

Je to tak uvedeno v doporučení Rady o usnadnění volného pohybu během pandemie.

Proč je v některých certifikátech u posilovací dávky uvedeno 3/3, zatímco na jiných 2/1?

Dne 21. prosince 2021 Evropská komise upravila pravidla týkající se registrace očkování v certifikátech.

Tato změna byla nezbytná k zajištění toho, aby certifikáty o očkování prokazující dokončení základního očkování bylo možné odlišit od certifikátů vydaných po přeočkování.

Od 1. února 2022 jsou v digitálním certifikátu EU COVID uvedeny posilovací dávky takto:

 • 3/3 u posilovací dávky podané po základním očkování dvěma dávkami
 • 2/1 u posilovací dávky podané po jednorázovém očkování nebo po jedné dávce dvoudávkové očkovací látky podané uzdravené osobě (pokud daná země EU používá tento přístup)

7. Získání digitálního certifikátu EU COVID při očkování mimo Unii

Dostanu potvrzení o očkování, i když jsem byla očkována mimo EU?

V takovém případě existují dva možné scénáře.

 1.  Výměna certifikátů

To se týká pouze:

 • občanů EU a jejich rodinných příslušníků
 • státních příslušníků třetích zemí, kteří v EU dlouhodobě nebo legálně pobývají

Pokud jste byla očkována v zemi mimo EU takovou vakcínou, která se používá také v Unii, máte na digitální certifikát EU COVID nárok. Obraťte se proto na příslušené orgány členského státu EU, jehož jste státním příslušníkem nebo v němž máte trvalé bydliště, a předložte jim spolehlivý doklad o očkování.

Země EU nejsou povinny tuto možnost nabízet. Doporučujeme vám proto, abyste si u orgánů ve vaší zemi EU ověřili, zda a jak je tato výměna možná.

 1. „Rozhodnutí o rovnocennosti“

V Unii jsou uznávány i certifikáty COVID-19 z některých zemí a území mimo EU. Certifikáty vydané v těchto zemích musí být v EU akceptovány za stejných podmínek jako digitální certifikáty EU COVID.

Je tomu tak proto, že Komise přijala tzv. rozhodnutí o rovnocennosti.

Které země mimo Unii vydávají potvrzení o očkování proti covidu-19, jež je považováno za rovnocenné certifikátům EU COVID?

Evropská komise zveřejnila seznam zemí a území mimo Unii, které jsou již do systému digitálních certifikátů EU COVID zapojeny.

Certifikáty COVID vydané v těchto zemích jsou v EU akceptovány za stejných podmínek jako digitální certifikáty EU COVID.

Tyto země zároveň souhlasily, že budou na svém území akceptovat digitální certifikáty EU COVID.

Platí digitální certifikát EU COVID i při cestování mimo EU?

Účelem digitálního certifikátu EU COVID je usnadnit cestování v rámci EU během pandemie COVID-19.

Komise přijala několik rozhodnutí o rovnocennosti, která stanoví, že certifikáty z některých zemí mimo EU by měly být v EU přijímány za stejných podmínek jako digitální certifikát EU COVID. Tyto země zároveň souhlasily, že budou na svém území akceptovat digitální certifikát EU COVID.

Pokud cestujete do země mimo EU, doporučujeme vám ověřit si přesné podmínky cestování a vstupu, které tato země zavedla.

Byla jsem očkována v zemi mimo EU vakcínou proti covidu-19, která tam má povolení. Platí můj certifikát také v EU?

Stejná pravidla jako pro osoby očkované v EU platí u těchto dvou skupin osob:

 • osoby očkované ve třetí zemi, které obdržely digitální certifikát EU COVID prostřednictvím „výměny certifikátů“ (viz výše); 
 • osoby, které obdržely certifikát ze země mimo EU považovaný za rovnocenný digitálnímu certifikátu EU COVID

Země EU musí minimálně akceptovat certifikát u všech vakcín, které obdržely registraci EU. Mohou se však rovněž rozhodnout, že budou uznávat certifikáty uvádějící jiné očkovací látky.

Evropská komise a vlády zemí EU neustále prověřují očkovací látky ze zemí mimo Unii, aby zjistily, zda odpovídají očkovacím látkám registrovaným v EU. 

Tato tabulka obsahuje informace o očkovacích látkách, které jsou podávány jinde ve světě a které nejsou registrovány v EU, a uvádí, zda jsou v členských státech EU akceptovány za účelem upuštění od cestovních omezení – tj. v případě, že jsou uvedeny v digitálním certifikátu EU COVID nebo v certifikátu ze země mimo EU, jenž lze považovat za rovnocenný. Seznam rovněž zahrnuje očkovací látky, u nichž společnost AstraZeneca poskytla sublicenci jiným společnostem a které několik zemí EU akceptuje jako platné.

Co když jsem byl očkován v zemi, která není členem EU, a posilovací dávku jsem dostal v zemi EU?

Pokud jste byl přeočkován v zemi EU, mohou vám zde vydat certifikát o očkování, jestliže předložíte všechny požadované informace, které spolehlivě prokážou, že jste obdržel základní očkování (1 nebo 2 dávky) mimo území Unie.

Postačí certifikát, který je uznáván za rovnocenný digitálnímu certifikátu EU COVID.

8. Platnost digitálního certifikátu EU COVID

Existuje minimální nebo maximální doba platnosti certifikátu?

Pro účely cestování v rámci EU bude váš certifikát o očkování platný po dobu 9 měsíců (přesně 270 dnů) od dokončení základního očkování (1 nebo 2 dávky).

Tato lhůta pro akceptaci se týká osob starších 18 let. U mladších osob nemá od 6. dubna 2022 certifikát vydaný po dokončení základního očkování maximální platnost.

Tato jasná a jednotná lhůta pro uznávání certifikátů o očkování, která je závazná pro všechny členské státy EU, zaručuje, že cestovní opatření budou i nadále koordinována, a občanům EU ujasňuje, jak uplatňovat své právo svobodně cestovat po EU.

Certifikáty vydané na posilovací dávku nemají stanovenou maximální platnost. Komise však sleduje, zda jsou na základě nových vědeckých poznatků třeba další úpravy.

Platnost certifikátu o zotavení skončí nejpozději 180 dnů po pozitivním výsledku testu.

V certifikátu o testu není datum skončení platnosti uvedeno. Země EU však mohou v tomto ohledu stanovit vlastní pravidla. V doporučení Rady o usnadnění volného pohybu během pandemie se dohodly, že:

 • Výsledky testů PCR/NAAT by měly být akceptovány, pokud byly získány nejpozději 72 hodin před příjezdem.
 • U rychlých antigenních testů to není více než 24 hodin před příjezdem.

Toto doporučení však není závazné. Konečné rozhodnutí o platnosti certifikátu je na členských státech EU.

Proč Evropská komise zavedla maximální dobu platnosti certifikátů o očkování?

Původní celounijní pravidla týkající se digitálního certifikátu EU COVID nezahrnovala dobu platnosti certifikátů o očkování. V té době totiž neexistoval dostatek vědeckých důkazů.

Aby se v jednotlivých členských státech EU zabránilo rozdílům v přístupu ohledně platnosti certifikátů o očkování a v reakci na vědecké důkazy o tom, že ochrana poskytovaná vakcínou proti nákaze s časem slábne, stanovila Komise pro účely cestování v rámci EU závaznou standardní lhůtu v délce 270 dnů (přibližně 9 měsíců), během které se uznávají certifikáty, které prokazují, že držitel dokončil základní očkování (1 nebo 2 dávky).

A co platnost certifikátů o očkování u osob mladších 18 let? Neměli by se taky nechat přeočkovat?

Pro účely cestování v rámci EU je certifikát o očkování platný po dobu 9 měsíců (přesně 270 dnů) od dokončení základního očkování (1 nebo 2 dávky).

Od 6. dubna 2022 se však toto pravidlo nevztahuje na osoby mladší 18 let. Jejich certifikáty o dokončeném základním očkování dobu platnosti nemají. Pro účely cestování mohou osoby mladší 18 let i nadále používat certifikát, který obdržely po dokončení základní série očkování.

Je na členských státech EU, aby rozhodly, zda a kdy budou pro tuto věkovou skupinu nabízet přeočkování.

Proč v rámci EU stále existují různé doby platnosti certifikátů o očkování?

Cílem evropského právního předpisu o digitální certifikát EU COVID je usnadnit cestování v rámci Unie během pandemie COVID-19.

Na rozhodnutí o platnosti těchto certifikátů pro vnitrostátní použití, jako je vstup do restaurací, se však právní předpis EU nevztahuje. Jedná se o vnitrostátní rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví, jež jsou založená na vnitrostátní epidemiologické a sociální situaci každé země.

Závazná doba platnosti stanovená na úrovni EU se tak může vztahovat pouze na využívání certifikátu pro účely cestování.

Pokud jde o vnitrostátní používání certifikátů o očkování, Evropská komise vyzývá členské státy EU, aby sladily svá pravidla s 270denní lhůtou pro cestující z jiných zemí.

Jak tato doba akceptace funguje v praxi?

Při ověřování certifikátu se použije standardní doba platnosti. To znamená, že aplikace, kterou ověřovatel při kontrole použije, váš certifikát zamítne, pokud od poslední dávky základního očkování uplynulo více než 270 dnů.

Jestliže vám například druhá dávka dvoudávkové očkovací látky byla podána 15. listopadu 2021, platnost certifikátu, který jste obdržela, skončí 12. srpna 2022.

Posilovací dávky jsou v digitálním certifikátu EU COVID uvedeny takto:

 • 3/3 u posilovací dávky podané po základním očkování dvěma dávkami
 • 2/1 u posilovací dávky podané po jednorázovém očkování nebo po jedné dávce dvoudávkové očkovací látky podané uzdravené osobě (pokud daná země EU používá tento postup)

Co když dostanu posilovací dávku až po delší době než 270 dnů po dokončení základního očkování? Přestane můj digitální certifikát EU COVID platit?

Po uplynutí 270 dnů již nebudete moci svůj certifikát o dokončeném základním očkování využít k cestování.

Pokud však po uplynutí této lhůty obdržíte posilovací dávku, bude tato dávka takto ve vašem digitálním certifikátu EU COVID uvedena. Váš nový certifikát bude platný okamžitě a nebude mít žádné omezení platnosti, pokud jde o cestování.

9. Používání digitálního certifikátu EU COVID k cestování

Jakým způsobem bude zajištěno fungování digitálního certifikátu EU COVID v celé EU?

Digitální certifikát EU COVID je vybaven QR kódem s digitálním podpisem, který jej chrání před paděláním. Při kontrole certifikátu se QR kód naskenuje a ověří se podpis.

Každý subjekt, který bude certifikáty vystavovat (např. nemocnice, testovací centrum či zdravotnický orgán), disponuje vlastním digitálním podpisovým klíčem. Všechny podpisové klíče jsou uloženy v bezpečné databázi v každé zemi.

Evropská komise provozuje ústřední bránu, která umožňuje ověřování podpisů na všech certifikátech v celé EU. Osobní údaje držitele certifikátu bránou neprocházejí, neboť nejsou nezbytné k ověření digitálního podpisu.

Musí země EU přijmout každou osobu, která cestuje s testem PCR či antigenním testem?

Země EU se dohodly, že akceptují jak testy PCR, tak antigenní testy. Jedná se však o politickou dohodu, která není právně závazná. Vždy se však raději podívejte na internetové stránky země EU, do které cestujete, a zjistěte si, zda a za jakých podmínek akceptuje různé typy testů.

Proč musím i nadále občas podstupovat testy na covid-19 nebo být v karanténě i přesto, že jsem byla očkována (nebo se zotavila) a mám digitální certifikát EU COVID?

Pokud členský stát EU zruší určitá omezení cestování pro osoby, které mají doklad o očkování, testování nebo zotavení z nemoci, můžete díky digitálnímu certifikátu EU COVID z těchto výjimek těžit.

Členské státy EU by tak v zásadě neměly ukládat držitelům digitálního certifikátu EU COVID další omezení – výjimkou mohou být omezení nediskriminační, nezbytná a přiměřená pro účely ochrany veřejného zdraví a opatření, jež jsou v souladu se zásadou předběžné opatrnosti.

Kromě toho doporučení Rady o usnadnění volného pohybu během pandemie uvádí, že cestující v zemích Unie, kteří jsou držiteli platného digitálního certifikátu EU COVID, by neměli podléhat dalším omezením, jako jsou třeba testy, s výjimkou výjimečných situací.

V rámci zvláštního mechanismu záchranné brzdy však mohou země Unie v případě stavu nouze způsobeného novou variantou SARS-CoV-2, která vzbuzuje obavy nebo zájem, uložit omezení (karanténu či domácí izolaci, test apod.), a to i v případě, že máte digitální certifikát EU COVID.

Evropská komise je v neustálém kontaktu s členskými státy EU, napomáhá jim při koordinaci cestovních opatření na vnitrostátní úrovni a zajišťuje, aby dodatečná opatření v oblasti cestování byla v souladu se zásadami proporcionality a nediskriminace stanovenými právními předpisy EU.

Kde najdu informace o cestovních omezeních?

Tyto informace jsou k dispozici na stránkách Re-open EU.

Co mám dělat v případě, že mě letecká společnost nechce pustit do letadla, i když jsem naočkována a mám digitální certifikát EU COVID?

Obecně platí, že podle právních předpisů EU o právech cestujících v letecké dopravě máte nárok na náhradu škody, proplacení letenky nebo přesměrování a pomoc, pokud jste se dostavila včas k odbavení, ale je vám proti vaši vůli odepřen nástup na palubu letadla.

Letecké společnosti však nejsou povinny tato kompenzační opatření poskytnout, pokud vám zabrání nastoupit na palubu letadla z rozumných důvodů souvisejících s veřejným zdravím, bezpečností či ochranou před protiprávními činy nebo nedostatečnými cestovními doklady.

Další informace o právech cestujících v letecké dopravě a o tom, jak tato práva uplatňovat, najdete na internetových stránkách Vaše Evropa.

Co mám dělat v případě, když se při cestě letadlem objeví problémy – například kvůli nejasnostem ohledně toho, jak a kým je digitální certifikát ověřován, nebo kvůli duplikaci kontrol?

O tom, zda a jak se bude digitální certifikát EU COVID ověřovat, rozhodují členské státy Unie samy.

V zájmu optimalizace tohoto procesu však Evropská komise zveřejnila pokyny a doporučení pro členské země.

Podle nich by se certifikáty měly ověřovat pouze jednou a pokud možno během online odbavení před odletem, aby se zabránilo frontám na letištích.

10. Ochrana osobních údajů

Jak jsou chráněny moje osobní údaje?

Digitální certifikát EU COVID je navržen tak, aby poskytoval velmi vysokou úroveň ochrany údajů.

 • Používá decentralizovaný systém, který nevyžaduje centrální databázi EU obsahující osobní údaje ze všech vydaných certifikátů ani žádnou výměnu osobních údajů mezi úředními orgány.
 • Ověřovatel nesmí po provedení kontroly (např. při nástupu na palubu letadla) uchovávat údaje, k nimž měl během kontroly přístup.
 • Vystavitel certifikátu (např. očkovací středisko) může údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou k jeho účelu a v žádném případě ne déle než po dobu, po kterou může být certifikát k výkonu práva svobodně cestovat využíván.
 • Systém vyžaduje pouze omezené množství osobních údajů. Například seznam kategorií údajů je kratší než v tzv. žluté knížce Světové zdravotnické organizace, která se v některých členských státech používá k dokumentaci očkování.
 • Podle pokynů k technickým specifikacím musí rozhraní ověřovatele zobrazovat pouze minimální požadované informace:

  – v případě úspěšného ověření by tyto informace měly být omezeny na údaj o tom, že certifikát byl úspěšně ověřen, a na minimální osobní údaje nezbytné pro propojení certifikátu s jeho držitelem.

  – v případě neúspěšného ověření by mělo rozhraní zobrazit pouze důvod vzniklé chyby, včetně toho, co úspěšnému ověření brání.

11. Interoperabilita – uvnitř i mimo EU

Je digitální certifikát EU COVID slučitelný s jinými systémy vyvinutými na mezinárodní úrovni?

Specifikace digitálního certifikátu EU COVID jsou otevřené a volně dostupné. Evropská komise spolupracuje s mezinárodními organizacemi a fóry, např. se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), a pravidelně si s nimi vyměňuje informace o interoperabilitě specifikací digitálních technologií pro dokumentaci o stavu očkování.

Díky evropskému právnímu předpisu o digitálním certifikátu EU COVID může Evropská komise vydávat rozhodnutí o uznávání certifikátů vydaných zeměmi mimo Unii občanům EU a jejich rodinným příslušníkům, pokud tyto certifikáty splňují normy a specifikace digitálního certifikátu EU COVID a jsou interoperabilní s rámcem důvěry EU.

Podívejte se na seznam zemí mimo Unii, které jsou již do systému digitálních certifikátů EU COVID zapojeny.

12. Státní příslušníci ze zemí mimo Unii, kteří cestují do EU

Může digitální certifikát EU COVID usnadnit cestování do Unie ze zemí mimo EU?

Digitální certifikát EU COVID poskytuje referenční hodnotu pro posouzení platnosti certifikátů o očkování ze zemí mimo Unii.

Pokud se Komise přesvědčí, že země mimo Unii vydává certifikáty v souladu s normami a systémy, které jsou interoperabilní se systémem EU, může přijmout rozhodnutí, na jehož základě budou certifikáty z této země akceptovány za stejných podmínek jako digitální certifikáty EU COVID.

Cílem doporučení Rady 2020/912 je zmírnit stávající omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné a zohlednit pokrok v očkování a vývoj epidemiologické situace ve světě. Digitální certifikát EU COVID nebo jiné rovnocenné certifikáty vydané třetími zeměmi lze použít jako doklad o očkování nebo testování a jako jediný důkaz o uzdravení za účelem uskutečnění cesty do EU, jež není nezbytně nutná.

13. Používání digitálních certifikátů EU COVID-19 v rámci jedné země

Musím mít certifikát COVID-19, abych se mohl zúčastnit veřejných akcí, zašel si do kina, divadla apod.?

Evropský právní předpis o digitálním certifikátu EU COVID upravuje pouze používání tohoto certifikátu k usnadnění cestování v rámci Unie během pandemie covidu-19.

O tom, zda se digitální certifikáty EU COVID používají pro vnitrostátní účely, jako je přístup do restaurací, na kulturních akce, pracoviště atd., rozhodují samy členské státy EU na vnitrostátní úrovni. Právní předpis EU takové používání digitálního certifikátu EU COVID nestanovuje ani nezakazuje.

Je na členských státech EU, aby si samy určily, která opatření na ochranu zdraví považují v těchto souvislostech za nejvhodnější. Pokud členský stát EU digitální certifikát EU COVID pro tyto účely používá, musí pro to poskytnout právní základ ve svém vnitrostátním právu. Musí to být také v souladu s požadavky na ochranu údajů a dalšími požadavky. O tom, zda jsou taková opatření na ochranu veřejného zdraví zákonná, rozhodují vnitrostátní soudy.

Pokud určitá země EU zavede systém certifikátů COVID-19 pro vstup na akce nebo do uzavřených prostor, měla by pro tyto účely také umožnit používání digitálních certifikátů EU COVID. Cestující z jiné země EU si tak nebudou muset obstarávat další certifikát platný pouze v daném státě, aby například mohli využívat místní pohostinské služby, ale mohou použít digitální certifikát EU COVID.

Máte-li otázky nebo konkrétní názory na používání digitálního certifikátu EU COVID pro uvedené účely, můžete se obrátit na vnitrostátní orgány ve své členské zemi, nebo na svého voleného zástupce na celostátní či regionální úrovni.

Existují jiná pravidla pro používání certifikátu COVID-19 na vnitrostátní úrovni ve srovnání s používáním digitálního certifikátu EU COVID pro účely cestování?

Zatímco podmínky pro uznávání digitálních certifikátů EU COVID pro cestování jsou na úrovni EU regulovány právním předpisem EU o digitálním COVID certifikátu EU, na podmínky uznávání certifikátu pro vnitrostátní účely se tento právní předpis EU nevztahuje. O tom rozhodují členské země EU samy.

Při vnitrostátním využití se mohou členské státy například rozhodnout, že pro účely cestování budou akceptovat pouze určité typy certifikátů EU COVID nebo že omezí jejich dobu platnosti.

Kdo rozhoduje o povinném očkování, zejména u některých specifických profesí, jako jsou např. zdravotníci – Evropská komise nebo členská země?

Odpovědnost za tvorbu právních předpisů v oblasti očkování, včetně toho, zda by mělo být povinné, či nikoli, nesou členské země EU samy.

Spadá to totiž pod jejich zvláštní odpovědnost za politiku či programy očkování (vycházející z jejich vnitrostátní epidemiologické a sociální situace). Ta je pak součástí jejich obecné odpovědnosti za definování zdravotní politiky a za organizaci a poskytování zdravotnických služeb a zdravotní péče.

Máte-li dotazy týkající se vnitrostátních politik v tomto ohledu, obraťte se na příslušné vnitrostátní orgány.

V této souvislosti je nutné poznamenat, že rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 2361/2021 s názvem „Očkovací látky proti COVID-19: etické, právní a praktické aspekty“ není součástí práva EU (Rada Evropy totiž není orgánem EU).

Jakým způsobem se dodržují základní práva, pokud jde o vnitrostátní používání certifikátů COVID-19?

Podle smluv, na nichž je Evropská unie založena, nemá Evropská komise obecnou pravomoc zasahovat do záležitostí členských států EU v oblasti základních práv. Může tak učinit pouze tehdy, jedná-li se o právo EU.

Listina základních práv EU se však nevztahuje na všechny případy údajného porušování základních práv. Podle čl. 51 odst. 1 platí Listina pro členské státy, výhradně pokud uplatňují právo Unie.

Jelikož používání certifikátů COVID-19 pro vnitrostátní účely spadá výlučně do pravomoci členských států, Listinu základních práv EU nelze v tomto případě použít.

Další informace o Listině a o tom, kdy se uplatňuje.

Je pouze na členských státech, aby v souladu se svým vnitrostátním právem a mezinárodními závazky v oblasti lidských práv zajistily účinné dodržování a ochranu základních práv.

14. Aktuální informace o koordinaci opatření souvisejících s covidem, jež omezují cestování v rámci EU

K čemu slouží doporučení Rady (EU) 2022/107 o koordinaci cestovních omezení?

V zájmu omezení šíření covidu-19 přijaly státy EU různá opatření, přičemž některá z nich, jako je požadavek podstoupit karanténu nebo test, měla dopad na právo občanů volně cestovat v rámci EU.

Přestože mají opatření chránit zdraví a kvalitu života občanů, mají také závažné důsledky pro hospodářství a práva občanů.

Potřebujeme proto dobře koordinovaný, předvídatelný a transparentní přístup. To je důležité i pro miliony občanů, kteří denně přes hranice cestují.

Za tímto účelem přijaly členské státy EU v říjnu 2020 doporučení Rady o koordinaci cestovních omezení v EU.

Doporučení zavádí jednotný přístup v těchto klíčových bodech:

 • používání společných kritérií při rozhodování, zda zavést cestovní omezení
 • mapování rizika přenosu onemocnění COVID-19, které zveřejňuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na základě dohodnutého barevného kódu
 • koordinovaný přístup, pokud jde o případná opatření, která by se mohla uplatnit na osoby cestující mezi různými oblastmi

Toto doporučení bylo od té doby několikrát aktualizováno. Dne 25. ledna 2022 bylo nahrazeno doporučením Rady 2022/107, které zavedlo osobní přístup (přístup založený na osobách).

Čeho se týkají hlavní změny, které poslední aktualizace doporučení Rady zavedla?

 • Osobní přístup – na osobu, která má platný digitální certifikát EU COVID, by se v zásadě neměla vztahovat další omezení, jako jsou testy nebo karanténa, a to bez ohledu na místo, z něhož v rámci EU daná osoba odjíždí.
  Doporučení stanoví, co „platný“ znamená – například odkazem na závaznou lhůtu pro akceptaci základního očkování v délce 270 dnů.
 • Mapa EU v barvách semaforu – kombinuje nové případy s proočkovaností v regionu. Mapa neslouží pouze k informačním účelům, ale také ke koordinaci opatření v oblastech s obzvláště vysokým výskytem viru (tmavě červené oblasti).
 • Výjimky z některých cestovních omezení – vztahují se na osoby dojíždějící do zahraničí za prací, děti mladší 12 let a osoby podnikající nezbytně nutnou cestu.
 • Zjednodušený mechanismus záchranné brzdy – zahrnuje oznámení členského státu Evropské komisi a Radě a jednání u kulatého stolu v rámci integrovaných opatření EU pro politickou reakci na krize (IPCR).

Kde najdu informace o tom, co jednotlivé země při příjezdu vyžadují?

Informace o různých opatřeních zavedených v zemích EU, které Evropská komise shromáždila, najdete na stránkách Re-open EU.

Tyto informace jsou pravidelně aktualizovány a jsou k dispozici ve 24 jazycích.

To by vám mělo usnadnit plánování cest po Evropě.

Co znamená „záchranná brzda“ a kdy ji lze použít?

Mechanismus záchranné brzdy má umožnit koordinovanou reakci:

 • na vznik nových variant koronaviru považovaných za „závažné“ nebo „vzbuzující zájem“
 • pokud se epidemiologická situace rychle zhorší, zejména v oblastech, které již byly klasifikovány jako tmavě červené

Mechanismus může spustit buď členská země EU, nebo Evropská komise.

Výsledkem je kulatý stůl o integrovaných opatření EU pro politickou reakci na krize pořádaný Radou, u něhož členská země nebo Komise nastíní, proč byl tento mechanismus spuštěn.

Jednání u kulatého stolu může například dojít k závěru, že členské státy musí přijmout určitá koordinovaná opatření s cílem zamezit šíření nové varianty.

Na které země se doporučení vztahuje?

Doporučení se vztahuje na všechny členské státy EU, jakož i na Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Mohou členské země EU odepřít vstup osobám cestujícím z jiného státu EU?

Země EU by měly vždy povolovat vstup svým vlastním státním příslušníkům a občanům Unie i jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou rezidenty na jejich území.

Členské státy by v zásadě neměly odpírat vstup jiným osobám cestujícím z jiné země Unie a měly by usnadňovat rychlý průjezd přes své území.

Tyto podmínky platí i v případě, že digitální certifikát EU COVID nemáte.

Jakákoli omezení těchto základních práv musí být uplatňována v souladu s obecnými zásadami práva Unie, zejména se zásadou proporcionality a zákazu diskriminace.

Jakákoli přijatá opatření by neměla překračovat rámec toho, co je nezbytně nutné k ochraně veřejného zdraví. Odepření vstupu občanům EU, kteří nemají bydliště v dotyčném členském státě, by mohla ospravedlnit pouze velmi výjimečná situace – např. nová varianta viru vzbuzující obavy.

Co se stane, pokud digitální certifikát EU COVID (ještě) nemám nebo již pozbyl platnosti?

Nařízení o digitálním certifikátu EU COVID stanoví, že tento certifikát nemůže být podmínkou pro cestování.

V doporučení Rady o usnadnění volného pohybu během pandemie se uvádí, že osobám, které digitální certifikát EU COVID nemají, by nemělo být v cestování bráněno.

Může však být po nich požadováno, aby před příjezdem nebo po příjezdu podstoupili test na infekci covidem-19. Pokud přijíždějí ze zvláště postižených oblastí (tmavě červená), může se po nich rovněž požadovat, aby podstoupili karanténu nebo domácí izolaci.

Umožňuje doporučení výjimky pro osoby podnikající nezbytně nutnou cestu nebo jiné skupiny osob, jichž se cestovní omezení obzvláště dotýkají?

Některé kategorie cestujících by neměly mít povinnost se digitálním certifikátem EU COVID prokazovat, aby byli od cestovních omezení osvobozeni:

 • pracovníci v dopravě nebo poskytovatelé dopravních služeb, včetně řidičů a posádek nákladních vozidel;
 • pacienti cestující z naléhavých zdravotních důvodů;
 • námořníci;
 • osoby, které žijí v příhraničních oblastech a denně nebo často cestují přes hranice za účelem práce, podnikání, vzdělávání, za rodinou, zdravotní péčí nebo za účelem poskytování péče;
 • děti mladší 12 let.

Kromě toho by pracovníci v dopravě a poskytovatelé dopravních služeb neměli mít povinnost podstoupit test ani karanténu, pokud cestují z tmavě červených oblastí, a to kvůli dopadu, který by to mělo na jednotný trh.

I když je spuštěna záchranná brzda, pracovníci v dopravě a poskytovatelé dopravních služeb by měli mít povinnost podstoupit v případě potřeby pouze rychlé antigenní testy.

Existují nějaká zvláštní pravidla pro děti cestující v rámci EU?

V doporučení Rady o usnadnění volného pohybu během pandemie se uvádí, že:

 • od dětí mladších 12 let by se digitální certifikát EU COVID nebo negativní test neměl vyžadovat, pokud necestují z tmavě červené oblasti
 • děti od 6 do 12 let, které přijíždějí z tmavě červené oblasti, by měly mít digitální certifikát EU COVID nebo negativní test
 • děti mladší 6 let, které přijíždějí z tmavě červené oblasti, by neměly mít povinnost podstoupit karanténu / domácí izolaci ani test na infekci covidem-19

Žiju v příhraničním regionu a musím často překračovat hranice. Bere se toto v potaz?

Členské země EU se dohodly, že nebudou vyžadovat, aby platný digitální certifikát EU COVID měly osoby, které žijí v příhraničních oblastech a denně nebo často cestují přes hranice za účelem práce, podnikání, vzdělávání, za rodinou, zdravotní péčí nebo za účelem poskytování péče.